Tekninen lautakunta, kokous 20.2.2024

§ 38 Asuinalueiden tiivistämisen suuntaviivat- selvitys

ROIDno-2023-2872

Valmistelija

  • Katriina Rosengren, arkkitehti, katriina.rosengren@rovaniemi.fi

Perustelut

Tausta: 

Asuinalueiden tiivistämisen suuntaviivat -esiselvityksen laadinta perustuu 27.9.2023 tehtyyn hankintapäätökseen (§ 20). Esiselvityksen tavoitteena oli laatia tiivistämisen linjaukset Rovaniemen keskustan lähialueiden osalta. Työn taustana toimi vuonna 2021 valmistunut Rovaniemen alueidenkäytön linjaukset 2035 -työ, jossa määriteltiin keskustaa ympäröivälle alueelle tiivistämisen alue. Muita työn taustalla vaikuttavia selvityksiä ja suunnitelmia olivat Rovaniemen kaupunkistrategia 2030, Maankäytön ja asumisen toteutusohjelma (Maato) sekä Sosiaalisen eriytymisen -selvitys.

Asuinalueiden tiivistämisen suuntaviivat -selvityksessä laadittiin nykytila-analyysit ja tutkittiin Swecon vuonna 2021 laatiman Rovaniemen alueidenkäytön linjaukset -työn ekososiaalisia vaikutuksia sekä laadittiin näiden pohjalta tiivistämisen reunaehdot. Selvitystyössä laadittiin tiivistämisen tavoitteet ja tiekartta, joissa tunnistettiin tiivistämiselle tutkittavia aluekokonaisuuksia, niiden karkeaa tiivistämispotentiaalia hanketyypeittäin sekä tiivistämisen alustavaa ajankohtaa. Lopuksi muodostettiin työkalupakki, jossa tunnistettiin sopivimmat tiivistämisen ratkaisumallit Rovaniemen tiivistettäville asuinalueille.

Tiivistämisen suuntaviivat -selvityksen laati Ramboll Finland Oy. Selvitystyötä laadittiin tiiviissä yhteistyössä asiantuntijoiden ja sidosryhmien kanssa. Selvitystyön rinnalla laadittiin myös Rovaniemen keskustavisio 2050 -selvitys, jonka laadinnasta vastasi Muuan Oy.

Asuinalueiden tiivistämisen suuntaviivat -esiselvitys toimii aineistona käynnissä olevalle strategisen yleiskaavan 2050 valmistelutyölle. Yksityiskohtaisemmat asuinalueiden tiivistämistarkastelut ja -suunnitelmat tehdään strategisen yleiskaavan laadinnan yhteydessä.

Johtopäätökset:

Asuinalueiden tiivistämisessä on huomioitava useita eri lähtökohtia kuten kaupunkirakenne, kulttuurihistorialliset arvot, siniviherrakenne, maanomistus, maaperä, happamat sulfaattimaat, pilaantuneet maa-ainekset, pohjavesi, tulva-alueet, infrastruktuuri, liikenne, väestö, asuntokanta, asumisen hintataso ja palveluverkosto. Erityisen suositeltavan pidetään virkistys- ja viheralueiksi kaavoitettujen alueiden rajaamista tiivistettävien alueiden ulkopuolelle, alueiden kokonaisvaltaista tarkastelua uniikit ominaispiirteet ja kehitystarpeet huomioiden sekä vaikuttavaa asukas- ja sidosryhmäyhteistyötä jatkuvana vuoropuheluna.

Selvityksessä arvioitiin Rovaniemen alueidenkäytön linjaukset 2035- työtä erityisesti ekososiaalisten vaikutusten osalta. Ekososiaaliset vaikutukset arvioitiin merkittäviksi alueidenkäytön linjauksissa esitettyjen rakentamisen ja tiivistämisen määrien vuoksi. Asuinalueiden tiivistämisellä voi olla ekososiaalisia vaikutuksia mm. sosiaalisen hyväksyttävyyden, haavoittuvassa asemassa olevien väestöryhmien, eriarvoisuuden torjumisen, energia- ja liikenneköyhyyden, asuinalueiden tasapuolisen ja oikeudenmukaisen kehityksen, maiseman, hulevesien hallinnan, lajiston, vesistöjen ja viheralueiden, luonnonsuojelullisten arvojen, ekologisten yhteyksien, rakentamisen aikaisten päästöjen, asumisen suorien ja välillisten päästöjen, sään ääri-ilmiöihin sopeutumisen, hiilinielujen sekä ilmastopakolaisuuden osalta.

Kyselyillä, sidosryhmätilaisuuksilla ja luonnosraportista saadun palautteen pohjalta asuinalueiden tiivistämisessä huolestuttaa erityisesti viheralueiden, lähiluontokohteiden ja muiden asukkaille tärkeiden alueiden menettäminen, keskustan tiivistäminen sekä alueiden tunnelman muuttuminen.

Suurin potentiaali tiivistämiselle tunnistettiin käyttötarkoitukseltaan muuttuvilla alueilla kuten rautatieaseman läheinen puuvarikko, asemaseutu Veitikanharjun alueella ja teollisuusalue Valtatie 4:n vieressä. Vähäisin potentiaali tiivistämiselle tunnistettiin pientalokortteleissa.

Soveltuviksi tiivistämisen tavoiksi tunnistettiin kerrostalojen korotukset, kerrostalotonttien vajaakäyttöisten osien täydentäminen uudella kerrostalolla tai laajennuksella, yhtiömuotoisten asuintonttien vajaakäyttöisten osien täydentäminen pientaloilla, omakotitalotonttien jakaminen uutta pientaloa varten, pientalotonttien lisärakennukset ja laajennukset sekä muuttuvien käyttötarkoitusten alueiden tiivistäminen. Tapauskohtaisena ja tarkkaa harkintaa vaativina tiivistämisen muotoina tunnistettiin ranta-alueiden tiivistäminen, purkava täydennysrakentaminen ja tiivistäminen rakennusten käyttötarkoitusta muuttaen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Pertti Onkalo, toimialajohtaja, pertti.onkalo@rovaniemi.fi

Merkitään tiedoksi strategista yleiskaavaa 2050 varten tehty Asuinalueiden tiivistämisen suuntaviivat- selvitys

Päätös

Tekninen lautakunta kuuli asiassa kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärveä. 

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti esittelijän esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.