Sivistyslautakunta, kokous 2.11.2023

§ 111 Ruoka- ja puhtauspalveluiden talousarvio 2024 ja taloussuunnitelma 2025-2027

ROIDno-2023-2086

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Erika Kauvosaari, talousarviopäällikkö, erika.kauvosaari@rovaniemi.fi
Janne Sandgren, konsernitalouspäällikkö, janne.sandgren@rovaniemi.fi

Perustelut

Talousarvion laadintaohjeen lähtökohtana on huomioitu kuntalain säädökset (410/2015 § 110) sekä suositus kunnan ja kuntayhtymän talousarvion ja -suunnitelman laatimisesta. Talousarvion suunnittelun lähtökohtana ovat strategiassa kaupungin toiminnalle asetetut tavoitteet, ennakoidut talousnäkymät sekä arvioitu väestönpohjan ja elinvoiman kehitys ja mahdolliset muut tiedossa olevat toimintaympäristön muutokset. Talousarvio 2024 ja taloussuunnitelma 2025-2027 tulee laatia tasapainoon. 

Kaupungin yksiköiden, vastuu- ja palvelualueiden sekä toimielinten tulee jatkaa vuoden 2024 talousarvion valmistelua ja vuosien 2025-2027 talouden suunnittelua laadintaohjeen mukaisesti. Talousarvion 2024 ja taloussuunnitelmavuosien 2025-2027 suunnittelussa tulee ottaa huomioon 1.9.2023 voimaan astuvan hallintosäännön tuomat muutokset. Talousarvion 2024 ja taloussuunnitelman 2025-2027 laadinnan lähtökohtana on, että toimialat esittelevät talousarvioesityksen kaupunginhallitukselle 16.10.2023. Talousarvion ja -suunnitelman laadinnan lähtökohtana on, että talousarviovuonna tehtävät mahdolliset määrärahalisäykset tulee tasapainottaa toimialan sisällä. Mahdollinen kattamaton määräraha tulee pienentämään tulevien vuosien käytettävissä olevaa toimielimen ja toimialan kehystä. 28.8.2023 päätettävä määrärahakehys on toimielimiä sitova koko suunnitelmakaudelle. Talousarvion käsittelyssä tulee pidättäytyä uusista toimintamenoja nettomääräisesti kasvattavista esityksistä. Jatkossa päätöksiä tehtäessä tulee avata päätöksen talousvaikutukset koko suunnitelmakaudelle (2024-2027) käyttötalouteen ja/tai investointeihin. 

Laadintaohje sisältää myös talousarvion toiminnallisten tavoitteiden asettamisen ja toimialaa sitovat tavoitteet. Talousarvion 2024 ja taloussuunnitelman 2025-2027 laadintaohjeessa on huomioitu talousarvion laadintaa ohjaavat muut voimassa olevat asiakirjat. Talousarvion laadintaohje on kaikkia toimielimiä ja -aloja sitova. Talousarvio 2024 pohjautuu Rovaniemen kaupungin voimassa olevaan strategiaan. Talousarvion laadintaohjetta täydennetään kaikkia toimialoja/-elimiä sitovilla yhteiset toimenpiteillä ja tunnusluvuilla/mittareilla 28.8.2023 kokouksessa. Myös talousarvion 2024 ja taloussuunnitelman 2025-2027 laadintakehys vahvistetaan 28.8.2023 kokouksessa. 

Rovaniemen kaupunkikonsernin talousarviossa 2024 ja taloussuunnitelmassa 2025-2027 huomioidaan konsernijohdon ja omistajaohjauksen linjaukset.

Päätösehdotus

Esittelijä

Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä olevan talousarvion laadintaohjeen vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2025-2027 taloussuunnitelmasta. Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi määrärahakehyksen laskentatilanteen koko suunnitelmakaudelta.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus piti kokoustauon tämän asian käsittelyn jälkeen kello 14.28 - 15.08. Puheenjohtaja piti tauon jälkeen nimenhuudon ja totesi, että kaikki ennen taukoa paikalla olleet olivat edelleen paikalla.

