Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta, kokous 13.12.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 169 Akke-hanke, Taide- ja kaupunkisuunnittelu, yleiskaavatyö

ROIDno-2022-4632

Valmistelija

  • Sipi Hintsanen, kaupunginarkkitehti, sipi.hintsanen@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaavoitus / kaupunginarkkitehti, vs. kaavoituspäällikkö Sipi Hintsanen, 7.12.2022

Rovaniemen kaupungin sitoutuminen Taide ja kaupunkisuunnittelu -hankkeeseen

Perustelut:
Piste Kollektiivi on hakenut Lapin liitolta AKKE-rahoitusta Taide ja kaupunkisuunnittelu -hankkeeseen ajalle 1.1. - 31.10.2023. Kyseessä on esiselvityshanke, jossa kehitetään taiteen menetelmin keinoja osallisuuden monipuolistamiseen arktisten kaupunkien kaupunkisuunnittelussa. Hanketoimenpiteitä ovat mm. monialainen yhteinen suunnittelu ja keskustelut, kaavoitusprosessin alkuun ja nivelkohtiin sopivat taiteen menetelmiä hyödyntävät työpajapilotit ja taiteelliset intervetiot sekä kaksi seminaaria.

Hankkeen tuloksena lappilaisten kaupunkien kaupunkisuunnittelun ja taidealan välille syntyy kontakteja, jotka mahdollistavat yhteistyön paikallisissa suunnitteluprosesseissa. Kaupunkisuunnittelun asiantuntijoiden käsitys taiteen menetelmien käytettävyydestä lisääntyy sekä taiteen ammattilaisten ymmärrys kaupunkisuunnittelun prosesseista lisääntyy ja osaamisen tuotteistaminen parantuu. Lisäksi kaupunkisuunnittelun prosesseissa kuulluksi tulee aiempaa monimuotoisempi joukko kaupunkien sidosryhmiä ja heiltä saadaan suunnittelutyössä tarpeenmukaista laadullista tietoa.

Rovaniemen kaupungin lisäksi hankkeessa ovat mukana Kemin ja Tornion kaupungit.

Hankkeen tuloksia on Rovaniemellä tarkoitus hyödyntää osana yleiskaavatyötä ja yleisesti kaavoitusprosesseihin liittyvän asukasosallisuuden kehittämistä. Hankkeeseen osallistuminen tukee Rovaniemen kaupunkistrategian kaikkia kolmea päätavoitetta: 1) elinvoimaa rakennetaan monipuolisesti ja vastuullisesti, 2) asukkaat voivat hyvin ja osallistuvat kaupungin kehittämiseen sekä 3) elinympäristömme on luonnonläheinen, toimiva ja viihtyisä. Lisäksi hankkeeseen osallistuminen vahvistaa kaupunkistrategiassa mainittujen toimintaperiaatteiden toteutumista: Rovaniemen kaupunki haluaa jatkossa olla entistä palvelevampi sekä tehdä asioita yhdessä vastuullisesti ja innovatiivisesti.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Pertti Onkalo, kaupungingeodeetti, pertti.onkalo@rovaniemi.fi

Rovaniemen kaupunki sitoutuu osallistumaan Taide ja kaupunkisuunnittelu -hankkeeseen 8400 euron omarahoitusosuudella. Omarahoitusosuus jaetaan seuraavasti: kaksi kolmasosaa kaavoituksen kustannuspaikalta ja yksikolmasosa osallisuuden koordinoinnin kustannuspaikalta. Kustannukset maksetaan vuoden 2023 määrärahoista.

Päätös

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta kuuli asiassa  vs. kaavoituspäällikkö Sipi Hintsasta.

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta päätti yksimielisesti esittelijän esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Piste Kollektiivi, viestintä- ja markkinointijohtaja, elinvoimajohtaja, Lapin Liitto

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätöksen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiointipiste, Koskikatu 19, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi, 

henkilö- ja arkaluonteisia tietoja sisältävät sähköpostit osoitteesta: https://turvaposti.rovaniemi.fi osoitteeseen kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Faksinumero: 016 322 6450

Puhelinnumero: 016 3221

Kaupunginkirjaamon aukioloaika: ma - pe kello 9 - 15

 

Paperisten asiakirjojen on oltava toimitettuna Osviitta asiointipisteeseen viimeistään määräajan viimeisenä päivänä kello 15:een mennessä.

Osviitta asiointipiste: ma - to kello 9.00 - 16.30, pe kello 9.00 - 15.30

Osviitan kesäaukiolo (kesä-heinäkuu): ma - to 9.00 - 16.00; pe 9.00 - 15.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua

  • miten päätös halutaan oikaistavaksi 

  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Pöytäkirjan allekirjoitus- ja tarkastuspäivä sekä pöytäkirjan yleiseen tietoverkkoon nähtäväksi vientipäivämäärä on esitetty kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Asianosaiselle lähetettyyn otteeseen on merkitty päätöksen lähettämispäivä ja -tapa.