Tekninen lautakunta, kokous 20.2.2024

§ 33 Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2023

ROIDno-2024-484

Valmistelija

  • Hannu Pessa, talouspäällikkö, hannu.pessa@rovaniemi.fi

Perustelut

Kuntalain 113 §:n mukaan tilinpäätös on laadittava tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja 115 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta.

Kaupunginhallitus käsittelee tilinpäätöstä maaliskuussa ja kaupunginvaltuusto kesäkuun loppuun mennessä.

Teknisen lautakunnan toimintakate oli -12,651 milj. euroa vuonna 2023. Talousarviota muutettiin helmikuussa 2023 (kaupunginvaltuusto 27.2.2023 § 22), jolloin tietohallinnon investoinneista siirrettiin kuntatietojärjestelmäprojektia varten määräraha (55 te) teknisen lautakunnan määrärahoihin. Vuoden 2023 talousarviossa kaupunginvaltuuston lautakunnalle asettama sitovuustaso oli toimintakate. Käyttötalouden osalta toteumaluvut tuodaan kokoukseen, koska kirjanpito valmistuu vasta perjantaina 16.2.2024.

Teknisen lautakunnan investoinnit toteutuivat 83 prosenttisesti. Investointien määräraha oli 13,06 milj. euroa toteuman ollessa 10,85 milj. euroa.

Liitteenä lautakunnan osalta tilinpäätös 2023.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Pertti Onkalo, toimialajohtaja, pertti.onkalo@rovaniemi.fi

Tekninen lautakunta hyväksyy osaltaan vuoden 2023 tilinpäätöksen (liite 1) ja esittää sen liittämistä kaupungin tilinpäätökseen.

Päätös

Tekninen lautakunta kuuli asiassa talouspäällikkö Hannu Pessaa ja kaupungininsinööri Janne Alkkia.

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti esittelijän esityksen mukaisesti.

Asian päätöksenteon jälkeen tekninen lautakunta piti kokoustauon klo 15.50 - 16.05. Tauon jälkeen puheenjohtaja piti nimenhuudon ja läsnä olivat samat osallistujat kuin ennen taukoa.

Tiedoksi

Talouspäällikkö Pessa, talousarviopäällikkö Kauvosaari

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.