Kaupunginhallitus, kokous 16.1.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Vammaisneuvoston toimintasäännön päivittäminen

ROIDno-2021-865

Valmistelija

 • Jonna Leppiaho, erityisasiantuntija, jonna.leppiaho@rovaniemi.fi

Perustelut

Hallintosäännön 28 §:n mukaan kaupunginhallitus päättää "37. nuorisovaltuuston, lapsi- ja lapsiperheneuvoston, vammaisneuvoston ja vanhusneuvoston asettamisesta sekä hyväksyy niille toimintasäännöt".

Kaupunginhallitus on 26.4.2021 (§ 149) hyväksynyt vammaisneuvoston toimintasäännön ja päivityksen toimintasääntöön 31.1.2022 § 40.

Vammaisneuvoston toimintasäännön 3 § todetaan seuraavaa: “perusturvan toimiala valitsee kaksi viranhaltijaedustajaa, joista toinen toimii neuvoston esittelijänä”.  Lisäksi toimintasäännön 7 § toteaa, että vammaisneuvoston esittelijänä toimii sivistys- ja hyvinvointipalvelujen toimialajohtajan nimeämä perusturvan toimialan viranhaltija.

Lapin hyvinvointialue aloittaa toimintansa 1.1.2023 ja ottaa järjestämisvastuulleen Lapin julkiset sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut. Hyvinvointialueen toiminnan käynnistyessä perusturvapalvelut lakkaavat Rovaniemen kaupungilta uuden hallintosäännön astuessa voimaan 1.1.2023. Tämän seurauksena vammaisneuvoston toimintasääntö tulee päivittää pykälien 3 ja 7 osalta.

Lisäksi toimintasäännössä tulee huomioida velvoite yhteistyöhön ja yhteensovittamiseen hyvinvointialueen vastaavan vaikuttamistoimielimen kanssa.

Vammaisneuvosto on käsitellyt 13.12.2022 kokouksessaan § 52 toimintasääntöään ja esittää toimintasääntöä liitteen mukaisin muutoksin käsiteltäväksi kaupunginhallituksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää vammaisneuvoston esityksen mukaisesti: 

 • lisätä vammaisneuvoston toimintasäännön 2 § uuden tehtävän seuraavasti: “6. Tekee yhteistyötä ja sovittaa toimintaansa yhteen Lapin hyvinvointialueen alueellisen vammaisneuvoston kanssa.”
 • muuttaa vammaisneuvoston toimintasäännön 3 §:n muotoon: “Vammaisneuvostoon kuuluu lisäksi viisi (5) edustajaa, joilla on neuvostossa läsnäolo- ja puheoikeus. Myös heille nimetään henkilökohtaiset varajäsenet. Kaupunginhallitus ja nuorisovaltuusto valitsevat kukin yhden edustajan. Rovaniemen evankelis-luterilainen seurakunta valitsee yhden edustajan. Tekninen toimiala ja sivistys- ja hyvinvointipalvelut valitsevat molemmat yhden edustajan.” 
 • tehdä vammaisneuvoston ehdotuksen mukaisesti lisäyksen vammaisneuvoston toimintasäännön 4 §:n seuraavasti: “Vammaisneuvosto valitsee keskuudestaan edustajan ja henkilökohtaisen varajäsenen myös tilajaostoon.” 
 • muuttaa vammaisneuvoston toimintasäännön 7 §:n muotoon: “Sihteerinä ja toiminnan koordinoijana toimii hallintopalveluista nimetty työntekijä. Vammaisneuvoston esittelijänä toimivan viranhaltijan ja varaesittelijän nimeää kaupunginhallitus.”

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Vammaisneuvosto

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätöksen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Rovaniemen kaupunginhallitus

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiointipiste, Koskikatu 19, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi, 

henkilö- ja arkaluonteisia tietoja sisältävät sähköpostit osoitteesta: https://turvaposti.rovaniemi.fi osoitteeseen kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Faksinumero: 016 322 6450

Puhelinnumero: 016 3221

Kaupunginkirjaamon aukioloaika: ma - pe kello 9 - 15

 

Paperisten asiakirjojen on oltava toimitettuna Osviitta asiointipisteeseen viimeistään määräajan viimeisenä päivänä kello 15:een mennessä.

Osviitta asiointipiste: ma - to kello 9.00 - 16.30, pe kello 9.00 - 15.30

Osviitan kesäaukiolo (kesä-heinäkuu): ma - to 9.00 - 16.00; pe 9.00 - 15.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua

 • miten päätös halutaan oikaistavaksi 

 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Pöytäkirjan allekirjoitus- ja tarkastuspäivä sekä pöytäkirjan yleiseen tietoverkkoon nähtäväksi vientipäivämäärä on esitetty kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Asianosaiselle lähetettyyn otteeseen on merkitty päätöksen lähettämispäivä ja -tapa.