Tekninen lautakunta, kokous 20.2.2024

§ 34 Talousarviomuutos, logistiikka- ja joukkoliikenneyksikkö

ROIDno-2024-361

Valmistelija

  • Hannu Pessa, talouspäällikkö, hannu.pessa@rovaniemi.fi
  • Risto Varis, hallintopäällikkö, risto.varis@rovaniemi.fi
  • Janne Alkki, kaupungininsinööri, janne.alkki@rovaniemi.fi

Perustelut

Sivistys- ja hyvinvointitoimialan sekä teknisen toimialan kesken on suunniteltu kaupungin logistiikka- ja joukkoliikennetoimintojen keskittäminen teknisen lautakunnan alaisuuteen yhteen yksikköön. Edellä mainittujen toimintojen yhdistämisestä arvioidaan syntyvän pidemmällä aikavälillä kaupungille kustannussäästöjä kun yhdessä yksikössä suunnitellaan ja toteutetaan kaupungin eri toimijoiden kuljetuksia.

Sivistyslautakunnan alaisuudesta siirtyy kaksi vakanssia (logistiikka-asiantuntija, logistiikkatyöntekijä) tekniseen lautakuntaan. Yhteistoimintaneuvottelut on käyty sivistys- ja hyvinvointitoimialalta siirtyvän henkilöstön kanssa muutokseen liittyen.

Lisäksi muutoksessa siirretään koulu- ja ateriakuljetuksiin varatut määrärahat teknisen lautakunnan määrärahoihin, jolloin suurin osa kaupungin eri kuljetuksiin varatuista määrärahoista on samassa yksikössä.

Kokonaisuutena määrärahasiirto on 2,436 milj. euroa sivistyslautakunnan toimintakatteesta teknisen lautakunnan toimintakatteeseen.

Muutoksen jälkeen uudet toimintakatteet lautakunnittain ovat seuraavat:

Toimintakate (1000 euroa) TA 2024 (13.12.2023 § 142) TA 2024 määrärahamuutoksen jälkeen
Sivistyslautakunta -142 623 -140 187
Tekninen lautakunta -1 737 -4 173

Hallintosäännön (kv 19.6.2023 § 70) 77 §:n mukaisesti valtuusto päättää talousarvion yhteydessä sitovuustasoista. Kaupunginvaltuusto hyväksyi talousarvion vuodelle 2024 11.12.2023 § 142. Talousarviossa sitovia määrärahoja ovat lautakuntien toimintakatteet.

Hallintosäännön 78 §:n mukaisesti talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle site, että valtuusto ehtii käsitellä muutosehdotukset talousarviovuoden aikana.

Hallintosäännön 24 §:n mukaisesti kaupunginjohtajalle kuuluu päätösvalta tehtävien ja henkilöstön siirroista palvelualueiden ja yksiköiden välillä silloin, kun päätösvalta ei kuulu muulle kaupungin viranomaiselle tai toimivalta on epäselvä. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Pertti Onkalo, toimialajohtaja, pertti.onkalo@rovaniemi.fi

Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että sivistyslautakunnan toimintakatteesta siirretään 2,436 milj. euroa teknisen lautakunnan toimintakatteeseen.

Päätös

Tekninen lautakunta kuuli asiassa talouspäällikkö Hannu Pessaa ja kaupungininsinööri Janne Alkkia.

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti esittelijän esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Sivistyslautakunta, toimialajohtaja Lassila, hallintopäällikkö Varis, tekniset palvelut / Alkki, Pessa, Onkalo, talousarviopäällikkö Kauvosaari

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.