Kaupunginhallitus, kokous 16.1.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Vanhusneuvoston toimintasäännön päivittäminen

ROIDno-2021-639

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Riina Koskiniemi, erityisasiantuntija, riina.koskiniemi@rovaniemi.fi
Kaisa Laitinen, kaupunginsihteeri, kaisa.laitinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Kuntalain § 27 mukaan ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava vanhusneuvosto ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä. Vanhusneuvosto voi olla useamman kunnan yhteinen.

Vanhusneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.

Kaupunginhallitus on hyväksynyt  (§ 634 18.12.2017) Rovaniemen kaupungin vanhusneuvoston toimintasäännön vuosille 2017-2021 vanhusneuvoston esityksen mukaisesti . (Liite 1)

Päätösehdotus

Rovaniemen kaupungin vanhusneuvoston toimintasäännön mukaisesti neuvoston toimikausi on valtuustokauden mittainen. Valtuustokauden vaihtuessa vuonna 2021 on syytä tarkastella myös neuvoston toimintasääntöä kaudelle 2021-2025.

Vanhusneuvosto:

- Käy keskustelun ja päättää toimintasäännön sisällöstä (liite 2)

- Esittää päivitetyn toimintasäännön kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi vuosille 2021-2025.

Päätös

Vanhusneuvosto päätti yksimielisesti toimintasäännön sisällöstä: 
- Kohta 3§ Asettaminen ja kokoonpano, päätettiin esitys 2 vanhusneuvoston toimintasääntöön.
- Sihteeri valtuutettiin tekemään tarvittavat tekniset muutokset toimintasääntöön.
- Muilta osin vanhusneuvosto päätti toimintasääntöluonnoksen mukaisesti.

 

Valmistelija

Riina Koskiniemi, erityisasiantuntija, riina.koskiniemi@rovaniemi.fi
Kaisa Laitinen, kaupunginsihteeri, kaisa.laitinen@rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää vahvistaa Rovaniemen kaupungin vanhusneuvoston toimintasäännön liitteen 1 mukaisesti.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Valmistelija

Riina Koskiniemi, erityisasiantuntija, riina.koskiniemi@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on 26.4.2021 hyväksynyt vanhusneuvoston toimintasäännön liitteen 1 mukaisena.

Vanhusneuvoston toimintasäännön 4 §:ssä määrätään vanhusneuvoston edustajien valinnasta eri toimielimiin seuraavasti: "Vanhusneuvosto valitsee keskuudestaan edustajat ja heille henkilökohtaiset varajäsenet kaupunginvaltuustoon sekä kaupungin hallintosäännöissä mainittuihin lautakuntiin (perusturvalautakunta, elinvoimalautakunta ja sivistyslautakunta). Lautakunnat kutsuvat vanhusneuvoston jäsenen kokouksiinsa puhe- ja läsnäolo-oikeudella, pois lukien salassa pidettävät asiat. Kaupunginvaltuustoon edustaja osallistuu Rovaniemen kaupungin hallintosäännön 107 §:n (kv 24.1.2022) mukaisesti.

Rovaniemen kaupunginvaltuuston on 24.1.2022 muuttanut hallintosääntöä niin, että elinvoiman toimialalla on elinvoimalautakunnan lisäksi yhdyskuntasuunnittelun lautakunta.

Esitän, että vanhusneuvoston toimintasäännön 4 § muutetaan muotoon: "Vanhusneuvosto valitsee keskuudestaan edustajat ja heille henkilökohtaiset varajäsenet kaupunginvaltuustoon sekä kaupungin hallintosäännöissä mainittuihin lautakuntiin (hyvinvointilautakuta, elinvoimalautakunta, yhdyskuntasuunnittelun lautakunta ja sivistyslautakunta). Lautakunnat kutsuvat vanhusneuvoston jäsenen kokouksiinsa puhe- ja läsnäolo-oikeudella, pois lukien salassa pidettävät asiat. Kaupunginvaltuustoon edustaja osallistuu Rovaniemen kaupungin hallintosäännön 107 §:n (kv 24.1.2022) mukaisesti."

