Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta, kokous 13.12.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 171 Asemakaavan ja tonttijaon muutos tontilla 11314-2 ja virkistysalueella, Aitakuja 3

ROIDno-2021-1860

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Timo Raitio, maanmittausasiantuntija, timo.raitio@rovaniemi.fi

Perustelut

Perustelut

Kaavoitus/maanmittausasiantuntija TR 14.1.2022

Hakemuksessa esitetään, että asemakaavan muutoksella liittettäisiin kortteleiden 11314 ja 11315 välinen virkistysalue tonttiin 2 korttelissa 11314, Aitakuja 3.

Hakijat esittävät hakemuksessa suunnittelevansa tonttiin liitettävälle virkistysalueelle lisärakentamista autotallin, varastotilan, etätyöskentelyyn soveltuvan toimistotilan ja mm. polkupyörien, asuntovaunun, moottorikelkan, mopojen ja skoottereiden, peräkärryn ja muun irtaimiston säilytystiloille. Hakijat pyytävät asemakaavamuutoksessa mm. ulottamaan rakennusalan metrin päähän Aitakuja 5 tontin rajasta, jotta nykyiselle viheralueelle sopisi rakentamaan tarkoituksenmukaista lisärakentamista mm. mahdollistaen riittävän leveän kulkuväylän myös tontin takapuolelle. Pyydämme mahdollisimman suurta rakentamisalaa perheellemme riittävien tilojen rakentamiseksi.

Asemakaavan muutos on saatettu vireille ja asemakaavan muutos on pidetty valmisteluvaiheen kuulemista varten yleisesti nähtävillä 18.11-1.12. 2021  palvelupiste Osviitassa Rinteenkulman kauppakeskus/ Olkkari, Koskikatu 25, 96200 Rovaniemi sekä Rovaniemen kaupungin internet-sivulla ositteessa www.rovaniemi.fi/kaavatori. Kuulutus nähtävilläpidosta ilmoitettiin Lapin Kansassa 17.11.2021 sekä kirjeellä osallisille. Mielipiteitä kuulemisen aikana annettiin kaksi. Mielipiteistä on laadittu vuorovaikutuslomake, mikä on kaavaselostuksen lopussa.

Kaavoitus esittää, ettei hakemuksen mukaiseen asemakaavan ja tonttijaon muutokseen ryhdytä. Asemakaavan muutoksen laadinnassa ja mitoituksessa on otettu huomioon muun muassa maaomistajien tasavertainen kohtelu. Ottaen huomioon voimassaolevat kaavamääräykset sekä alueen maaomistajien tasapuolisuus rakennushankkeen toteuttaminen kaavamuutoksella kaventaisi perusteettomasti jo nyt olemassa olevaa kaavarunkoa.

Lisätietoja:
kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 040 578 9283

maanmittausasiantuntija Timo Raitio
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 040 522 91279

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Jaakko Rantsi, toimialajohtaja, jaakko.rantsi@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta päättää, ettei asemakaavan ja tonttijaon muutokseen kiinteistöllä 11-11314-2 ja viereisellä virkistysalueella ryhdytä. Asemakaavamuutos keskeytetään. Hakijalta peritään kaavoituskustannukset 900 € ja kuulutuskustannus 300 €/kuulutus.

Päätös

Elinvoimalautakunta kuuli asiassa kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärveä.

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.
 

Valmistelija

Timo Raitio, maanmittausasiantuntija, timo.raitio@rovaniemi.fi

Perustelut

Perustelut

Kaavoitus/maanmittausasiantuntija TR 1.9.2022

Asemakaavan muutos on saatettu vireille ja asemakaavan muutos on pidetty valmisteluvaiheen kuulemista varten yleisesti nähtävillä 18.11.-1.12.2021 ja toinen valmisteluvaiheen kuuleminen 20.5.-2.6.2022 palvelupiste Osviitassa Rinteenkulman kauppakeskus/ Olkkari, Koskikatu 25, 96200 Rovaniemi sekä Rovaniemen kaupungin internet-sivulla ositteessa www.rovaniemi.fi/kaavatori. Kuulutus nähtävilläpidosta ilmoitettiin Lapin Kansassa 17.11.2021 ja 19.5.2022 sekä kirjeellä osallisille. Mielipiteitä kuulemisen aikana jätettiin kaksi. Mielipiteistä on laadittu vuorovaikutuslomake, mikä on kaavaselostuksen lopussa. Toisen kuulemisen jälkeen mielipiteitä ei annettu.

