Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta, kokous 13.12.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 163 Valtuustoaloite Ounasvaaran vanhojen metsien suojelusta

ROIDno-2022-906

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Laura Tarvainen ym. jättivät valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Ounasvaaralla kasvaa yhteensä 470 hehtaaria yli 100- vuotiasta metsää. Vanhat metsät ovat arvokkaita luonnon monimuotoisuuden kannalta. Ounasvaaran lintuatlaksen mukaan Ounasvaaran alueella pesii noin 50 eri lintulajia. Erittäin uhanalaiset hömötiainen, viherpeippo ja tervapääsky pesivät näissä vanhoissa metsissä. Ounasvaaralla kasvaa myös monia rauhoitettuja kasveja. Suojelemalla Ounasvaaran vanhat metsät, suojellaan samalla uhanalaisia ja harvinaisia lajeja.

Vanhat metsät ovat myös ihmisen kannalta tärkeitä. Tutkimusten mukaan iäkkäimmät metsät ovat tehokkaimpia hyvinvoinnin edistäjiä. Asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen on kunnan lakisääteinen tehtävä ja meillä on olemassa riittävästi tutkittua tietoa luontoympäristön vaikutuksista terveyden eri ulottuvuuksiin; fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvoinnin tilaan. Kasvillisuus vähentää ilmansaasteita, vaimentaa melua ja lieventää kuumuutta. Luonnon vaikutuksen mielen hyvinvointiin ovat moninaiset. Luonto on suomalaisten toisiksi yleisin liikunta- ja liikkumispaikka ja meistä reilut kaksikolmasosaa ulkoilee luonnossa viikoittain. Helposti saavutettava lähiluonto on siis erittäin olennaista meidän hyvinvoinnillemme.

EU:n biodiversiteettistrategian tavoitteena on saada luonnon monimuotoisuus elpymään vuoteen 2030 mennessä. Tämä vaatii Suomen luontopaneelin arvion mukaan merkittävää metsien lisäsuojelun tarvetta. Ounasvaaralla metsäalue on yhtenäinen ja senkin vuoksi harvinaistuva. Liian pieneksi tai kapeiksi kutistuneet metsäalueet eivät kykene säilyttämään metsäistä omaleimaisuutta.  Monimuotoisuus on uhattuna ja lisäksi ihmisten luontokokemus heikkenee, metsäntuntu ja elpyminen vähenee. Olemme talousarviossamme sitoutuneet siihen, että Rovaniemi vaalii arvokasta luontoaan ja toimii kaupunki- luonnon monimuotoisuuden lisäämiseksi. Luonnon monimuotoisuutta tuetaan myös keskusta-alueilla, kaupungin omissa metsissä ja metsäisillä alueilla suunnitelmallinen monimuotoisuuden lisääminen on hoidon keskeisin tavoite.

Ounasvaara on upea lähiluontokohde. Kävelymatkan päästä keskustasta löytyy metsätyyppejä lehdoista vanhoihin kalliometsiin, geologisia nähtävyyksiä, harvinaisia kasveja, lintuja ja muuta lajistoa. Kaupunkilaisen kanta Ounasvaaran suojeluun on myös selvä: se halutaan säilyttää erämaisena, arvokkaana lähiluontokohteena luonnon monimuotoisuutta suojellen. Me allekirjoittaneet esitämme, että Ounasvaaran vanhat yli 100-vuotiaat metsät suojellaan."

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä varten.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä varten.

Valmistelija

  • Pertti Onkalo, kaupungingeodeetti, pertti.onkalo@rovaniemi.fi
  • Kari Lukkarinen, metsätalousinsinööri, kari.lukkarinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Valtuutettu Laura Tarvainen ym. ovat jättäneet valtuustoaloitteen, missä valtuutetut esittävät Ounasvaaran alueen vanhojen, yli 100 vuotiaiden, metsien suojelua.  Aloitteen mukaan Ounasvaaralla on 470 hehtaaria yli 100-vuotiasta metsää, vanhoilla metsillä on hyvinvointia edistävä vaikutus ja suuri vaikutus luonnon biodiversiteettiin.

Yhdyskuntatekniikan yksikkö on tutkinut aloitetta ja toteaa seuraavaa: 

Tausta

Esityksen perusteena on, että Ounasvaaran yli 100-vuotiaat metsät suojellaan.

Yleensä suojelualueet muodostavat selkeän ja laajan kokonaisuuden, jolla suojelun edellytykset täyttyvät ja suojelualueen rajaaminen on perusteltua. Ounasvaaralla yli 100-vuotiaat metsikkökuviot sisältävät kokonaisuutena laajoja  alueita, mutta niistä ei muodostu laajaa yhtenäistä aluetta. Tähän vaikuttaa mm. että yksityisomistuksessa olevat maa-alueet myös pirstaloivat yhtenäisen alueen muodostumisen.

Suojelun perusteluissa täytyy aina tarkastella muita suojelun kriteereihin liittyviä muita tekijöitä, kuin pelkkä metsikön ikä. Niitä ovat mm. lahopuun määrä maassa ja pystypuissa; maapuut ja pökkelöpuut, puu- ja pensaslajien moninaisuus, puuston tiheys, maapohjan kenttä- ja kerroskasvillisuus, sienet, jäkälät ja lahopuuta tarvitsevat sieni-ja jäkälälajit, maa- ja kallioperän muodot, maaperän ravinteikkuus ja kosteusolosuhteet. 

