Tekninen lautakunta, kokous 20.2.2024

§ 41 Asemakaavamuutos 4. kaupunginosa kortteli 4001 tontti 2, Lähteentie 5

ROIDno-2023-362

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sipi Hintsanen, kaupunginarkkitehti, sipi.hintsanen@rovaniemi.fi
Pertti Onkalo, toimialajohtaja, pertti.onkalo@rovaniemi.fi

Perustelut

Lapin ensi- ja turvakoti ry omistaa asemakaavan mukaisen YS-tontin 4-4001-2 osoitteessa Lähteentie 5. Yhdistyksen kanssa on neuvotteluissa sovittu asemakaavamuutoksen käynnistämisestä.

Tontilla sijaitsee vuonna 1957 valmistunut rakennus ja vuonna 1990 valmistunut laajennusosa, joiden kerrosala on yhteensä 2.088 kem2. Tilat ovat epäkäytännölliset ja liian pienet nykyiseen toimintaan ja kiinteistön iän ja kunnon edellyttämä peruskorjaus ei ole tarkoituksenmukaista. Yhdistyksen toiminnan turvaamiseksi uudisrakentaminen tulisi aloittaa kiireellisesti.

Lapin ensi- ja turvakoti ry esittää tavoitteenaan, että tontille mahdollistetaan yhteensä noin 4150 – 4700 kem2 rakennusoikeutta, joka mahdollistaisi alueelle uuden ensi- ja turvakodin sekä asuinkerrostalon rakentamisen.

Tontti on voimassa olevassa asemakaavassa merkitty sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten (YS) korttelialueeksi, jonka rakennusoikeus on merkitty tehokkuusluvulla e=0,5. Tehokkuusluvulla määräytyvä rakennusoikeus on yhteensä 2963 kem2.

Paikkatieto- ja tonttipalvelut on valmistellut oheisen sopimusluonnoksen, jolla maanomistajan kanssa sovitaan kaavoituksen käynnistämisestä, kaavoituksesta aiheutuvista kustannuksista sekä esitetään tavoitteet ja lähtökohdat kaavoituksen käynnistämiselle. Sopijapuolet sitoutuvat neuvottelemaan mahdollisen asemakaavan muutosluonnoksen/-ehdotuksen julkisesti nähtävillä olon jälkeen sopimusaluetta koskevan maankäyttösopimuksen Kaupungin maapoliittiseen ohjelmaan kirjattujen sopimusperiaatteiden mukaisesti.

Hallintosäännön mukaisesti yhdyskuntasuunnittelun lautakunta päättää toimialansa suunnittelu- ja urakkasopimuksista ja muista sopimuksista.

Päätösehdotus

Esittelijä

Pertti Onkalo, toimialajohtaja, pertti.onkalo@rovaniemi.fi

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta päättää hyväksyä oheisen liitteen mukaisen sopimusluonnoksen kaavoituksen käynnistämisestä sekä valtuuttaa kaupungingeodeetin allekirjoittamaan sopimus siten, että sen varmistaa kaupungingeodeetin ohella toinen teknisten palveluiden viranhaltija.

 

Päätös

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta päätti yksimielisesti esittelijän esityksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Laura Ilvesluoto, kaavasuunnittelija, laura.ilvesluoto@rovaniemi.fi

Perustelut

Lapin ensi- ja turvakoti ry on hakenut asemakaavan ja tonttijaon muutosta 4.kaupunginosan korttelissa 4001 tontille 2 osoitteeseen Lähteentie 5. Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa uuden Lapin ensi- ja turvakodin sekä asuinkerrostalon rakentaminen. Kaavoituksen käynnistämisestä on laadittu 4.5.2023 §7 viranhaltijapäätös.

Asemakaavan muutos kuulutettiin vireille 9.6.2023 ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 12.-26.6.2023 välisen ajan. Vireilletulon yhteydessä Väylävirasto antoi lausunnon. Asemakaavan muutoksesta on laadittu kaavaluonnos, jossa kaava alue on jaettu kahdeksi omaksi tontiksi. Toinen tontti on asuinkerrostalotontti (AK), kerrosluku V ja rakennusoikeus on 2200+t200 m2 ja t60 m2. Toinen tontti on sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien asuin- ja toimistorakennusten tontti (YSA-1), kerrosluku V ja rakennusoikeus 2600 m2 ja t50 m2. Vireilletulon yhteydessä saatu Väyläviraston lausunto on otettu huomioon kaavamääräyksin. Valmisteluvaiheen kuulemisesta kuulutettiin 19.12.2023 Lapin kansassa. Asemakaavamuutos aineistoineen oli nähtävillä 20.12.2023 – 19.1.2024 välisen ajan. Valmisteluvaiheen kuulemisen aikana ei saapunut mielipiteitä tai lausuntoja.

Kaavoitus esittää, että kaavaehdotuksen pohjaksi valitaan 7.11.2023 päivätty kaavaluonnos. Asemakaavamuutoksella alueelle muodostuu yksi asuinkerrostalotontti (AK), kerrosluku V, rakennusoikeus 2200+t200 k-m2 ja t60 k-m2 sekä sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien asuin- ja toimistorakennusten tontti (YSA-1), kerrosluku V, rakennusoikeus 2600 k-m2 ja t60 k-m2.

Asemakaavan ja tonttijaon muutoksen hyväksyy tekninen lautakunta (Hallinto- ja johtosääntö 34 §).

Kaavoituskustannuksina hakijalta peritään hyväksymisen jälkeen 5000€ sekä kuulutuskulut 300 €/kuulutus.

Lisätietoja
Kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
016 322 8927, 040 578 9283
etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi

Kaavasuunnittelija Laura Ilvesluoto
016 322 8995, 040 558 3930
etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Pertti Onkalo, toimialajohtaja, pertti.onkalo@rovaniemi.fi

Tekninen lautakunta päättää, että 4.kaupunginosan korttelin 4001 tontin 2 asemakaavamuutos sekä tonttijako asetetaan ehdotusvaiheen kuulemista varten julkisesti nähtäville 7.11.2023 päivätyn kaavaluonnoksen mukaisesti. 

Päätös

Tekninen lautakunta kuuli asiassa kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärveä. 

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti esittelijän esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Täytäntöönpano; Kaavoitus

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.