Kaupunginhallitus, kokous 16.1.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Vanhusneuvoston esittelijän nimeäminen

ROIDno-2021-2826

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Riina Koskiniemi, erityisasiantuntija, riina.koskiniemi@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupungin vanhusneuvoston tarkoitus on ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistaminen. Kunnanhallituksen on asetettava vanhusneuvosto ja
huolehdittava sen toimintaedellytyksistä (Kuntalaki 27 §).

Vanhusneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta. (Kuntalaki 27 §)

Rovaniemen kaupunginhallitus on hyväksynyt 24.4.2021 § 148 vanhusneuvoston toimintasäännön (liite 1). Säännön mukaan kaupunginhallituksen valitsemaan vanhusneuvostoon kuuluu 8 varsinaista jäsentä ja kaksi edustajaa. Lisäksi vanhusneuvostolla on edustajat kaupunginvaltuustossa ja lautakunnissa.

Jäsenet: Rovaniemen Eläkeläisten Yhteisjärjestö ry (REY) esittävät jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet (liite 2).

Edustajat: Rovaniemen kaupunginhallitus esittää yhden edustajan ja hänelle varaedustajan. Sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimialajohtaja nimeää yhden viranhaltijaedustajan ja hänelle varaedustajan perusturvapalveluista. Edustaja toimii myös neuvoston esittelijänä.

Vanhusneuvoston edustajat: Neuvosto valitsee keskuudestaan edustajan kaupunginvaltuustoon sekä  heille henkilökohtaiset varaedustajat kaupungin hallintosäännössä mainittuihin lautakuntiin (perusturvalautakunta, elinvoimalautakunta ja sivistyslautakunta). Lautakunnat kutsuvat vanhusneuvoston jäsenet kokouksiinsa puhe- ja läsnäolo-oikeudella, pois lukien salassa pidettävät asiat. 

Vanhusneuvoston toimintasäännön mukaan kaupunginhallitus nimeää puheenjohtajan järjestöiltä tulleen esityksen pohjalta  (oheismateriaali REY hallitus pöytäkirjanote). Vanhusneuvosto valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Sihteerinä toimii päätöksenteon ja johdon palveluista nimetty sihteeri.

Päätösehdotus

Esittelijä

Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää 

 • nimetä vanhusneuvoston kaudelle 2021-2025 Rovaniemen Eläkeläisten Yhteisjärjestö ry:n esittämät kahdeksan (8) jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä:
Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen
Raija Kivilahti, Eläkeliitto Rovaniemi ry

Helena Wagner-Prenner, Eläkeliitto Rovaniemi ry

Leif Wilenius, Eläkeliitto Rovaniemi ry Raili Valanne, Pohjoissuomen Syöpäyhdistys Rovaniemen osasto
Lasse Aro, VREL:n Rovaniemen osasto Hely Kilpamäki, Napapiirin Omaishoitajat ry
Saara Hartzell, Rovaniemen Eläkeläiset ry Marketta Alakurtti, Rovaniemen Eläkeläiset ry
Kari Puolakka, Rovaniemen Eläkeläiset ry Tapio Kiviniemi, Rovaniemen Eläkeläiset ry
Elli Laajala, Rovaseudun eläkkeensaajat ry Martti Koivuranta, Rovaseudun eläkkeensaajat ry
Raili Kerola, Rovaniemen seniorit ry Anneli Sundström, Rovaniemen seniorit ry
Timo Eskelinen, Sinetän kyläyhdistys ry Päivi Linnansaari, Sinetän kyläyhdistys ry

 

 • nimetä vanhusneuvostolle puheenjohtajan Eläkeläisten Yhteisjärjestö ry:n esityksen pohjalta:

Ehdokkaiksi ilmoittautui kolme henkilöä: Raija Kivilahti, Timo Eskelinen ja Leif Wilenius. Suoritetussa äänestyksessä äänet jakautuivat tasan Raija Kivilahden ja Timo Eskelisen välille.

 • todeta, että vanhusneuvosto valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan
 • valita kaupunginhallituksen edustajan ja varaedustajan vanhusneuvostoon
 • todeta, että vanhusneuvosto valitsee keskuudestaan edustajat kaupunginvaltuustoon, perusturvalautakuntaan, elinvoimalautakuntaan ja sivistyslautakuntaan
 • todeta, että sivistyksen ja hyvinvointipalveluiden toimialajohtaja nimeää vanhusneuvostoon edustajan ja hänelle varaedustajan perusturvapalveluista. Edustaja toimii neuvoston esittelijänä.
 • todeta, että sihteerinä toimii päätöksenteon ja johdon palveluista nimetty sihteeri.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti. Kaupunginhallitus päätti nimetä vanhusneuvoston puheenjohtajaksi Raija Kivilahden.

Valmistelija

 • Jonna Leppiaho, erityisasiantuntija, jonna.leppiaho@rovaniemi.fi

Perustelut

Vanhusneuvoston päivitetyssä toimintasäännössä todetaan, että sivistyksen ja hyvinvointipalveluiden toimialajohtaja nimeää vanhusneuvostoon edustajan ja hänelle varaedustajan. Toimintasäännön mukaan neuvoston esittelijän nimeää kaupunginhallitus. Toimintasääntöä on päivitetty vastaamaan Rovaniemen kaupungin organisaatiota 1.1.2023 alkaen, kun sosiaali- ja terveyspalvelut ovat siirtyneet Lapin hyvinvointialueen järjestämisvastuulle.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää 

 • todeta, että sivistyksen ja hyvinvointipalveluiden toimialajohtaja nimeää vanhusneuvostoon edustajan ja hänelle varaedustajan
 • nimetä neuvoston esittelijäksi erityisasiantuntija Riina Koskiniemen ja varaesittelijäksi kaupunginsihteeri Eeva-Maarit Kujalan.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Vanhusneuvosto, sivistyksen ja hyvinvointipalveluiden toimialajohtaja, ao. henkilöt, CaseM-tuki

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätöksen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Rovaniemen kaupunginhallitus

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiointipiste, Koskikatu 19, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi, 

henkilö- ja arkaluonteisia tietoja sisältävät sähköpostit osoitteesta: https://turvaposti.rovaniemi.fi osoitteeseen kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Faksinumero: 016 322 6450

Puhelinnumero: 016 3221

Kaupunginkirjaamon aukioloaika: ma - pe kello 9 - 15

 

Paperisten asiakirjojen on oltava toimitettuna Osviitta asiointipisteeseen viimeistään määräajan viimeisenä päivänä kello 15:een mennessä.

Osviitta asiointipiste: ma - to kello 9.00 - 16.30, pe kello 9.00 - 15.30

Osviitan kesäaukiolo (kesä-heinäkuu): ma - to 9.00 - 16.00; pe 9.00 - 15.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua

 • miten päätös halutaan oikaistavaksi 

 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Pöytäkirjan allekirjoitus- ja tarkastuspäivä sekä pöytäkirjan yleiseen tietoverkkoon nähtäväksi vientipäivämäärä on esitetty kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Asianosaiselle lähetettyyn otteeseen on merkitty päätöksen lähettämispäivä ja -tapa.