Kaupunginhallitus, kokous 16.1.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Hankeasiantuntijan viran perustaminen

ROIDno-2023-1

Valmistelija

  • Antti Määttä, henkilöstö- ja hallintojohtaja, antti.maatta@rovaniemi.fi

Perustelut

Vuoden 2023 talousarviossa on varauduttu hankekoordinaattorin vakanssin perustamiseen konsernihallintoon kaupunginsihteerin alaisuuteen. Nimike on valmistelun yhteydessä muutettu hankeasiantuntijaksi, mikä kuvaa paremmin tehtävän luonnetta. Vakanssi on tarkoituksenmukaista perustaa virkana, koska hankeasiantuntijalle on tarpeen delegoida valtaa muun muassa hankintoihin ja hankkeiden raportointiin ja maksatushakemuksiin liittyen. Hankeasiantuntijan keskeisenä tehtävänä olisi lisätä kaupungin saaman hankerahoituksen määrää valmistelemalla ja koordinoimalla rahoitushakemuksia, sekä ohjaamalla ja opastamalla organisaation toimijoita hankerahoituksen hyödyntämisessä. Lisäksi keskeinen tehtävä olisi raportoida kaupungin johdolle kaupungin hankkeiden kokonaisuuden toiminnallisesta ja taloudellisesta toteumasta sekä tulevien rahoitushakujen tarjoamista mahdollisuuksista.

Hallintosäännön 52 §:n mukaan kaupunginhallitus päättää muiden kaupunginhallituksen alaisten virkojen sekä toimialajohtajan viran perustamisesta ja lakkauttamisesta.

Perustettavan viran kelpoisuusehdoksi voidaan vahvistaa korkeakoulututkinto ja suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito. Viran haettavaksi julistamisen yhteydessä voidaan määritellä viran täyttämisessä eduksi katsottavia kriteerejä, kuten esimerkiksi kokemus EU-hankerahoituksen hyödyntämisestä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää perustaa konsernihallintoon hankeasiantuntijan viran esittelytekstissä kuvatun mukaisesti. Viran kelpoisuusehdoksi vahvistetaan korkeakoulututkinto ja suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito.

Päätös

Kaupunginjohtajan kokouksessa tekemä muutettu päätösesitys:

"Kaupunginhallitus päättää perustaa konsernihallintoon hankeasiantuntijan viran esittelytekstissä kuvatun mukaisesti. Viran kelpoisuusehdoksi vahvistetaan ylempi korkeakoulututkinto ja suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito."

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan muutetun päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Antti Määttä, Mervi Laukkanen

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätöksen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Rovaniemen kaupunginhallitus

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiointipiste, Koskikatu 19, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi, 

henkilö- ja arkaluonteisia tietoja sisältävät sähköpostit osoitteesta: https://turvaposti.rovaniemi.fi osoitteeseen kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Faksinumero: 016 322 6450

Puhelinnumero: 016 3221

Kaupunginkirjaamon aukioloaika: ma - pe kello 9 - 15

 

Paperisten asiakirjojen on oltava toimitettuna Osviitta asiointipisteeseen viimeistään määräajan viimeisenä päivänä kello 15:een mennessä.

Osviitta asiointipiste: ma - to kello 9.00 - 16.30, pe kello 9.00 - 15.30

Osviitan kesäaukiolo (kesä-heinäkuu): ma - to 9.00 - 16.00; pe 9.00 - 15.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua

  • miten päätös halutaan oikaistavaksi 

  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Pöytäkirjan allekirjoitus- ja tarkastuspäivä sekä pöytäkirjan yleiseen tietoverkkoon nähtäväksi vientipäivämäärä on esitetty kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Asianosaiselle lähetettyyn otteeseen on merkitty päätöksen lähettämispäivä ja -tapa.