Päätösehdotus

Esittelijä

Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää muuttaa vanhusneuvoston toimintasäännön 4 §:n muotoon: "Vanhusneuvosto valitsee keskuudestaan edustajat ja heille henkilökohtaiset varajäsenet kaupunginvaltuustoon sekä kaupungin hallintosäännöissä mainittuihin lautakuntiin (hyvinvointilautakuta, elinvoimalautakunta, yhdyskuntasuunnittelun lautakunta ja sivistyslautakunta). Lautakunnat kutsuvat vanhusneuvoston jäsenen kokouksiinsa puhe- ja läsnäolo-oikeudella, pois lukien salassa pidettävät asiat. Kaupunginvaltuustoon edustaja osallistuu Rovaniemen kaupungin hallintosäännön 107 §:n (kv 24.1.2022) mukaisesti."

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti  kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Valmistelija

Jonna Leppiaho, erityisasiantuntija, jonna.leppiaho@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on 26.4.2021 (§ 148) hyväksynyt vanhusneuvoston toimintasäännön ja päivityksen toimintasääntöön 31.1.2022 § 40. 

Vanhusneuvoston toimintasäännön 3 § todetaan seuraavaa: “Perusturvan toimiala nimeää yhden viranhaltijaedustajan, joka toimii myös neuvoston esittelijänä" (7 §).  Lisäksi toimintasäännön 7 § toteaa, että vanhusneuvoston esittelijänä toimii sivistys- ja hyvinvointipalvelujen toimialajohtajan nimeämä ikäihmisten palvelualueen viranhaltija.

Lapin hyvinvointialue aloittaa toimintansa 1.1.2023 ja ottaa järjestämisvastuulleen Lapin julkiset sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut. Hyvinvointialueen toiminnan käynnistyessä perusturvapalvelut lakkaavat Rovaniemen kaupungilta ja ikääntyneiden palvelut siirtyvät Lapin hyvinvointialueen järjestämisvastuulle. Näin ollen Rovaniemen kaupungille ei jää toimintasäännössä nimettyä ikäihmisten palvelualueen viranhaltijaa.

Toimintasääntö tulee päivittää pykälien 3 ja 7 osalta siten, että Rovaniemen kaupungin organisaatiosta nimetään esittelijänä toimiva viranhaltijaedustaja 1.1.2023 alkaen. Lisäksi toimintasäännössä tulee huomioida velvoite yhteistyöhön ja yhteensovittamiseen hyvinvointialueen vastaavan vaikuttamistoimielimen kanssa.

Mikäli Rovaniemen Eläkeläisten Yhteisjärjestö REY tekee tammikuussa päätöksen yhdistyksen lakkauttamisesta, tulee toimintasääntöön määritellä taho, joka jatkossa esittää kaupunginhallitukselle vanhusneuvoston jäsenet ja varajäsenet. 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Johanna Pikkuaho, palveluesimies, johanna.pikkuaho@rovaniemi.fi

Vanhusneuvosto hyväksyy liitteenä olevan vanhusneuvoston toimintasääntöluonnoksen.

Vanhusneuvosto valtuuttaa työvaliokunnan valmistelemaan esityksen tahosta, joka jatkossa tekee kaupunginhallitukselle esityksen vanhusneuvoston jäsenien ja varajäsenien nimeämiseksi. Vanhusneuvosto antaa työvaliokunnalle evästyksen esityksen laadintaan ja esitys tuodaan vanhusneuvostolle myöhemmin hyväksyttäväksi.

Päätös

Lasse Aro esitti toimintasäännöstä pykälästä kaksi, poistettavaksi tehtävä numero yksi, (Ikäihmisten tarpeiden kehityksen ja niitä vastaavan päätöksenteon seuranta huomioiden tasapuolisesti taajamien ja haja-asutusalueiden ikäihmiset.), sillä tämän pitäisi itsestäänselvyytenä kuulua toimintaperiaatteisiin. Ehdotus ei kuitenkaan saanut kannatusta, jonka takia se päätettiin jättää ennalleen.

​​​​​​Vanhusneuvosto päätti esityksen mukaisesti lisäyksellä, että toimintasääntöä käsitellään uudelleen, kun Rovaniemen Eläkeläisten Yhteisjärjestö REY lakkautetaan.

Valmistelija

  • Jonna Leppiaho, erityisasiantuntija, jonna.leppiaho@rovaniemi.fi

Perustelut

Hallintosäännön 28 §:n mukaan kaupunginhallitus päättää "37. nuorisovaltuuston, lapsi- ja lapsiperheneuvoston, vammaisneuvoston ja vanhusneuvoston asettamisesta sekä hyväksyy niille toimintasäännöt".

