Kaupunginhallitus, kokous 16.1.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Suunnitteluvaraus ja sopimus asemakaavoituksen käynnistämisestä Rovaniemen Keskuspesula Oy, Hallitie 28

ROIDno-2022-4420

Valmistelija

  • Pertti Onkalo, kaupungingeodeetti, pertti.onkalo@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen Keskuspesula Oy on hakenut 14.12.2022 suunnitteluvarausta liitekartan mukaiselle alueelle osoitteessa Hallitie 28. Rovaniemen keskuspesulalla on tavoitteena toteuttaa alueelle uusi pesulatoimintojen rakennus, jossa olisi noin 3000 krs-m2 suuruiset pesulan toimintatilat sekä noin 400 krs-m2 sosiaali- ja toimistotilat. Pesulatoiminnassa on tarkoitus hyödyntää Napapiirin Energia ja Vesi Oy:n kaukolämpölaitoksen tuottamaa höyryä suoraan pesulan toimintaan. Suunnittelualue sijaitsee osittain Napapiirin Energia ja Vesi Oy:n vuokrasopimuksella hallitsemalla asemakaavan mukaisella tontilla 9-9031-8, joten hankkeen totutuminen edellyttää muutoksia tonttiin ja vuokra-alueeseen. Rovaniemen Keskuspesula Oy ja Napapiirin Energia ja Vesi Oy ovat allekirjoittaneet aiesopimuksen osapuolien yhteisestä halusta hankkeen toteuttamiseen. 

Oheisen sopimusluonnoksen mukaisesti kaupunki ja Rovaniemen Keskuspesula Oy sopivat alueen varaamisesta sekä kaavoituksen käynnistämisestä. Alueen luovuttamisesta sovitaan erillisellä päätöksellä asemakaavamuutoksen nähtävilläolon jälkeen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää varata liitekartan mukaisen suunnittelualueen Rovaniemen Keskuspesula Oy:lle sekä hyväksyy oheisen sopimusluonnoksen kaavoituksen käynnistämisestä Rovaniemen Keskuspesula Oy:n ja Napapiirin Energia ja Vesi Oy:n kanssa.

Päätös

Puheenjohtaja totesi, että Terhi Heikkilä (HallintoL § 28.1, kohta 5, Rovaniemen keskuspesulan hallituksen jäsen), Heikki Autto (HallintoL § 28.1 kohta 5 Lapin hyvinvointialueen aluevaltuuston 4. varapuheenjohtaja) ja Sara Seppänen (HallintoL § 28.1 kohta 5, Lapin hyvinvointialueen aluehallituksen jäsen) poistuivat kokouksesta esteellisinä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Timo Tolonen valittiin pöytäkirjantarkastajaksi tämän pykälän osalta. 

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Esteellisyys

  • Terhi Heikkilä, Sara Seppänen

Tiedoksi

Rovaniemen Keskuspesula/Palo, Napapiirin Energia ja Vesi/Gullsten, Kaavoitus/Pyhäjärvi, Paikkatieto- ja tonttipalvelut/Onkalo, Björkbacka, Martikainen

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätöksen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Rovaniemen kaupunginhallitus

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiointipiste, Koskikatu 19, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi, 

henkilö- ja arkaluonteisia tietoja sisältävät sähköpostit osoitteesta: https://turvaposti.rovaniemi.fi osoitteeseen kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Faksinumero: 016 322 6450

Puhelinnumero: 016 3221

Kaupunginkirjaamon aukioloaika: ma - pe kello 9 - 15

 

Paperisten asiakirjojen on oltava toimitettuna Osviitta asiointipisteeseen viimeistään määräajan viimeisenä päivänä kello 15:een mennessä.

Osviitta asiointipiste: ma - to kello 9.00 - 16.30, pe kello 9.00 - 15.30

Osviitan kesäaukiolo (kesä-heinäkuu): ma - to 9.00 - 16.00; pe 9.00 - 15.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua

  • miten päätös halutaan oikaistavaksi 

  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Pöytäkirjan allekirjoitus- ja tarkastuspäivä sekä pöytäkirjan yleiseen tietoverkkoon nähtäväksi vientipäivämäärä on esitetty kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Asianosaiselle lähetettyyn otteeseen on merkitty päätöksen lähettämispäivä ja -tapa.