Tekninen lautakunta, kokous 20.2.2024

§ 37 Teknisen lautakunnan lausunto: Rovaniemen kaupungin kasvuohjelma 2024 - 2025

ROIDno-2024-298

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Samppa Määttä, vs. toimialajohtaja, samppa.maatta@rovaniemi.fi
Anne Puroaho, elinkeinopäällikkö, anne.puroaho@rovaniemi.fi
Sanna Mäensivu, palvelualuepäällikkö, sanna.maensivu@rovaniemi.fi
Henna Penttilä, vs. hallintopäällikkö, henna.penttila@rovaniemi.fi

Perustelut

Ohjelman tavoitteet

Rovaniemen kaupungin elinvoimapalvelut on laatinut Rovaniemen kaupungin kasvuohjelman 2024 - 2025 poikkihallinnollisessa yhteistyössä ja eri sidosryhmiä osallistaen. Ohjelma perustuu kaupunkistrategiaan 2030 ja tukee strategian toimeenpanoa. Se täsmentää kaupunkistrategian tavoitteita ja asettaa tärkeimmät elinvoiman kasvun mahdollistavat kehittämiskohteet tuleville vuosille. 

Ohjelmalla viedään seuraavan kahden vuoden aikana eteenpäin erityisesti seuraavia ylätason tavoitteita:

1. Luomme vakaan perustan - Rovaniemellä on hyvä yrittää ja houkuttelevaa työllistyä 

2. Vahvistamme yritysympäristöjämme - Panostamme erityisesti teollisuuden yritysympäristön ja ekosysteemisopimuksen mukaisten kumppanuuksien kehittämiseen 

3. Tavoittelemme kunnianhimoista kasvua - Skenaariotyöllä saavutamme yhteisen näkemyksen ja päämäärän 

Edellä mainittuihin tavoitteisiin on päädytty jotta toiminta saadaan osittain uudelleen rakennettua vakaalle perustalle, ja toisaalta pystytään vastaamaan sidosryhmiltä, päättäjiltä ja tilastollisesta analyysistä esiin nousseisiin tarpeisiin. Ilman perustyön tarkastelua ja uudelleen suuntaamista ei kohdan kolme kunnianhimoisen kasvun tavoittelu ole perusteltua.

Kasvuohjelma vastaa kysymykseen siitä, miten Rovaniemen kaupunki voi omassa toiminnassaan edistää ja tukea yritystoiminnan ja työllistymisen edellytyksiä alueen kilpailukyvyn vahvistamiseksi. Ylätason tavoitteisiin vastataan erityisesti kasvun kärkien toimenpiteillä, poikkihallinnollisella yhteistyöllä ja kasvun mahdollisuuksiin keskittyvällä skenaariotyöskentelyllä.

Ohjelman valmistelu

Edeltävä kasvuohjelma on laadittu vuosille 2019 - 2020, mutta sen tavoitteita on toteutettu soveltuvin osin tämän jälkeenkin. Nyt laaditun kasvuohjelman valmistelu on ajoittunut aikaan, jolloin ohjelman pääasiallisesta toimeenpanosta vastaava elinvoimapalvelujen toimiala jaettiin kahtia ja jolloin toimialan valmisteluvastuissa tapahtui muutoksia. Lisäksi ohjelman loppuun saattaminen otettiin kaupungin omaksi työksi konsultin toteuttaman alkuvaiheen jälkeen. Muutoksilla on ollut vaikutusta siihen, millä aikataululla ohjelma on saatu valmisteltua.

Kasvuohjelma on laadittu yhteistyössä rovaniemeläisten yrittäjien, päätöksentekijöiden, elinkeinoelämän edustajien ja kaupunkikonsernin toimijoiden kanssa. Vuosien 2022 ja 2023 aikana kokoonnuttiin yhteisen pohdinnan äärelle useita kertoja, tunnistamaan ja kirkastamaan Rovaniemen kasvun tavoitteita lähivuosille. Työn aikana nousi esille useita ja monialaisia kehittämishaasteita, mutta myös kasvun ja elinvoimaisuuden mahdollistajia. Työskentelyn edetessä voitiin myös todeta, että moni asia meillä on jo nyt erinomaisella tasolla. Esimerkiksi MDI:n toteuttamalla Elin-, veto- ja pitovoimaindeksillä mitattuna Rovaniemi oli vuonna 2023 korkeimmassa luokassa, kun tarkastelussa olivat mukana kaikki Suomen kunnat, ja yli 50 000 asukkaan kaupunkien joukossa Rovaniemi sijoittui 10. sijalle.

Laajan osallisuuden lisäksi ohjelman laadinnassa on hyödynnetty erilaisia tietoaineistoja, kuten vuonna 2022 toteutettujen yrittäjäkyselyiden tuloksia. Syksyn 2023 aikana tilattiin analyysi Rovaniemen elinkeinorakenteesta ja yritysdynamiikasta. Analyysi keskittyi rovaniemeläisiin yrityksiin.

