Kaupunginhallitus, kokous 16.1.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Erityisasiantuntijan toimen lakkauttaminen, erityisasiantuntijan viran perustaminen ja viran täyttäminen

ROIDno-2023-87

Valmistelija

  • Antti Määttä, henkilöstö- ja hallintojohtaja, antti.maatta@rovaniemi.fi

Perustelut

Kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 3 momentin mukaan virkaan voidaan ottaa ilman julkista hakumenettelyä muun muassa silloin, kun siihen on hallintosäännössä määrätty peruste.

Hallintosäännön 53 §:n 9 momentin mukaan kunnallisesta viranhaltijasta annetussa laissa säädetyn lisäksi henkilö voidaan ottaa toimielimen päätöksellä ilman julkista hakumenettelyä sellaiseen virkasuhteeseen, johon Rovaniemen kaupunki on hänet kouluttanut tai johon vaadittavaa pätevöitymiskoulutusta kaupunki on tukenut taikka johon henkilö on tarkoituksenmukaista ottaa hänen palvelussuhdettaan koskevien uudelleenjärjestelyjen vuoksi.

Rovaniemen kaupungin konsernihallinnossa on erityisasiantuntijan toimi, jonka tarkoituksena on hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnittelu ja kehittäminen Rovaniemen kaupungin organisaatiossa. Toimen tehtäviin on nyt suunniteltu lisättäväksi vaikuttamistoimielinten esittelijän tehtäviä, jotka sisältävät julkisen vallan käyttöä ja siten virkasuhdetta. Tästä johtuen erityisasiantuntijan palvelussuhde tulee järjestellä uudelleen siten, että erityisasiantuntijan toimi lakkautetaan ja perustetaan erityisasiantuntijan virka, johon työntekijä otetaan hallintosäännön 53 §:n mukaisesti. Perustettavan viran kelpoisuusehdoksi voidaan vahvistaa ylempi korkeakoulututkinto ja suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito.

Erityisasiantuntijan tointa hoitavaa Riina Koskiniemeä on kuultu suunnitellusta muutoksesta, eikä hänellä ole siitä huomautettavaa. Palvelussuhteen muodon muuttumisella työsuhteesta virkasuhteeksi ei ole vaikutusta palvelussuhteen palkkaukseen, koska erityisasiantuntijan tehtävät toimessa ja virassa ovat samat.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää 

  • lakkauttaa erityisasiantuntijan toimen ja 
  • perustaa konsernihallintoon päätöksenteon ja johdon palveluihin erityisasiantuntijan viran, jonka kelpoisuusehdoksi vahvistetaan ylempi korkeakoulututkinto ja suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito sekä
  • ottaa virkaan suostumuksensa mukaisesti erityisasiantuntijan tointa hoitava Riina Koskiniemi, joka täyttää perustettavan viran kelpoisuusehdot.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Riina Koskiniemi, Antti Määttä, Mervi Laukkanen

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätöksen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Rovaniemen kaupunginhallitus

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiointipiste, Koskikatu 19, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi, 

henkilö- ja arkaluonteisia tietoja sisältävät sähköpostit osoitteesta: https://turvaposti.rovaniemi.fi osoitteeseen kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Faksinumero: 016 322 6450

Puhelinnumero: 016 3221

Kaupunginkirjaamon aukioloaika: ma - pe kello 9 - 15

 

Paperisten asiakirjojen on oltava toimitettuna Osviitta asiointipisteeseen viimeistään määräajan viimeisenä päivänä kello 15:een mennessä.

Osviitta asiointipiste: ma - to kello 9.00 - 16.30, pe kello 9.00 - 15.30

Osviitan kesäaukiolo (kesä-heinäkuu): ma - to 9.00 - 16.00; pe 9.00 - 15.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua

  • miten päätös halutaan oikaistavaksi 

  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Pöytäkirjan allekirjoitus- ja tarkastuspäivä sekä pöytäkirjan yleiseen tietoverkkoon nähtäväksi vientipäivämäärä on esitetty kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Asianosaiselle lähetettyyn otteeseen on merkitty päätöksen lähettämispäivä ja -tapa.