Tekninen lautakunta, kokous 20.2.2024

§ 45 Teknisten palvelujen toimialan riskienhallintasuunnitelma vuodelle 2024

ROIDno-2024-211

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Henna Penttilä, vs. hallintopäällikkö, henna.penttila@rovaniemi.fi

Perustelut

Kokonaisvaltainen riskienhallinta on osa toiminnan yleistä johtamis- ja hallintajärjestelmää. Riskienhallinnan tavoitteena on ennaltaehkäistä, välttää ja suojautua kaupungin palvelutuotantoon, johtamiseen ja päätöksentekoon kohdistuvilta riskeiltä.

Teknisten palvelujen toiminnan riskienhallinnan raportointi on 30.8.2023 asti toteutettu yhdyskuntasuunnittelun lautakunnassa, sillä teknisten palvelujen toimiala ja tekninen lautakunta aloitti toimintansa 1.9.2023. 

Teknisten palvelujen toimialan riskienhallintasuunnitelman raportointi 9-12/2023 on esitetty liitteessä 1, joka on salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom. 7 kohta). Riskienhallitasuunnitelman raportointi käsitellään teknisessä lautakunnassa ja ympäristölautakunnassa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Pertti Onkalo, toimialajohtaja, pertti.onkalo@rovaniemi.fi

 Tekninen lautakunta merkitsee liitteenä olevan teknisten palveluiden toimialan riskienhallintasuunnitelman raportoinnin syys-joulukuulta tiedoksi.

Päätös

Tekninen lautakunta kuuli asiassa vs. hallintopäällikkö Henna Penttilää.

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti esittelijän esityksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Henna Penttilä, vs. hallintopäällikkö, henna.penttila@rovaniemi.fi

Perustelut

Kokonaisvaltainen riskienhallinta on osa toiminnan yleistä johtamis- ja hallintajärjestelmää. Se toteutuu kuntakonsernin johtamis-, suunnittelu- ja ohjauskäytännöissä. Suunnittelu ja ohjaus perustuvat oikeaan ja luotettavaan toimintaan ja taloutta koskevaan tietoon sekä ajantasaiseen ja luotettavaan raportointiin.

Riskienhallintapolitiikka muodostaa yhdessä muiden kaupungin toimintaohjeiden kanssa kokonaisuuden riskien hallitsemiseksi. Riskienhallintaa tukevia ohjelmia ja suunnitelmia ovat mm. riskienhallinnan yleisohje, valmiussuunnitelmat, työsuojelun toimintaohjelma, vaarojen ja haittojen arvioinnit, pelastussuunnitelmat, turvallisuussuunnitelma, riskiauditoinnit, kartoitukset, -arviot, analyysit, vakuutusmaksu- ja korvaustilastot ja vakuutusasiakirjat.

Riskienhallinnan tavoitteena on ennaltaehkäistä, välttää ja suojautua kaupungin palvelutuotantoon, johtamiseen ja päätöksentekoon kohdistuvilta riskeiltä. 

Riskienhallinnalla tähdätään riskien hallintaan ennalta ehkäisevin toimenpitein, selkeiden vastuiden ja valtuuksien määrityksillä ja oikein kohdistetuilla resursseilla. Riskienhallinta, etenkin vahinkoriskien osalta, kuuluu jokaiselle kaupungin työntekijälle

Riskienhallinnan tulee varmistaa myös tehokkaisiin korjaaviin toimenpiteisiin ryhtymisen ja nopean toipumisen vahingon sattuessa.

Teknisten palvelujen toimialan riskienhallintasuunnitelma vuodelle 2024.

Teknisten palvelujen toimialan riskienhallintasuunnitelma 2024 on esitetty liitteessä 1, joka on salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom. 7 kohta). Riskienhallitasuunnitelma käsitellään teknisessä lautakunnassa ja ympäristölautakunnassa. Riskienhallintasuunnitelmaa 2024 raportoidaan lautakunnille seuraavan mukaisesti:

tammi-huhtikuu - raportointi toukokuussa 2024
touko-elokuu - raportointi syyskuussa 2024
syys-joulukuu - raportointi tammikuussa 2025

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Pertti Onkalo, toimialajohtaja, pertti.onkalo@rovaniemi.fi

Tekninen lautakunta merkitsee liitteenä olevan riskienhallintasuunnitelman tiedoksi. 

Päätös

Tekninen lautakunta kuuli asiassa vs. hallintopäällikkö Henna Penttilää.

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti esittelijän esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Riskienhallintapäällikkö

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.