Asemakaavan ja tonttijaon muutoksella tutkitaan kortteleiden 11314 ja 11315 välissä olevan virkistysalueen liittämistä korttelin 11314 tonttiin 2. Tontin 2 korttelissa 11314 kaavamerkitä pysyy samana AO I ja tehokkuus e=0,25.Kaavaehdotusvaiheessa laaditaan sitova tonttijako, joka asetetaan kaavan ehdotusvaiheen yhteydessä julkisesti nähtäville.

Lisätietoja:
kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 040 578 9283

maanmittausasiantuntija Timo Raitio
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 040 522 91279

Päätösehdotus

Esittelijä

Jukka Ylinampa, palvelualuepäällikkö, jukka.ylinampa@rovaniemi.fi

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta päättää 11.kaupunginosan korttelin 11314 tontin 2  asemakaavan ja tonttijaon muutoksen viemistä ehdotusvaiheeseen siten, että korttelin 11314 tontin 2 kaavamerkintä pysyy asuinpientalojen korttelialueena (AO I) ja tehokkuudella e=0,25. Asemakaavan ja tonttijaon muutosehdotukset asetetaan julkisesti nähtäville Rovaniemen kaupungin palvelupiste Osvitassa Rintenkulman kauppakeskus/ Olkkari, Koskikatu 25, 96200 Rovaniemi sekä Rovaniemen kaupungin internet-sivulla osoitteessa www.rovaniemi.fi/kaavatori. Asemakaavan muutoksen hyväksyy yhdyskuntasuunnittelun lautakunta. Asemakaavavan hyväksymisen jälkeen vuokraoikeuden haltijoiden kanssa päivitetään vuokrasopimukset. Hakijalta peritään kaavoituskustannukset 3000 €, tonttijaon muutos 350 € ja kuulutuskulut 300 €/kuulutus.

Päätös

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta kuuli asiassa kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärveä.

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta päätti yksimielisesti palvelualuepäällikön esityksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Timo Raitio, maanmittausasiantuntija, timo.raitio@rovaniemi.fi
  • Sipi Hintsanen, kaupunginarkkitehti, sipi.hintsanen@rovaniemi.fi

Perustelut

Perustelut

Kaavoitus/ maanmittausasiantuntija TR 15.11.2022

Asemakaavan muutos aineistoineen on pidetty ehdotusvaiheen kuulemista varten yleisesti nähtävillä 28.9. - 28.10.2022 palvelupiste Osviitassa sekä kaupungin internet-sivuilla kaavatorilla. Nähtävilläpidosta ilmoitettiin 27.9.2022 lehtikuulutuksella Lapin Kansassa ja kirjeellä rajanaapureille. Kuulemisen aikana ei saapunut muistutuksia. 

Asemakaavan ja tonttijaon muutoksella tutkitaan kortteleiden 11314 ja 11315 välissä olevan virkistysalueen liittämistä korttelin 11314 tonttiin 2. Tontin 2 korttelissa 11314 kaavamerkitä pysyy samana AO I ja tehokkuus e=0,25..

Kaavoitus esittää yhdyskuntasuunnittelun lautakunnalle, että se hyväksyy korttelin 11314 tonttia 2 koskevan asemakaavan muutoksen ja tonttijaon.

Lisätietoja:
kaupunginarkkitehti Sipi Hintsanen
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 050 562 6314

maanmittausasiantuntija Timo Raitio
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 040 522 9179

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Pertti Onkalo, kaupungingeodeetti, pertti.onkalo@rovaniemi.fi

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta päättää, että se hyväksyy 11.kaupunginosan korttelin 11314 tonttia 2 koskevan asemakaavan ja tonttijaon muutoksen 22.9.2022 päivätyn ja 26.9.2022 korjatun kaavakartan mukaisesti. Asemakaavavan hyväksymisen jälkeen vuokraoikeuden haltijoiden kanssa päivitetään vuokrasopimus. Hakijalta peritään kaavoituskustannukset 3000 €, tonttijaon muutos 350 € ja kuulutuskulut 300 €/kuulutus.

Päätös

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta kuuli asiassa vs. kaavoituspäällikkö Sipi Hintsasta.

Esittelijän muutettu esitys
Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta päättää palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta päätti yksimielisesti esittelijän muutetun esityksen mukaisesti.

Jäsen Matti Pöykkö poistui kokouksesta asian päätöksenteon jälkeen klo 17.16.

Tiedoksi

Kaavoitus, paikkatieto - ja tonnttilaitos

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.