Kaupunginhallitus, kokous 16.1.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Kaupunginvaltuuston 12.12.2022 päätösten täytäntöönpano

ROIDno-2021-2802

Valmistelija

  • Eeva-Maarit Kujala, kaupunginsihteeri, eeva-maarit.kujala@rovaniemi.fi

Perustelut

Kuntalain 96 §:n mukaan kaupunginhallitus vastaa valtuuston päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kuntalain mukaan jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.

Kaupunginvaltuusto piti kokouksensa 12.12.2022. Kaupunginvaltuuston kokouksen yhteydessä jätettiin neljä valtuustoaloitetta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää

  • todeta, että valtuuston kokouksessaan 12.12.2022 tekemiä päätöksiä ei ole tehty virheellisessä järjestyksessä eivätkä ne mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi tai ole muutoin lainvastaisia,
  • panna päätökset täytäntöön seuraavasti:
     

§ 146 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Ei toimenpiteitä

§ 147 Pöytäkirjan tarkastus

Ei toimenpiteitä

§ 148 Sidonnaisuusilmoitusten saattaminen valtuustolle, tilanne 11/2022

Jakelu:
tiedoksi: tarkastuslautakunta

§ 149 Myllärin koulun järjestämisvelvoitteen siirto Rovaniemen kaupungille

Jakelu:
toimenpiteitä varten: Jussi Kainulainen, Kai Väistö
tiedoksi: Kolpeneen palveluskeskus

§ 150 Hallintosäännön muuttaminen

Jakelu:
Tiedoksi: johtoryhmä, toimielimet, Lanssi, kaupungin verkkosivut

§ 151 Eroaminen hyvinvointilautakunnan jäsenen tehtävästä / Rundgren

Jakelu: 
toimenpiteitä varten: Sarastia Oy, CaseM-tuki, luottamushenkilörekisteri
Tiedoksi: Ao. henkilöt, toimielimen sihteeri

§ 152 Vuoden 2022 talousarvion muuttaminen 12/2022

Jakelu: 
toimenpiteitä varten: vt. konsernitalouspäällikkö, talousarviopäällikkö

§ 153 Talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2024 - 2026

Jakelu: 
toimenpiteitä varten: vt. konsernitalouspäällikkö, talousarviopäällikkö

§ 154 Valtuustoaloite Kampanja luonnonsuojelualueiden lisäämiseksi Rovaniemen kaupungin alueella 

Jakelu:
toimenpiteitä varten: metsätalousinsinööri Kari Lukkarinen, vt. kaupungininsinööri Janne Alkki

 § 155 Valtuustoaloite Rovaniemi kirjaimet

Jakelu:
toimenpiteitä varten: viestintä- ja markkinointijohtaja Heini-Tuuli Onnela

§ 156 Valtuustoaloite Monimuotoisuuden suojelu ja lisääminen metsien hoito- ja käyttösuunnitelman keskeiseksi tavoitteeksi

Jakelu:
toimenpiteitä varten: metsätalousinsinööri Kari Lukkarinen, vt. kaupungininsinööri Janne Alkki

§ 157  Valtuustoaloite Kaupunkilaisten elinkustannusten ennakoiminen

Jakelu:
toimenpiteitä varten: vt. konsernitalouspäällikkö Janne Sandgren

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.