Valmistelija

Erika Kauvosaari, talousarviopäällikkö, erika.kauvosaari@rovaniemi.fi
Janne Sandgren, konsernitalouspäällikkö, janne.sandgren@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on käsitellyt talousarvion laadintaohjeen 14.8.2023, jota on täsmennetty vuoden 2024 talousarviovalmistelun määrärahakehyksellä. Kaupungin talouden tasapainon saavuttaminen edellyttää koko taloussuunnitelmakauden määrärahojen tasapainossa pysymistä. Mikäli talousarvion määrärahamuutoksia tehdään, tulee käsittelyn yhteydessä myös esittää, miten talouden tasapaino suunnittelukaudella saavutetaan. Tasapainottaminen tulee tapahtua toimialan sisällä. Kaupungin määrärahakehyksen tarkemmat laskelmat on avattu liitteenä olevan ohjeen kohdassa 2.5. Jotta peruskaupungin talous saavuttaisi tasapainon vuonna 2024, tulisi peruskaupungin määrärahoiksi asettaa vuodelle 2024 -172 439 000 euroa. Kehyksessä tilapalvelukeskuksen tuloksena on -800 000 euroa. Peruskaupungin investointien nettokehys vuodelle 2024 on -57 333 000 euroa, joka tarkoittaa noin 61 miljoonan euron talousarviolainan nostoa.

Kaupunginhallitus tulee linjaamaan syyskuun kokouksessaan laadintaohjeen kohtaan 3.4. talousarvion laadinnan kaikkia toimialoja sekä -elimiä sitovat mittarit. Laadintaohjeeseen on lisätty kohtaan 3.3. talousarvion laadinnan kaikkia toimialoja ja -elimiä sitovia periaatteita koskien talouden tasapainottamista. Lisäksi ohjeessa on täydennetty kohdassa 4.1 olevia henkilöstöperiaatteita koskien koulutuksia, virkamatkoja, työterveyshuoltoa sekä työnohjausta ja virkistystoimintaa. Myös kohdan 4.2. koskevat henkilöstömittarit ja -suoritteet on lisätty.

Talousarvion laadinnan päätöksenteon aikataulutus on kuvattu laadintaohjeen sivulla 5, jonka mukaan toimielimet käsittelevät talousarviota 30.9. mennessä. Kaupunginhallitus käsittelee talousarviota 16.10, 30.10, 20.11. ja 27.11. Valtuusto käsittelee talousarviota 13.11. (veropäätökset) ja 11.12 (talousarviokäsittely).

Päätösehdotus

Esittelijä

Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä olevan talousarvion laadintaohjeen sekä vuoden 2024 määrärahakehykset. Kaupunginhallitus edellyttää talousarvion ja taloussuunnitelman laatimista tasapainoon.

Päätös

Konsernitalouspäällikkö Janne Sandgren, talousarviopäällikkö Erika Kauvosaari, toimialajohtaja Antti Lassila, palvelualuepäällikkö Sanna Mäensivu, kaupungingeodeetti Pertti Onkalo ja palvelualuepäällikkö Erkki Lehtoniemi esittelivät asiaa kaupunginhallitukselle. 

Henri Ramberg siirtyi kokoustilasta etäyhteyteen kello 16:08 ja poistui kokouksesta kello 16:20.

Mikkel Näkkäläjärvi poistui kokouksesta ja Kimmo Niukkanen liittyi kokoukseen etäyhteydellä kello 16:40.
Henri Ramberg liittyi kokoukseen etäyhteydellä kello 16:40.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Valmistelija

Erika Kauvosaari, talousarviopäällikkö, erika.kauvosaari@rovaniemi.fi
Janne Sandgren, konsernitalouspäällikkö, janne.sandgren@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on hyväksynyt osana talousarvion laadinta-ohjeen käsittelyä 14.8.2023 § 250 ja 28.8.2023 § 276 talousarvion laadinta-aikataulun, joka vaatii päivittämisen. Talousarvion laadinta-aikataulun päivityksen syinä ovat muun muassa kaupungin budjettiin oleellisesti vaikuttavan valtion budjettiesityksen lisäksi 1.9.2023 voimaan tulleet hallintosääntömuutokset sekä elinvoiman toimialan muutokset, jonka vuoksi on tarpeen päivittää talousarvion laadinnan aikataulua niin, että lautakunnat käsittelevät talousarvioesitykset 31.10.2023 mennessä. Muilta osin talousarvion laadinta-aikataulu säilyy ennallaan. 