Pelkkä iän määritelmä suojeluperusteeksi ei ole riittävän kattava, sillä Ounasvaaralla on myös olemassa metsikkökuvioita, jotka ovat iältään yli 100 vuotta, mutta kasvupaikka on normaali metsämaa, kuviolla on yksipuolinen puulajisto, puusto on harvaa, maaperän kasvipeite on yksipuolinen ja lahopuuta on vähän tai ei ollenkaan, jolloin alueen suojelulla ei edistetä luonnon monimuotoisuutta tai suojella erityisiä luontoarvoja.

Yksipuolinen määritelmä, että vain yli 100-vuotiaat metsät suojellaan, johtaa siihen, että varsinainen suojelun tarve ja peruste hämärtyy ja suojelua kohdistetaan muutaman vuoden välein uudestaan kun metsikköalueet saavuttavat tuon 100 vuoden iän ilman muiden suojeluarvojen arviointia.

Alueen yksityisomistuksessa oleviin metsiin ei vastineessa voida ottaa kantaa.

Kaavallinen suojelu ja merkintä

Ounasvaaran kaupungin omistamat metsäalueet ovat suojeltu suurelta osin kaavamääräyksillä, Maankäyttö- ja rakennuslain suojelusäädöksillä ja Metsälain 10 § mukaisilla suojelukohteilla. Lisäksi kaupunki on pidättäytynyt alueen metsätaloudellisista hakkuista ja toimenpiteistä. Alueen kokonaispuustomäärää ei lasketa vuotuiseen hakkuu-suunnitteeseen.

Näillä toimenpiteillä kaupunki turvaa ja säilyttää alueen erämaamaisen luonteen, suuret virkistysarvot, monimuotoisen ja lajistoltaan vaihtelevan laajan metsäympäristön.

Yleiskaavassa (2015) Ounasvaaralla on kaupungin omistamille maa-alueille merkitty ”Rakennuslainsäädännön mukaan suojeltava alue” (SR) kaavamerkinnällä yhteensä pinta-alaltaan noin 253 hehtaaria. Kyseinen kaavamerkintä tarkoittaa, että alue on Rakennuslainsäädännön mukaan suojeltava alue, riippumatta alueen metsien iästä. Lisäksi yleiskaavassa Ounasvaaran alueelle on varattu kaavamerkinnällä ”Virkistyksen ja ulkoilun alue” (VU) yhteensä 370 hehtaaria, VR (Retkeily- ja ulkoilualue) 12 hehtaaria ja MU (Maa- ja metsätalousvaltaista aluetta, jolla ulkoilun ohjaamistarvetta) 80 hehtaaria.

Metsävaratieto kauungin omistamilla kaava-alueilla.

Kaupungin metsävaratiedon pohjalta, Ounasvaaralla SR-kaavavarausalueella yli 100-vuotiaiden metsiköiden puuston keski-ikä on 167 vuotta ja pinta-alaltaan 168 hehtaaria. Merkillepantavaa on, että  SR-alueella on runsaasti noin 200- 275 vuotiaita arvokkaita metsäalueita.

VU-kaavavarausalueella yli 100 vuotiaiden metsiköiden puuston keski-ikä on 159 vuotta ja niiden yhteispinta-ala on n. 237 hehtaaria.

MU-kaavavarausalueella yli 100 vuotiaiden metsiköiden keski-ikä on 125 vuotta ja niiden yhteispinta-ala on 13 hehtaaria.

Vuoden 2022 aikana suoritettujen metsävaratietojen päivittämisen yhteydessä on Ounasvaaralla kartoitettu Metsälain 10 §:n perusteella arvokkaita tai erittäin arvokkaita erityisluontokohteita. Luokittelukriteereinä olivat mm. puuston korkea keski-ikä, lähde, puro, tihkupinta tai kalliot.  Näiden kriteerien mukaisia kohteita kartoitettiin Ounasvaaralla noin 72 hehtaaria ja näillä alueilla metsien kaikenlainen käsittely on kokonaan kielletty.

Yhdyskuntatekniikan yksikkö katsoo, ettei edellä esitetyillä perusteilla ole tarpeellista ryhtyä tekemään erikseen aloitteen mukaista päätöstä koskien Ounasvaaran alueen yli 100-vuotiaiden suojelusta. Rovaniemen kaupunki pyrkii etsimään potentiaalisia suojelualueita muilta omistamiltaan kiinteistöiltä, joilla suojelun perusteet ja edellytykset täyttyvät.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Pertti Onkalo, kaupungingeodeetti, pertti.onkalo@rovaniemi.fi

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta merkitsee tiedokseen saapuneen aloitteen ja yhdyskuntatekniikan yksikön vastineen.

Päätös

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta kuuli asiassa vs. kaavoituspäällikkö Sipi Hintsasta.

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta päätti yksimielisesti esittelijän esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Aloitteen tekijä, Tonttipalvelut ja Yhdyskuntatekniikan yksikkö

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.