Tekninen lautakunta, kokous 20.2.2024

§ 36 Teknisen lautakunnan lausunto: Ehkäisevän päihdetyön suunnitelma

ROIDno-2022-1878

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jonna Leppiaho, erityisasiantuntija, jonna.leppiaho@rovaniemi.fi

Perustelut

Ehkäisevän päihdetyön verkostotyöryhmä on laatinut ehkäisevän päihdetyön suunnitelman. Suunnitelma on erillisohjelma, joka tukee hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman sekä kaupunkistrategian toimeenpanoa. Se kokoaa yhteen ehkäisevän päihdetyön kokonaisuuden ja mahdollistaa sen suunnitelmallisen kehittämisen ja johtamisen Rovaniemen kaupungissa.

Ehkäisevän päihdetyön suunnitelma on ensimmäinen laatuaan. Se vastaa osaltaan myös tarpeeseen selkeyttää kaupungin tehtäviä ja vastuita ennaltaehkäisevässä työssä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden siirryttyä Lapin hyvinvointialueen järjestämisvastuulle.

Suunnitelman valmistelu

Ehkäisevän päihdetyön suunnitelman valmisteluvaiheessa kuvattiin Rovaniemen kaupungin päihdetilanne perustuen indikaattoritietoon ja kuntalaisille touko-kesäkuussa 2023 tehtyyn päihdetilannekyselyyn. Indikaattoriosiossa mukana ovat myös vuoden 2023 kouluterveyskyselyn tulokset soveltuvilta osin. Päihdetilannekysely toimi myös kuntalaisten osallistamisen välineenä suunnitelman laadintaprosessissa. Osana valmistelua käytiin taustakeskusteluja ehkäisevän päihdetyön nimettyjen yhdyshenkilöiden ja heidän edustamiensa yksiköiden kanssa. 

Suunnitelman sisältö

Suunnitelma rakentuu kolmesta osiosta liitteineen. Ensimmäisessä osassa kuvataan ehkäisevän päihdetyön sisältöä, tehtäviä ja rakenteita Rovaniemellä ja valtakunnallisesti. Päihdetilanneosiossa on kuvattu Rovaniemen ajankohtainen päihdetilanne indikaattoritiedon ja kokemuksellisen tiedon valossa. Suunnitelman toimepideosiossa on kuvattu ehkäisevän päihdetyön tavoitetilaa vuoteen 2025 mennessä eri ikäryhmien osalta. Suunnitelman liitteenä on kuvattu suunnitelman laadintaprosessi ja kansalliset päihde- ja rahapelihaittojen sekä tupakoinnin ehkäisyn tavoitteet vuoteen 2025 mennessä (Sosiaali- ja terveysministeriö 2015: Ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelma – Alkoholi-, huume- ja rahapelihaittojen ja tupakoinnin vähentäminen).

Päätöksenteon vaiheet

Ehkäisevän päihdetyön tehtäväkokonaisuus ja siten myös suunnitelma vaatii poikkihallinnollista työtä. Suunnitelmasta on syytä pyytää lausunnot sivistyslautakunnalta, elinvoimalautakunnalta, tekniseltä lautakunnalta ja ympäristölautakunnalta. Lisäksi on hyvä pyytää huomioita suunnitelmasta kaikilta vaikuttamistoimielimiltä (vanhusneuvosto, vammaisneuvosto, nuorisovaltuusto, lapsi- ja lapsiperheneuvosto), jotta eri väestöryhmät tulevat kuulluksi suunnitelmaprosessissa. Lausunnoissa on hyvä kiinnittää huomiota seuraaviin seikkoihin: 

 1. Yleishuomiot suunnitelman sisällöstä. 
 2. Näkemys ohjelmassa esitetyistä tavoitteista. Ovatko ne tarkoituksenmukaisia? 

Valmiin ohjelman hyväksyy lausuntokierroksen ja viimeistelyn jälkeen hyvinvointilautakunta, joka toimii ehkäisevän päihdetyön vastaavana toimielimenä (hallintosääntö 1.9.23, § 37).