Päätösehdotus

Esittelijä

Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy päivitetyn laadinta-aikataulun toimielin käsittelyn osalta ja valtuuttaa talousarviopäällikön päivittämään aikataulumuutoksen talousarvion laadintaohjeeseen.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Valmistelija

Minna Haurinen, talouspäällikkö, minna.haurinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Valtuuston on hyväksyttävä vuoden loppuun mennessä kaupungin talousarvio ja -suunnitelma, jossa on ensimmäisen (talousarvio)vuoden lisäksi kaksi tai useampi vuosi suunnitelmavuotta (suunnitelmakausi).  Taloussuunnitelman tulee toteuttaa kuntastrategiaa ja turvata edellytykset kunnan lakisääteisten tehtävien hoitamiseen. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan. Taloussuunnitelmassa huomioidaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot ja osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Talousarviossa ja -suunnitelman sisältö on laadittu kuntalain 110 § lisäksi kuntaliiton kunnan ja kuntayhtymän talousarvio ja -suunnitelma- suosituksen pohjalta. (Kuntalaki 110 §.)

Sivistyslautakunta käsittelee talousarvion 2024 ja taloussuunnitelman 2025-2027 kaupunginhallituksen hyväksymän talousarvion 2024 ja taloussuunnitelman 2025-2027 laadintaohjeen  (28.8.2023 § 276) mukaisesti. Sivistyslautakunta on huomioinut kaupunginhallituksen päättämän kaupunkistrategian mukaisen toimintaperiaatteen  (28.8.2023 § 283) tavoitteiden asettelussa. Kunnan toiminnassa ja taloudessa noudatetaan talousarviota ja taloussuunnitelmaa (Kuntalaki 110 §). Toimielimen sitova taso määritellään talousarvion luvussa 4.2. talousarvion rakenne ja sitovuus. 

Käyttötalousosa 

Sivistyslautakunnan toimintakate on muuttunut +2,25 miljoonaa euroa vuoden 2023 talousarviosta vuoden 2024 talousarvioon. Olennaisimmat muutokset sivistyslautakunnan käyttötaloudessa ovat tuottojen osalta projektituottojen kasvu johtuen bruttobudjetointiperiaatteesta aiemman nettobudjetoinnin tilalta (+1,2 miljoonaa euroa) ja kulujen osalta henkilöstökulujen kasvu kunta-alan palkkaratkaisujen 2023-2024 johdosta, ja koulutuspalveluiden osalta myös erityisopetuksen johdosta (+5,5 miljoonaa euroa). Palveluiden ostot ovat pienentyneet 8,8 miljoonaa euroa, mikä johtuu lähinnä sisäisten aterioiden ja siivousten sisäisen laskutuksen budjetoimattomuudesta tulevalle vuodelle johtuen ruoka- ja puhtauspalveluiden muutoksesta sivistyslautakunnan alaiseksi palvelualueeksi. Vastaava osa sivistyspalveluiden hankinnoista on jäänyt ruoka- ja puhtauspalveluiden katteeseen ja vähentää myös sisäisiä tuottoja. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden osalta tulee jonkin verran säästöä, 0,4 miljoonaa euroa.

Sivistyslautakunnan esitys talousarviovuoden 2024 toimintakatteeksi on yhteensä 140 699 384 euroa.
 
Investointiosa 

Sivistyslautakunnan investointimäärärahat ovat muuttuneet 120 000 euroa vuoden 2023 talousarviosta vuoden 2024 talousarvioon. Olennaisimmat muutokset Sivistyslautakunnan investoinneissa ovat ruokapalveluiden kalustehankinnat. 

Sivistyslautakunnan esitys talousarviovuoden 2024 investointimäärärahoiksi on yhteensä 175 000 euroa. Talousarvion laadintaohjeen mukaisesti sivistyslautakunta esittää koko taloussuunnitelmakauden (2024-2027) investointimäärärahoiksi 5 011 000 euroa. 

