Kaupunginhallitus, kokous 16.1.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Varaussopimuksen jatkaminen tontille 3-3255-1 / Lapinaukea

ROIDno-2021-592

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Pertti Onkalo, kaupungingeodeetti, pertti.onkalo@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on 23.5.2016 § 216 ja 20.6.2016 § 291 hyväksynyt Lapinaukean tonttia 3-3255-1 koskevan varauksen. Tonttia koskeva varaussopimus on allekirjoitettu 2.9.2016 ja varaussopimus on voimassa 31.12.2020 saakka. Tontin varaus on yritysjärjestelyjen jälkeen Pallas Rakennus Lappi Oy:llä. Pallas Rakennus Lappi Oy on toimittanut kaupungille liitteenä olevan tarkennetun toteutusaikataulun 30.12.2020 ja samalla hakenut varauksen jatkamista

Sopimuksen mukaisesti rakennuttaja toteuttaa ensimmäisessä vaiheessa tontin 3-3255-2 sekä siihen liittyvät pysäköinti- ja kulkurakenteet. Toisessa vaiheessa rakennetaan tontti 3-3255-1, jonka rakentamisaikataulu tarkentuu 31.12.2020 mennessä. Tontilla on rakennusoikeutta 12.400 kem2.

Rakennuttaja on maksanut sopimuksen mukaisen varausmaksun sekä suorittanut muut sopimuksen mukaiset velvoitteet.

Liitteenä olevan toteutussuunnitelman mukaisesti tontin 3-3255-1 ensimmäisen kohteen suunniteltu aloitus on vuoden 2022 toisella neljänneksellä ja tavoitteena on toteuttaa yksi kohde vuodessa, jolloin rakentaminen ajoittuisi vuosille 2022 – 2025.

Varauksen jatkamiselle ei ole estettä. Ottaen huomioon korttelin muiden tonttien rakentamisen aikataulu ja mahdolliset asuntomarkkinoiden vaihtelut Paikkatieto- ja tonttipalvelut esittää varauksen jatkamista 31.12.2022 saakka. Mikäli korttelin toteutusaikataulu muuttuu, tulee rakennuttajan toimittaa päivitetty toteutussuunnitelma kaupungille viimeistään 30.6.2022 mennessä.

Muutoin varaussopimus on voimassa entisin ehdoin.

Päätösehdotus

Esittelijä

Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää jatkaa 2.9.2016 allekirjoitettua varaussopimusta ajalle 1.1.2021 – 31.12.2022. Mikäli 30.12.2020 toimitettuun toteutussuunnitelmaan on odotettavissa muutoksia asuntomarkkinoiden vaihtelun vuoksi tai tontin ensimmäisen kohteen rakentamista ei ole aloitettu suunnitelman mukaisesti, tulee rakennuttajan toimittaa päivitetty toteutussuunnitelma kaupungille viimeistään 30.6.2022 mennessä.

Muutoin varaussopimus on voimassa entisin ehdoin.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esitysken mukaisesti.

Valmistelija

  • Pertti Onkalo, kaupungingeodeetti, pertti.onkalo@rovaniemi.fi

Perustelut

Pallas Rakennus Lappi Oy:llä on varattuna 3. kaupunginosan korttelin 3255 tontti 1. Varaussopimus on allekirjoitettu 2.8.2016 ja varausaikaa on jatkettu kaupunginhallituksen päätöksellä 15.3.2021 § 79 vuoden 2022 loppuun saakka. Yhtiö on hakenut varausajan jatkamista 31.12.2024 saakka.

Hakemuksen liitteenä on toimitettu 16.12.2022 päivitetty toteuttamisaikataulu. Tontin rakentaminen toteutuisi vaiheittain vuosien 2024-2026 aikana. Yhtiö on perustellut jatkoaikaa toteutuksessaan olevien viereisen korttelin 3256 tonttien 1 ja 2 rakennustöiden keskeneräisyydellä ja asuntomarkkinoiden vaihtelulla.

Yhtiö on maksanut tontin varausmaksuna 80.000 euroa vuodessa 1.1.2017 lukien. Tontin elinkustannusindeksillä korjattu myyntihinta vuodelle 2022 on 3.450.729,32 euroa (indeksi 2017).

Varausajan jatkamiselle ei ole estettä. Varausajalta 1.1.2023-31.12.2024 esitetään perittäväksi varausmaksuna 80.000 euroa/vuosi. Mikäli tontin toteutussuunnitelma muuttuu, tulee yhtiön esittää päivitetty toteuttamisaikataulu 30.6.2024 mennessä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää jatkaa 2.8.2016 allekirjoitettua varaussopimusta ajalle 1.1.2023-31.12.2024.

  • Tontin varausmaksuna peritään 80.000 euroa/vuosi.
  • Mikäli toteuttamissuunnitelmaan on odotettavissa muutoksia tai tontin ensimmäisen kohteen rakentamista ei ole aloitettu suunnitelman mukaisesti, tulee yhtiön toimittaa päivitetty toteuttamissuunnitelma kaupungille 30.6.2024 mennessä.
  • Muut ehdot ovat 2.8.2016 allekirjoitetun varaussopimuksen mukaiset.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Pallas Rakennus Lappi Oy / Rautio, paikkatieto- ja tonttipalvelut Manninen ja Martikainen

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätöksen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Rovaniemen kaupunginhallitus

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiointipiste, Koskikatu 19, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi, 

henkilö- ja arkaluonteisia tietoja sisältävät sähköpostit osoitteesta: https://turvaposti.rovaniemi.fi osoitteeseen kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Faksinumero: 016 322 6450

Puhelinnumero: 016 3221

Kaupunginkirjaamon aukioloaika: ma - pe kello 9 - 15

 

Paperisten asiakirjojen on oltava toimitettuna Osviitta asiointipisteeseen viimeistään määräajan viimeisenä päivänä kello 15:een mennessä.

Osviitta asiointipiste: ma - to kello 9.00 - 16.30, pe kello 9.00 - 15.30

Osviitan kesäaukiolo (kesä-heinäkuu): ma - to 9.00 - 16.00; pe 9.00 - 15.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua

  • miten päätös halutaan oikaistavaksi 

  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Pöytäkirjan allekirjoitus- ja tarkastuspäivä sekä pöytäkirjan yleiseen tietoverkkoon nähtäväksi vientipäivämäärä on esitetty kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Asianosaiselle lähetettyyn otteeseen on merkitty päätöksen lähettämispäivä ja -tapa.