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Hyvinvointilautakunta 

 • käy keskustelun ehkäisevän päihdetyön suunnitelmasta omasta näkökulmastaan ja 
 • päättää pyytää lausunnot suunnitelmasta sivistyslautakunnalta, elinvoimalautakunnalta, tekniseltä lautakunnalta ja ympäristölautakunnalta sekä 
 • vaikuttamistoimielimiltä (vanhusneuvosto, vammaisneuvosto, nuorisovaltuusto, lapsi- ja lapsiperheneuvosto) 19.2.24 mennessä.

Päätös

Hyvinvointilautakunta päätti toimialajohtajan päätösehdotuksen mukaisesti.

Jonna Leppiaho poistui tämän asian käsittelyn jälkeen klo 15.29.

Valmistelija

 • Henna Penttilä, vs. hallintopäällikkö, henna.penttila@rovaniemi.fi

Perustelut

Ehkäisevän päihdetyön verkostotyöryhmä on laatinut ehkäisevän päihdetyön suunnitelman. Suunnitelma on erillisohjelma,​ joka tukee hyvinvointi-​ ja turvallisuussuunnitelman sekä kaupunkistrategian toimeenpanoa. Se kokoaa yhteen ehkäisevän päihdetyön kokonaisuuden ja mahdollistaa sen suunnitelmallisen kehittämisen ja johtamisen Rovaniemen kaupungissa.

Hyvinvointilautakunta (19.12.2023, § 131) on pyytänyt lausunnot sivistyslautakunnalta,​ elinvoimalautakunnalta,​ tekniseltä lautakunnalta ja ympäristölautakunnalta sekä vaikuttamistoimielimiltä. Lausunnoissa pyydetään kiinnittämään huomiota seuraaviin seikkoihin:

 • Yleishuomiot suunnitelman sisällöstä.
 • Näkemys ohjelmassa esitetyistä tavoitteista. Ovatko ne tarkoituksenmukaisia?
   

Lausunnot pyydetään 19.2.2024 mennessä. Teknisen lautakunnan osalta lausunnon antamiseen pyydettiin ja myönnettiin lisäaikaa 20.2.2024 saakka. Valmiin ohjelman hyväksyy lausuntokierroksen ja viimeistelyn jälkeen hyvinvointilautakunta,​ joka toimii ehkäisevän päihdetyön vastaavana toimielimenä (hallintosääntö 1.9.23,​ § 37)

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Pertti Onkalo, toimialajohtaja, pertti.onkalo@rovaniemi.fi

Tekninen lautakunta lausuu Ehkäisevän päihdetyön suunnitelmasta seuraavaa:

 

Yleishuomiot suunnitelman sisällöstä:

Suunnitelma on selkeästi rakennettu sekä sisällöltään kattava. Nykytilan ja tilastojen hyvä kuvaaminen mahdollistavat suunnitelmaan liittyvän kokonaisuuden hahmottamisen vaivattomasti. 

 

Tavoitteiden tarkoituksenmukaisuus

Kaupunkia työnantajana sekä toimialojen perustyötä ja toimintakulttuuria koskevat tavoitteet ovat oleellisia. Kyseisten tavoitteiden toimenpiteet ja mittarit sopivat hyvin tavoitteen toteutumisen edistämiseen ja sen seurantaan. Muiden tavoitteiden tarkoituksenmukaisuuteen teknisellä lautakunnalla ei ole lausuttavaa. 

 

Päätös

Tekninen lautakunta kuuli asiassa vs. hallintopäällikkö Henna Penttilää.

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti esittelijän esityksen mukaisesti.

Talouspäällikkö Hannu Pessa poistui kokouksesta tämän asian päätöksenteon jälkeen klo 16.35.

Tiedoksi

hyvinvointilautakunta, terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen erityisasiantuntija

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.