Sivistyslautakunnalla ei ole perittäviä, kaupungin itse määrittelemiä tuloeriä, joten talousarvion laadintaohjeen mukaista hinnastoa ei ole liitteenä. 

Päätösehdotus

Esittelijä

Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta päättää:

1.    Hyväksyä liitteenä olevat esitykset toimielimen käyttötalous- ja investointiosiksi. Sivistyslautakunta päättää hyväksyä esitetyt säästökohteet, joilla päästään toimintakatteeseen. 
2.    Esittää kohdan 1 osat edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle hyväksyttäväksi. 
3.    Merkitä tiedoksi liitteenä olevan sivistyslautakunnan henkilöstösuunnitelman.

Päätös

Merkittiin jäsen Markku Kallinen saapui tämän asian käsittelyn aikana klo 14.13.

Puheenjohtajan päätösehdotus:

Sivistyslautakunta päättää palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi. Sivistyslautakunnan talousarvion suurimmat menot koostuvat henkilöstösuunnitelman mukaisista henkilöstökustannuksista ja koska suunnitelmaa ei ole liitetty pykälän liitteeksi, lautakunta päättää pitää uuden kokouksen talousarvion ja taloussuunnitelman hyväksymiseksi torstaina 2.11.2023 klo 13.15.

Lisäksi sivistyslautakunta edellyttää, että osana talousarvion säästötoimenpiteitä, lautakunnalle valmistellaan myös sivistyspalvelujen hallintoon kohdistuvia säästöesityksiä ja suunnitelma hallinnon uudelleenorganisoinnista säästöjen saamiseksi.

Peruste: Tulevina vuosina kaupungin oppilasmäärä tulee laskemaan ja sivistyksen toimialalta joudutaan hakemaan säästöjä. Kun palvelujen tuotantoa supistetaan, on myös hallintoa tarkasteltava kriittisesti. 

Sivistyslautakunta päätti yksimielisesti puheenjohtajan päätösehdotuksen mukaisesti.

Sivistyslautakunta piti tauon tämän asian käsittelyn jälkeen klo 14.42 - 14.52.
Minna Haurinen poistui tämän asian käsittelyn jälkeen klo 14.42.

Valmistelija

 • Erika Kauvosaari, talousarviopäällikkö, erika.kauvosaari@rovaniemi.fi

Perustelut

Valtuuston on hyväksyttävä vuoden loppuun mennessä kaupungin talousarvio ja -suunnitelma, jossa on ensimmäisen (talousarvio)vuoden lisäksi kaksi tai useampi vuosi suunnitelmavuotta (suunnitelmakausi).  Taloussuunnitelman tulee toteuttaa kuntastrategiaa ja turvata edellytykset kunnan lakisääteisten tehtävien hoitamiseen. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan. Taloussuunnitelmassa huomioidaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot ja osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Talousarviossa ja -suunnitelman sisältö on laadittu kuntalain 110 § lisäksi kuntaliiton kunnan ja kuntayhtymän talousarvio ja -suunnitelma- suosituksen pohjalta. (Kuntalaki 110 §.)

Sivistyslautakunta käsittelee talousarvion 2024 ja taloussuunnitelman 2025-2027 kaupunginhallituksen hyväksymän talousarvion 2024 ja taloussuunnitelman 2025-2027 laadintaohjeen (28.8.2023 § 276) mukaisesti. Sivistyslautakunta on huomioinut kaupunginhallituksen päättämän kaupunkistrategian mukaisen toimintaperiaatteen (28.8.2023 § 283) tavoitteiden asettelussa. Kunnan toiminnassa ja taloudessa noudatetaan talousarviota ja taloussuunnitelmaa (Kuntalaki 110 §). Toimielimen sitova taso määritellään talousarvion luvussa 4.2. talousarvion rakenne ja sitovuus.

Tässä pykälässä käsitellään Sivistyslautakunnan alaisen ruoka- ja puhtauspalveluiden palvelualueen talousarvio 2024 ja taloussuunnitelma 2025-2027.

