Tekninen lautakunta, kokous 20.2.2024

§ 31 Rovaniemen paikallisliikenteen palvelutasotavoitteet 2025 alkaen

ROIDno-2023-3002

Valmistelija

  • Hannu Kumpula, vastaava joukkoliikenneinsinööri, hannu.kumpula@rovaniemi.fi
  • Janne Alkki, kaupungininsinööri, janne.alkki@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen paikallisliikennealue ja palvelutaso on määritetty ja hyväksytty edellisen kerran teknisessä lautakunnassa 26.2.2015 §24. Rovaniemen kaupungin maankäytössä ja palveluiden sijainnissa sekä liikkumistarpeissa on tapahtunut vuoden 2015 jälkeen jonkin verran muutoksia ja uusia asuinalueita on rakentunut. Tämän johdosta palvelutasomäärittelyä on tarkistettu vastaamaan vallitsevaa tilannetta.

Tarkistettu palvelutasomäärittely palvelee paikallisliikenteen suunnittelua ja kehittämistä sekä toimii lähtökohtana vuoden 2025 kesäkuussa alkavan paikallisliikenteen kilpailutukselle. Palvelutasomäärityksen tarkistamisen jälkeen nykyinen linjastosuunnitelma tarkistetaan vastaamaan päivitettyjä palvelutasotavoitteita. Linjastosuunnitelman tarkistamisen jälkeen laaditaan kilpailuttamisstrategia, jossa määritetään paikallisliikenteen tulevan kilpailutuksen kannalta merkittävät asiat. Kun kaikki yksityiskohdat on saatu sovittua, voidaan laatia paikallisliikenteen hankinta-asiakirjat ja aloittaa hankinnan kilpailutus keväällä 2024.

Palvelutasomäärittely on yksi paikallisliikenteen kilpailuttamisprosessin tärkeimpiä osatehtäviä, sillä myöhemmät ratkaisut, kuten liikennetarjonnan määrä, liikennöintiajat ja kustannukset muodostuvat pitkälti määritettyjen tavoitteiden perusteella.

Paikallisliikennealue on jaettu palvelutasoluokkiin osa-alueiden ominaisuuksien ja paikallisliikenteen kysyntäpotentiaalin perusteella. Alueiden ominaisuudet ja kysyntäpotentiaali ovat paljolti riippuvaisia väestötiheydestä sekä alueen sijoittumisesta keskustan, työpaikkojen ja palvelujen suhteen. Tärkeintä on tunnistaa toisaalta sellaiset alueet ja yhteysvälit, joissa paikallisliikenteen käytölle ja lisäämiselle on potentiaalia, ja toisaalta sellaiset alueet ja yhteysvälit, joissa järkevä tavoite on paikallisliikenteen palvelun turvaaminen. Alueelle tai yhteysväleille voi syntyä myös ehdotettua parempaa palvelutasoa muun muassa reitti- ja aikataulusuunnittelun myötä.

Paikallisliikenteelle on määritetty myös määrälliset ja keskeisimmät laadulliset palvelutasokriteerit. Määrälliset palvelutasokriteerit on määritetty palvelutasoluokittain liikennöintiajalle ja vuoromäärälle/-välille. Määrälliset palvelutasokriteerit tulkitaan suuntaa antavina ja kysynnän mukaan. Keskeisimmät laadulliset palvelutasokriteerit koskevat mm. palvelun luotettavuutta ja täsmällisyyttä, informaatio-, lippu- ja maksujärjestelmiä sekä kalustoa. Laatutekijät ovat samat palvelutasoluokasta riippumatta.

Palvelutasotavoite on tavoitetila, jonka kaupunki pyrkii paikallisliikenteessä saavuttamaan. 

Rovaniemen paikallisliikenteen palvelutasotavoitteet vuodesta 2025 alkaen on laatinut Rovaniemen kaupungin joukkoliikenteen asiantuntijapalveluita tuottamaan valittu Ramboll Finland Oy yhdessä Rovaniemen kaupungin joukkoliikenteestä vastaavien asiantuntijoiden kanssa. Työtä ohjaamaan perustettiin ohjausryhmä, jossa on ollut edustettuina kaupungin teknisten palvelujen, sivistys- ja hyvinvointipalvelujen, viestintä- markkinointi- ja osallisuuspalvelujen ja teknisen lautakunnan nimeämät edustajat sekä lapin hyvinvointialueen edustaja. Ohjausryhmä on käsitellyt työtä kahdessa kokouksessa. Lisäksi työn aikana järjestettiin työpaja, johon kutsuttiin ohjausryhmän lisäksi sivistys- ja hyvinvointipalvelujen, nuorisovaltuuston, vanhusneuvoston, vammaisneuvoston, opiskelijajärjestöjen (ylioppilaskunta LYY, AMK:n opiskelijakunta ROTKO, ammattiopisto, lukiot), paikallisliikennealueen asukasyhdistysten, Lapin hyvinvointialueen, Rovaniemen elävä kaupunkikeskusta ry:n, tekniset palvelujen ja tekniseen lautakunnan edustajat. 

Työstä on laadittu Rovaniemen paikallisliikenteen palvelutasotavoitteet 2025 alkaen -raportti. Liitteenä olevassa raportissa on esitetty paikallisliikenteen tavoitteellinen alueellinen palvelutaso sekä määrälliset ja tärkeimmät laadulliset palvelutasotavoitteet.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Pertti Onkalo, toimialajohtaja, pertti.onkalo@rovaniemi.fi

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä Rovaniemen paikallisliikenteen palvelutasotavoitteet 2025 alkaen -raportissa esitetyt paikallisliikenteen tavoitteellisen alueellisen palvelutason sekä määrälliset ja keskeisimmät laadulliset palvelutasotavoitteet.

Päätös

Tekninen lautakunta kuuli asiassa konsultti Toni Joensuuta Ramboll Finland Oy:stä ja kaupungininsinööri Janne Alkkia. Joensuu oli paikalla kokouksessa etäyhteydellä kuulemisen ajan klo 14.46 - 15.22.
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Susanna Junttila poistui kokouksesta klo 14.47 asian kuulemisen aikana.

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti esittelijän esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Vastaava joukkoliikenneinsinööri, joukkoliikenneinsinööri

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.