Kaupunginhallitus on 26.4.2021 (§ 148) hyväksynyt vanhusneuvoston toimintasäännön ja päivityksen toimintasääntöön 31.1.2022 § 40.

Vanhusneuvoston toimintasäännön 3 § todetaan seuraavaa: “Perusturvan toimiala nimeää yhden viranhaltijaedustajan, joka toimii myös neuvoston esittelijänä". Lisäksi toimintasäännön 7 § toteaa, että vanhusneuvoston esittelijänä toimii sivistys- ja hyvinvointipalvelujen toimialajohtajan nimeämä ikäihmisten palvelualueen viranhaltija.

Lapin hyvinvointialue aloittaa toimintansa 1.1.2023 ja ottaa järjestämisvastuulleen Lapin julkiset sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut. Hyvinvointialueen toiminnan käynnistyessä perusturvapalvelut lakkaavat Rovaniemen kaupungilta ja ikääntyneiden palvelut siirtyvät Lapin hyvinvointialueen järjestämisvastuulle. Näin ollen Rovaniemen kaupungille ei jää toimintasäännössä nimettyä ikäihmisten palvelualueen viranhaltijaa.

Toimintasääntö tulee päivittää pykälien 3 ja 7 osalta siten, että Rovaniemen kaupungin organisaatiosta nimetään esittelijänä toimiva viranhaltijaedustaja 17.1.2023 alkaen. Lisäksi toimintasäännössä tulee huomioida velvoite yhteistyöhön ja yhteensovittamiseen hyvinvointialueen vastaavan vaikuttamistoimielimen kanssa.

Vanhusneuvosto on käsitellyt 14.12.2022 kokouksessaan § 63 toimintasääntöään ja esittää toimintasääntöä liitteen mukaisin muutoksin käsiteltäväksi kaupunginhallituksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää vanhusneuvoston esityksen mukaisesti: 

  • lisätä vanhusneuvoston toimintasäännön 2 § uuden tehtävän seuraavasti: “7. Tekee yhteistyötä ja sovittaa toimintaansa yhteen Lapin hyvinvointialueen alueellisen vanhusneuvoston kanssa.”
  • muuttaa vanhusneuvoston toimintasäännön 3 §:n muotoon: “Vanhusneuvostoon kuuluu lisäksi kaksi (2) edustajaa, joilla on neuvostossa läsnäolo- ja puheoikeus. Myös heille nimetään henkilökohtaiset varajäsenet. Kaupunginhallitus nimeää yhden edustajan ja sivistys- ja hyvinvointipalvelujen toimiala nimeää yhden edustajan”.
  • muuttaa vanhusneuvoston toimintasäännön 7 §:n muotoon: “Sihteerinä ja toiminnan koordinoijana toimii hallintopalveluista nimetty työntekijä. Vanhusneuvoston esittelijänä toimivan viranhaltijan ja varaesittelijän nimeää kaupunginhallitus.”​​

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Vanhusneuvosto

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätöksen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Rovaniemen kaupunginhallitus

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiointipiste, Koskikatu 19, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi, 

henkilö- ja arkaluonteisia tietoja sisältävät sähköpostit osoitteesta: https://turvaposti.rovaniemi.fi osoitteeseen kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Faksinumero: 016 322 6450

Puhelinnumero: 016 3221

Kaupunginkirjaamon aukioloaika: ma - pe kello 9 - 15

 

Paperisten asiakirjojen on oltava toimitettuna Osviitta asiointipisteeseen viimeistään määräajan viimeisenä päivänä kello 15:een mennessä.

Osviitta asiointipiste: ma - to kello 9.00 - 16.30, pe kello 9.00 - 15.30

Osviitan kesäaukiolo (kesä-heinäkuu): ma - to 9.00 - 16.00; pe 9.00 - 15.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua

  • miten päätös halutaan oikaistavaksi 

  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Pöytäkirjan allekirjoitus- ja tarkastuspäivä sekä pöytäkirjan yleiseen tietoverkkoon nähtäväksi vientipäivämäärä on esitetty kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Asianosaiselle lähetettyyn otteeseen on merkitty päätöksen lähettämispäivä ja -tapa.