Tekninen lautakunta, kokous 20.2.2024

§ 40 Asemakaavoituksen käynnistämissopimus kortteli 423 tontti 3 ja 4 sekä virkistysalue, Katajaranta 22 ja24

ROIDno-2024-397

Valmistelija

  • Jukka Björkbacka, maanmittausasiantuntija, jukka.bjorkbacka@rovaniemi.fi

Perustelut

Tontin 609-4-423-3 omistaja Kiinteistö Oy Katajaranta sekä Lapin Eurova Oy ja yksityishenkilö tontin 609-4-423-4 vuokraoikeuden haltijoina ovat hakeneet asemakaavan muutosta 4. kaupunginosan kortteliin 423. 

Hakijat esittävät tavoitteinaan tonttien käyttötarkoituksen muuttamista siten, että se sallii 2/3 rakennusoikeudesta käytettäväksi liiketiloihin. Tonttien tehokkuuslukua on haettu nostettavaksi lukuun e=0,35. Hakemuksissa on esitetty autopaikkavelvoitetta muutettavaksi 1 ap/200 krs-m2. Tontin 3 omistaja on esittänyt kaupungin omistaman noin 259 m2 puistoalueen liittämistä asemakaavan muutoksella tonttiin 3.

Tonttien 3 ja 4 alueella on 23.8.1990 voimaan tullut asemakaava. Tontit kuuluvat erillispientalojen korttelialueeseen, jonka kerrosalasta saa käyttää enintään puolet liike- ja toimistotiloihin (AOL-2). Tontin 3 rakennusoikeus on 300 krs-m2 (e=0,19) ja tontin 4 250 krs-m2 (e=0,18) kerrosluvulla II.

Hallintosäännön mukaisesti tekninen lautakunta päättää toimialansa suunnittelu- ja urakkasopimuksista ja muista sopimuksista.

Paikkatieto- ja tonttipalvelut on valmistellut oheisen sopimusluonnoksen, jolla maanomistajan ja vuokraoikeuden haltijan kanssa sovitaan kaavoituksen käynnistämisestä, kaavoituksesta aiheutuvista kustannuksista sekä esitetään tavoitteet ja lähtökohdat kaavoituksen käynnistämiselle. Sopijapuolet sitoutuvat tarvittaessa neuvottelemaan mahdollisen asemakaavan muutosehdotuksen julkisesti nähtävillä olon jälkeen sopimusaluetta koskevan maankäyttösopimuksen ja vuokrasopimuksen uudistamisen tai muutoksen Kaupungin maapoliittiseen ohjelmaan kirjattujen sopimusperiaatteiden mukaisesti.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Pertti Onkalo, toimialajohtaja, pertti.onkalo@rovaniemi.fi

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä oheisten liitteiden mukaiset sopimusluonnokset kaavoituksen käynnistämisestä . 

Päätös

Tekninen lautakunta kuuli asiassa kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärveä. 

Vammaisneuvoston edustaja Jarno Saapunki poistui kokouksesta klo 17.55 asian keskustelun aikana.

Jäsen Ville Vuorjoki esitti, että sopimusluonnoksia kaavoituksen käynnistämisestä ei hyväksytä. Puheenjohtaja totesi, että Vuorjoen esitys kannattamattomana raukeaa.

Tekninen lautakunta päätti esittelijän esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Tontin 698-4-423 omistaja, tontin 698-4-423-4 vuokraoikeuden haltijat, Kaavoitus/Pyhäjärvi, Paikkatieto- ja tonttipalvelut/Björkbacka

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätöksen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Tekninen lautakunta

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiointipiste, Koskikatu 19, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi, 

henkilö- ja arkaluonteisia tietoja sisältävät sähköpostit osoitteesta: https://turvaposti.rovaniemi.fi osoitteeseen kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Faksinumero: 016 322 6450

Puhelinnumero: 016 3221

Kaupunginkirjaamon aukioloaika: ma - pe kello 9 - 15

 

Paperisten asiakirjojen on oltava toimitettuna Osviitta asiointipisteeseen viimeistään määräajan viimeisenä päivänä kello 15:een mennessä.

Osviitta asiointipiste: ma - to kello 9.00 - 16.30, pe kello 9.00 - 15.30

Osviitan kesäaukiolo (kesä-heinäkuu): ma - to 9.00 - 16.00; pe 9.00 - 15.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua

  • miten päätös halutaan oikaistavaksi 

  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Pöytäkirjan allekirjoitus- ja tarkastuspäivä sekä pöytäkirjan yleiseen tietoverkkoon nähtäväksi vientipäivämäärä on esitetty kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Asianosaiselle lähetettyyn otteeseen on merkitty päätöksen lähettämispäivä ja -tapa.