Kaupunginhallitus, kokous 16.1.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Vammaisneuvoston esittelijän nimeäminen

ROIDno-2021-2210

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Riina Koskiniemi, erityisasiantuntija, riina.koskiniemi@rovaniemi.fi

Perustelut

Kuntalain 28 § mukaan kunnanhallituksen on asetettava vammaisneuvosto vammaisten henkilöiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien varmistamiseksi. Vammaisilla henkilöillä sekä heidän omaisillaan ja järjestöillään tulee olla vammaisneuvostossa riittävä edustus. Kunnanhallituksen on huolehdittava vammaisneuvoston toimintaedellytyksistä. 

Vammaisneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta (Kuntalaki § 28 ). Vammaisneuvosto on Rovaniemen kaupungin ja sen alueella toimivien vammaisjärjestöjen, kaupungin palveluksessa olevien työntekijöiden ja luottamushenkilöiden yhteistyöelin.

Rovaniemen kaupunginhallitus on hyväksynyt 26.4.2021 § 149 vammaisneuvoston toimintasäännön (liite 1). Säännön mukaan kaupunginhallituksen valitsemaan vammaisneuvostoon kuuluu 8 varsinaista jäsentä ja 6 edustajaa. Lisäksi vammaisneuvostolla on edustajat kaupunginvaltuustossa ja lautakunnissa.

Jäsenet: Rovaniemen Vammais- ja Kansanterveysjärjestö ry (RoVaKa ry) esittää jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet (liite 2 ja oheismateriaali RoVaKa ry pöytäkirjan ote).

Edustajat vammaisneuvostossa: Rovaniemen evankelis-luterilainen seurakunta, nuorisovaltuusto ja kaupunginhallitus esittävät kukin yhden edustajan ja hänelle varaedustajan neuvostoon. Sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimialajohtaja nimeää kaksi viranhaltijaedustajaa ja heille varaedustajat perusturvapalveluista. Toinen edustaja toimii myös neuvoston esittelijänä. Elinvoiman toimialan toimialajohtaja nimeää vammaisneuvostoon yhden viranhaltijaedustajan ja hänelle varaedustajan teknisistä palveluista.

Vammaisneuvoston edustajat: Neuvosto valitsee keskuudestaan edustajan kaupunginvaltuustoon sekä edustajat ja heille henkilökohtaiset varaedustajat kaupungin hallintosäännössä mainittuihin lautakuntiin (hyvinvointilautakunta, elinvoimalautakunta ja sivistyslautakunta). Lautakunnat kutsuvat vammaisneuvoston jäsenet kokouksiinsa puhe- ja läsnäolo-oikeudella, pois lukien salassa pidettävät asiat. 

Vammaisneuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Sihteerinä toimii päätöksenteon ja johdon palveluista nimetty sihteeri.

