Tekninen lautakunta, kokous 20.2.2024

§ 39 Keskustavisio 2050

ROIDno-2023-2873

Valmistelija

  • Katriina Rosengren, arkkitehti, katriina.rosengren@rovaniemi.fi

Perustelut

Tausta:

Keskustavisio 2050 -esiselvityksen laadinta perustuu 27.9.2023 tehtyyn hankintapäätökseen (§ 19). Esiselvityksen tavoitteena oli luoda Rovaniemen keskustalle visio, jossa määritellään hyvän keskustan ominaisuudet ja luodaan tiekartta, jolla se saavutetaan. Työn tarkoituksena oli toimia keskustakehittämisen ohjenuorana aina vuoteen 2050 saakka.

Keskustavision 2050 -selvitys kokoaa, hahmottelee ja visualisoi Rovaniemen keskusta-alueen tulevaisuutta. Työ kokoaa jo tehdyt selvitykset ja suunnitelmat sekä tarjoaa vaihtoehtoisia ratkaisumalleja keskusta-alueen tulevaisuudesta. Työ tukee Rovaniemen kaupunkistrategiaa. Rovaniemen keskusta-aluetta tarkastellaan työssä nykyhetken ja vuoden 2050 välisen ajanjakson puitteissa. Tarkastelukohde muodostuu keskeisestä kaupunkikeskustasta, joka pohjoisessa rajautuu Ounas- ja Kemijoen risteämäsuvantoon (Lainas), 4-tien eritasoliittymään, Jätkänkynttiläsiltaan sekä Kajaanintiehen, etelä-itäsivuiltaan rautatiehen ja lännessä Pohjolankatuun. Työssä määriteltävät kaavatason ohjaustarpeet viedään osaksi valmisteilla olevaa Rovaniemen strategista yleiskaavaa 2050.

Keskustavisiossa laadittiin nykytila- ja tulevaisuusanalyysit kaupunkistrategian, megatrendien, YK:n Agenda 2030 -tavoitteiden sekä rovaniemeläisten ja sidosryhmien näkökulmista. Työssä laadittiin erilaisia skenaariotarkasteluja, jotka pohjautuivat nykytila- ja tulevaisuusanalyyseihin. Rovaniemen keskusta-alueesta laadittiin visio, joka rakentui prosessissa rakennettuihin nykytila- ja tulevaisuusanalyyseihin sekä skenaarioihin.  Vision toteuttamisen tueksi laadittiin tarkennettuja tavoitteita ja toimenpiteitä erilaisten teemojen alle. Toimenpideohjelma edesauttaa vision toteuttamisessa ja toimii jalkauttamisen apuvälineenä.

Keskustavisio 2050 -selvityksen laati Muuan Oy. Selvitystyö laadittiin tiiviissä yhteistyössä kaupungin asiantuntijoiden, konsultin ja sidosryhmien kanssa. Selvitystyön rinnalla laadittiin lisäksi Asuinalueiden tiivistämisen suuntaviivat -selvitys, jonka laadinnasta vastasi Ramboll Finland Oy.

Johtopäätökset:

Keskustavisio -työ jaottelee eri teemojen merkittävät kehittämistoimenpiteet, jotka toteuttamalla saavutetaan kokonaisvaltaisesti viihtyisämpi ja elinvoimaisempi keskusta. Nämä teemat ovat: väestö, asuminen, julkiset palvelut, elinkeinot, viheralueet, liikkuminen, rantojen käyttö ja korkea rakentaminen. Kehittämistoimenpiteet ja tavoitteet on listattu toimenpideohjelmaan alustavassa tärkeysjärjestyksessä.

Asumisen osalta Keskustavisio 2050 -selvityksessä tunnistettiin oleellisena kehitystoimenpiteenä asuntokannan monipuolistaminen ja lapsiperheille soveltuvien asuntojen lisääminen. Keskusta alueesta on saatava väestörakenteeltaan monipuolisempi. Tämä edellyttää opiskelija-, palvelu- ja väliaikaisen asumisen ja uuden laadukkaan asumisen lisäämistä. Ensisijaisia toimenpiteitä ovat lisäksi korkean rakentamisen linjausten ja arkkitehtuuripoliittisen ohjelma laadinta sekä PPP (Public-Private-Partnership) -yhteistyöfoorumin perustaminen.

Asukas- ja vierailijaviihtyvyyden parantamiseksi keskusta-alueelle tulee laatia valaistuksen yleissuunnitelma, toteuttaa paikkoja rauhoittumiselle ja aktiivisuudelle sekä turvata hämärän ja hiljaisuuden edellytykset. Keskustan ranta-alueille tarvitaan kehittämissuunnitelma, jossa kehitetään rantojen toiminnalliset pisteet. Liikenteen ja pysäköinnin osalta erittäin tärkeäksi toimenpiteeksi tunnistettiin pysäköinnin reformi -ohjelman perustaminen, joka on välttämätön edellytys kaupungin keskustan kehittymiselle ja viihtyvyydelle. Muita tärkeitä toimenpiteitä liikenteen osalta ovat ajonopeuksien hidastaminen saapumisen alueilla, E75 saapumisvyöhykkeen kehittäminen ja sen liikennejärjestelyiden kaupunkimaistaminen.

Viherviihtyvyyden osalta tärkeiksi toimenpiteiksi tunnistettiin niin katumiljöön kuin kortelipihojenkin vehreyttäminen, joka käytännössä tarkoittaa pitkäikäisten puiden lukumäärän merkittävää lisäämistä. Puisto- ja viheraluesuunnitelman laatiminen samanaikaisesti yleissuunnitteluoppaan kanssa, luo tietopohjan sini- ja viherkertoimen nostamiselle tuloksellisesti ja kustannustietoisesti. Elinkeinojen ja julkisten palveluiden osalta selvityksessä nähdään merkittävänä tavoitteena toimitilojen riittävyyden turvaaminen ja palveluiden pitäminen keskustan kivijaloissa, jotta keskusta-alueen elävyys säilyisi. Samoin paikallinen osaaminen ja sen hyödyntäminen nähdään tärkeänä toimenpiteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Pertti Onkalo, toimialajohtaja, pertti.onkalo@rovaniemi.fi

Merkitään tiedoksi strategista yleiskaavaa 2050 varten tehty Keskustavisio 2050-selvitys

Päätös

Tekninen lautakunta kuuli asiassa kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärveä. 

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti esittelijän esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.