Käyttötalousosa

Ruoka- ja puhtauspalvelut on siirtynyt elinvoiman toimialalta sivistys- ja hyvinvointitoimialalle sivistyslautakunnan alaisuuteen hallintosäännön muutoksella 1.9.2023 lähtien. Tämän lisäksi ruoka- ja puhtauspalveluista tulee 1.1.2024 lähtien palvelualue, joten sisäistä laskutusta ei enää tehdä kuten tehtiin aiemmin nettobudjetointiyksikön rakenteella. Verrannollisuuden saavuttamiseksi vertaillaan toimintakatteen sijaan (nettobudjetointi vuonna 2023 = toimintakate 0 euroa) toimintakuluja vuosina 2023 ja 2024.

Muutokset kustannuksiin TA2024 vs. TA2023

Ruoka- ja puhtauspalveluiden palvelualueen toimintakulut ovat pienentyneet 0,1 miljoonaa euroa talousarvion 2023 kuluihin verraten. Kulut olisivat kasvaneet palveluiden osalta 0,4 miljoonaa euroa ja aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden osalta 0,3 miljoonaa euroa, mutta säästötoimenpiteillä kustannusten kasvu on saatu taitettua (siivouspalvelut -0,4 miljoonaa euroa ja ruokapalvelut -0,3 miljoonaa euroa. Tuottoja on myös saatu jonkin verran nostettua, joka parantaa tulosta (0,1 miljoonaa).

Sivistyslautakunnan esitys ruoka- ja puhtauspalveluiden palvelualueen talousarviovuoden 2024 toimintakatteeksi on yhteensä 7 768 326 euroa. Suunnittelukauden raamiksi on laskettu seuraava taso, jolla vuosittainen kasvu säilyy maltillisena ja kaupungin raami pysyy tasapainossa:

Toimintakate 2022     0 tEur

Toimintakate 2023     0 tEur

Toimintakate 2024     7 768 tEur

Toimintakate 2025     7 894 tEur

Toimintakate 2026     8 053 tEur

Toimintakate 2027     8 226 tEur

Investointiosa

Sivistyslautakunnan ruoka- ja puhtauspalveluiden palvelualueen investointimäärärahat ovat suunnittelukaudelle 400 000 euroa. Investoinnit ovat vuosi-investointeja ruokapalveluiden koneisiin (0,1 miljoonaa euroa vuodessa).  

Sivistyslautakunnalla ei ole perittäviä, kaupungin itse määrittelemiä tuloeriä, joten talousarvion laadintaohjeen mukaista hinnastoa ei ole liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

 1. Sivistyslautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevat esitykset ruoka- ja puhtauspalveluiden palvelualueen käyttötalous- ja investointiosiksi. Sivistyslautakunta päättää hyväksyä esitetyt säästökohteet, joilla päästään toimintakatteeseen.
 2. Esittää kohdan 1 osat edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle hyväksyttäväksi.
 3. Merkitä tiedoksi liitteenä olevan sivistyslautakunnan henkilöstösuunnitelman.

Päätös

Merkitään Jussi Kainulainen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 17.34 ja Kai Väistö klo 17.37.

Laura Tarvainen esitti päätösehdotuksesta poikkeavan esityksen, ettei kasvisruokaa oteta pois. Vesa Puuronen ja Kate Suopajärvi kannattivat esitystä.

Koska on tehty päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, puheenjohtaja totesi, että asiasta on äänestettävä.

Äänestyksen tulos:
Jaa: Pohjaesitys, 7 ääntä, Ei: Laura Tarvaisen esitys, ettei kasvisruokaa oteta pois, 4 ääntä.

Sivistyslautakunnan päätökseksi tuli että kasvisruoka ja vegaaniruokavalio on yhä tarjolla erityisruokavalioina ja kasvisruokapäivä säilyy pohjaesityksen mukaisesti.

Muilta osin sivistyslautakunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti.

Äänestystulokset

 • Kyllä 7 kpl 64%

  Pirita Nenonen, Riitta-Maija Hokkanen, Mari Jolanki, Jaakko Raivio, Markku Kallinen, Nafisa Yeasmin, Heikki Lindroos

 • Ei 4 kpl 36%

  Kate Suopajärvi, Antti Väänänen, Laura Tarvainen, Vesa Puuronen

Tiedoksi

Kaupunginhallitus