Päätösehdotus

Esittelijä

Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää 

 • nimetä vammaisneuvoston kaudelle 2021-2025 Rovaniemen Vammais- ja Kansanterveysjärjestö ry:n (RoVaKa ry) esittämät kahdeksan (8) jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä:
Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen
Minna Muukkonen, Rovaniemen invalidit ry Leif Wilenius, Lapin Muistiyhdistys ry
Jarno Saapunki, Rovaniemen näkövammaiset ry Anne Hirvasniemi-Jääskeläinen, Rovaniemen näkövammaiset ry
Sirpa Somby, Rovaniemen Kuulo ry Anna-Stina Määttä, Lapin Allergia-, Iho- ja Astmayhdistys ry
Eveliina Mäkiranta, Lapin Neuroyhdistys ry Riina Alviola, Lapin Neuroyhdistys ry
Pertti Ollonen. Lapin CP-yhdistys ry Leena Harju-Autti, Rovaniemen Reumayhdistys ry
Eveliina Johansson-Kivioja, Erityislasten omaiset ry Minna Puustinen, Lapin Neuroyhdistys ry
Janne Siltanen, Rovaniemen Kehitysvammaisten tuki ry/Me itse ry Merja Luiro, Rovaniemen Kehitysvammaisten tuki ry
Ari Geselle, RoVaKa ry puheenjohtaja/Rovaniemen Reumayhdistys ry Tarja Hänninen, Rovaniemen Invalidit ry
 • valita kaupunginhallituksen edustajan ja varaedustajan vammaisneuvostoon
 • pyytää Rovaniemen evankelis-luterilaista seurakuntaa ja nuorisovaltuustoa nimeämään edustajansa ja heille henkilökohtaiset varaedustajat vammaisneuvostoon
 • todeta, että sivistyksen ja hyvinvointipalveluiden toimialajohtaja nimeää vammaisneuvostoon kaksi viranhaltijaedustajaa ja heille varaedustajat perusturvapalveluista, sekä nimeää toisen edustajan neuvoston esittelijäksi
 • todeta, että elinvoimapalveluiden toimialajohtaja nimeää vammaisneuvostoon viranhaltijaedustajan ja hänelle varaedustajan teknisistä palveluista
 • todeta, että vammaisneuvosto valitsee keskuudestaan edustajat kaupunginvaltuustoon, hyvinvointilautakuntaan, elinvoimalautakuntaan ja sivistyslautakuntaan
 • todeta, että vammaisneuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Sihteerinä toimii päätöksenteon ja johdon palveluista nimetty sihteeri.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Valmistelija

 • Jonna Leppiaho, erityisasiantuntija, jonna.leppiaho@rovaniemi.fi

Perustelut

Vammaisneuvoston päivitetyssä toimintasäännössä todetaan, että sivistyksen ja hyvinvointipalveluiden toimialajohtaja nimeää vanhusneuvostoon edustajan ja hänelle varaedustajan. Toimintasäännön mukaan neuvoston esittelijän nimeää kaupunginhallitus. Toimintasääntöä on päivitetty vastaamaan Rovaniemen kaupungin organisaatiota 1.1.2023 alkaen, kun sosiaali- ja terveyspalvelut ovat siirtyneet Lapin hyvinvointialueen järjestämisvastuulle.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää 

 • todeta, että sivistyksen ja hyvinvointipalveluiden toimialajohtaja nimeää vammaisneuvostoon edustajan ja hänelle varaedustajan
 • nimetä neuvoston esittelijäksi erityisasiantuntija Riina Koskiniemen ja varaesittelijäksi kaupunginsihteeri Eeva-Maarit Kujalan.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Vammaisneuvosto, sivistyksen ja hyvinvointipalveluiden toimialajohtaja, ao. henkilöt, CaseM-tuki

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätöksen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Rovaniemen kaupunginhallitus

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiointipiste, Koskikatu 19, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi, 

henkilö- ja arkaluonteisia tietoja sisältävät sähköpostit osoitteesta: https://turvaposti.rovaniemi.fi osoitteeseen kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Faksinumero: 016 322 6450

Puhelinnumero: 016 3221

Kaupunginkirjaamon aukioloaika: ma - pe kello 9 - 15

 

Paperisten asiakirjojen on oltava toimitettuna Osviitta asiointipisteeseen viimeistään määräajan viimeisenä päivänä kello 15:een mennessä.

Osviitta asiointipiste: ma - to kello 9.00 - 16.30, pe kello 9.00 - 15.30

Osviitan kesäaukiolo (kesä-heinäkuu): ma - to 9.00 - 16.00; pe 9.00 - 15.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua

 • miten päätös halutaan oikaistavaksi 

 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Pöytäkirjan allekirjoitus- ja tarkastuspäivä sekä pöytäkirjan yleiseen tietoverkkoon nähtäväksi vientipäivämäärä on esitetty kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Asianosaiselle lähetettyyn otteeseen on merkitty päätöksen lähettämispäivä ja -tapa.