Ohjelman loppuvaiheen luonnosversiosta toteutettiin yritysvaikutusarviointi, josta vastasi Rovaniemen yrittäjien koordinoima Advisory Board. 

Ohjelman rajaaminen

Tähän kasvuohjelmaan on tunnistettu erityisesti ne kehittämiskohteet ja toimenpiteet, joiden ensisijaisena koordinoivana tahona toimii kaupungin elinvoimapalveluiden toimiala. Rajaus on tehty ennen kaikkea ohjelman toimeenpanon varmistamiseksi ja rajallisten resurssien tehokkaaksi kohdentamiseksi. Kaikki tekeminen edellyttää tietysti yhteistyötä eri sidosryhmien ja kaupunkikonsernin muiden toimijoiden kesken. Kasvun kannalta oleellisia poikkihallinnollisia teemoja nostetaan myös erikseen esiin ohjelmassa. Suoranaisten näitä koskevien velvoittavien tavoitteiden asettamista tähän ohjelmaan vältettiin, jotta ei pääse syntymään ristiriitaa kyseiseen teemaan keskittyviin ohjelmiin ja linjauksiin, kuten esimerkiksi valmistelussa olevaan yleiskaavaan. Kasvuohjelman hyväksyy kaupunginhallitus, mutta toimenpideohjelman käytännön toteutusta seuraa elinvoimalautakunta. 

Kasvuohjelman ensimmäisten työpajojen jälkeisessä valmisteluvaiheessa linjattiin, että maaseutualueita ei nosteta erikseen osaksi kasvuohjelmaa, vaan näiden osalta laaditaan erillinen maaseutuohjelma. Kasvuohjelman sisältämät kirjaukset on pyritty laatimaan pääosin siten, että niillä ei rajata pois mitään maantieteellistä osaa kaupungista, vaan toimintaa kehitetään aidosti koko kaupunki huomioon ottaen. Ainoa selkeä alueellinen tarkastelu kytkeytyy lukuun Kaupunkiympäristön ja alueiden kehittäminen.

Tulevan työllisyysalueen yhteiset tavoitteet ja toimenpiteet määritellään palvelusuunnitelmassa joka valmistuu alkukevään 2024 aikana.

Päätösehdotus

Esittelijä

Samppa Määttä, vs. toimialajohtaja, samppa.maatta@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta päättää pyytää liitteenä olevasta kaupungin kasvuohjelmasta lausunnot sivistyslautakunnalta, hyvinvointilautakunnalta, tekniseltä lautakunnalta ja ympäristölautakunnalta sekä jaostoilta ja vaikuttamistoimielimiltä 4.3.2024 mennessä. Elinvoimalautakunta käsittelee kasvuohjelman saattamista kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi maaliskuun kokouksessa. 

Päätös

MUUTOSEHDOTUKSET:

Sanna Konola esitti puheenvuorossaan esityksenä Matti Huutolan kannattamana, että Rovaniemen kaupungin kasvuohjelmaa tehdään seuraavat muutokset:
muutettavaksi muotoon

s. 5 Teknisenä korjauksena ehdotan lausetta “Yrityksiltä ja muilta toimijoilta edellytetään entistä suurempaa panostusta vastuullisuuteen ja kestävän kehityksen mukaiseen toimintaan.” 
s. 24 Kohtaan “Arvioimme seuraavien yritysympäristöjen / toimialojen kehittymisen potentiaalin ja ominaispiirteet osana käynnistettävää skenaariotyöskentelyä:” ehdotuksen

“2. Metsäsektori” muutettavan muotoon Luonnonvara ja -biotalous. 

s. 30 Maankäyttö ja liikenne: 
Esitän lauseen “Lisäksi suunnittelu- ja kaavoitusprosessien sekä eri lupamenettelyjen tulee olla mahdollisimman sujuvia ja ne tulee kytkeä tiiviisti osaksi esimerkiksi yritysneuvontaa.” muutettavaksi muotoon: “Lisäksi maankäytön ja liikenteen suunnittelun ja kaavoitusprosessien tulee olla mahdollisimman vastuullisia, laadukkaita ja tasapuolisia, sekä lupamenettelyjen sujuvia ja ne tulee kytkeä soveltuvin osin esimerkiksi osaksi yritysneuvontaa.”

