Tekninen lautakunta, kokous 20.2.2024

§ 44 Ilmoitusasiat / Tekninen lautakunta

ROIDno-2023-2950

Perustelut

Oikeuskanslerinvirasto

  • Apulaisoikeuskanslerin vastaus 29.1.2024 kanteluun, OKV/337/10/2023

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Pertti Onkalo, toimialajohtaja, pertti.onkalo@rovaniemi.fi

Tekninen lautakunta päättää merkitä ilmoitusasian tiedoksi.

Päätös

Jäsen Tarja Suopajärvi poistui kokouksesta asian esittelyn aikana klo 18.20.

Lautakunnalle annettiin tiedoksi 16.2.2024 Rovaniemen kaupugille saapunut eduskunnan oikeusasiamiehen lausuntopyyntö koskien menettelyä yksityisteiden perustamisvelvoitetta koskevassa asiassa.

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti merkitä ilmoitusasiat tiedoksi.

Nuorisovaltuuston edustaja Sofia Körkkö ja vanhusneuvoston edustaja Timo Eskelinen poistuivat kokouksesta klo 18.21 tämän asian päätöksenteon jälkeen.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.