s. 30-31 Maankäyttö ja liikenne: 
Esitän lisättäväksi kohtaan Erityisesti elinvoiman kehittymisen näkökulmasta esiin nostettavat teemat: Kestävän matkailun kasvattamiseksi Rovaniemi tukee maata pitkin saavutettavuuden kehittämistä ja mahdollisia avauksia Pohjois-Kalotin alueen aluejunaliikenteen kehittämisestä.
Tässä yhteydessä kohtaan Yhteistyöverkostot/työryhmät:
lisätään Lapin Liitto, Itä-Lapin kuntayhtymä ja Pohjois-Pohjanmaan liitto

s. 32-34 3.5. Matkailun kehittäminen, 
Erityisesti elinvoiman kehittymisen näkökulmasta esiin nostettavat teemat: ehdotan lisättäväksi uuden teeman: Lisätään matkailu- ja kulttuuritoimijoiden yhteistyötä ja vuoropuhelua ja tunnistetaan kulttuuri elinvoiman rakentajana ja ylläpitäjänä. 

ja tämän vuoksi kohtaan Ohjelmat/linjaukset: Kulttuuriohjelma 2021-2025
ja kohtaan Yhteistyöverkostot/työryhmät: Kulttuuritoimi.

Asian käsittelyn aikana kokouksesta poistui etäyhteydellä Meeri Vaarala klo 15.56. Asian päätöksenteon aikana lautakunta piti kokoustauon klo 16.03 -16.10. Tauon jälkeen puheenjohtaja piti nimenhuudon ja totesi läsnäolijat, tauon aikana poistuivat, kaupunginhallituksen edustaja Susanna Junttila klo 16.00 ja talouspäällikkö Hannu Pessa klo 16.03, muutoin läsnä ovat samat osallistujat kuin ennen taukoa. 
Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti, että Konolan muutosesitykset kirjataan kasvuohjelmaan, minkä lisäksi lautakunta valtuuttaa toimialajohtajan valmistelemaan, keskustelun yhteydessä muut tarkentavat muutosehdotukset liittyen työvoiman houkuttelevuuteen, energiapolitiikkaan ja maaseudun kehittämisohjelmaan.
Elinvoimalautakunta päätti pyytää liitteenä olevasta kaupungin kasvuohjelmasta lausunnot sivistyslautakunnalta, hyvinvointilautakunnalta, tekniseltä lautakunnalta ja ympäristölautakunnalta sekä jaostoilta ja vaikuttamistoimielimiltä 4.3.2024 mennessä. Elinvoimalautakunta käsittelee kasvuohjelman saattamista kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi maaliskuun kokouksessa. 

 

Valmistelija

  • Henna Penttilä, vs. hallintopäällikkö, henna.penttila@rovaniemi.fi

Perustelut

Elinvoimalautakunta on kokouksessaan 30.1.2024 §9 päättänyt pyytää lausunnot Rovaniemen kaupungin kasvuohjelman 2024-2025 luonnoksesta sivistyslautakunnalta, hyvinvointilautakunnalta, tekniseltä lautakunnalta ja ympäristölautakunnalta sekä jaostoilta ja vaikuttamistoimielimiltä. Lausunnot pyydetään tekemään 4.3.2024 mennessä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Pertti Onkalo, toimialajohtaja, pertti.onkalo@rovaniemi.fi

Tekninen lautakunta päättää lausua Rovaniemen kaupungin kasvuohjelman 2024-2025 luonnoksesta seuraavaa: 

Kasvuohjelman 2024-2025 nykytilan kuvaus on kattava ja siitä saa selkeän kuvan kaupungin elinvoimaisuuden tilasta. Ohjelman toimenpiteet ovat täsmällisiä ja etenkin vastuutahojen sekä yhteistyöverkostojen esille tuominen auttavat sidosryhmiä hahmottamaan omaa rajapintaa ohjelmaan nähden. On hyvä, että ohjelmassa on tuotu esille poikkihallinnollisen yhteistyön tärkeys elinvoiman kasvun mahdollistajana. Ohjelmassa on paljon yhtymäkohtia teknisten palveluiden toimialaan etenkin kaupunkiympäristön ja alueiden kehittämisen kannalta, joten ohjelman tavoitteet tukevat myös teknisten palveluiden tahtotilaa sekä olemassa olevia ja tulevia ohjelmia.

Kun otetaan huomioon, että nyt valmistellun kasvuohjelman toimeenpanoaika on verrattain lyhyt, ovat ohjelman sisältö ja tavoitteet linjassa. Ohjelman toimenpiteiden toteutumisen kannalta on tärkeää, että tarvittavat tahot kutsutaan mukaan kehittämistyöhön riittävän varhaisessa vaiheessa. 

Teknisten palvelujen toimialan viranhaltijoita on ollut mukana kasvuohjelman valmistelutyössä, joten toimialan näkemystä on otettu huomioon jo ohjelman valmisteluvaiheessa.

 

Päätös

Tekninen lautakunta kuuli asiassa vs. hallintopäällikkö Henna Penttilää.

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti esittelijän esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

elinvoimalautakunta

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.