Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta, kokous 13.12.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 172 Asemakaavan muutos 15. kaupunginosa kortteli 2171 sekä viereiset katu- yleisen tien- ja virkistysalueet, Kulppilantie

ROIDno-2022-1756

Valmistelija

  • Janne Anttila, kaavasuunnittelija, janne.anttila@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaavoitus/kaavasuunnittelija JA 2.12.2022

Saaren koulualueen ja lähiympäristön asemakaavamuutoksen pääasiallisena tavoitteena on parantaa alueen liikennejärjestelyitä sekä vahvistaa asemakaavassa alueen toteutunut käyttö ja ajantasaistaa muut tarvittavat asemakaavalliset seikat. Kaavamuutos on käynnistetty kaupungin aloitteesta.

Asemakaavamuutoksen vireille tulon nähtävillä pito järjestettiin 25.8.-7.9.2022. Nähtävillä olon aikana jätettiin yksi mielipide (vuorovaikutuslomake).

Asemakaavamuutoksesta on laadittu luonnos, jossa koulu- ja päiväkotialueen (Y) ja viereiset katu-, virkistys-  ja yleisen tien alueet on muutettu vastaamaan alueen toteutunutta käyttöä sekä suunniteltua Kulppilantien kadunparannusta. Samalla on päivitetty Y -korttelin kerrosluvut ja rakennusalat sekä huomioitu tulvakorkeus. Myös alueella olevat kunnallistekniset laitteet on huomioitu niille varattuina osa-alueina. Asemakaavamuutoksen yhteydessä laaditaan myös tonttijako koulun tontille.

Asemakaavan muutosluonnos oli yleisesti nähtävillä 27.10. - 10.11.2022. Nähtävillä olon aikana jätettiin yksi mielipide ja kaupungin pyytämä ELY:n lausunto (vuorovaikutuslomake).

ELY:n lausunnon perusteella asemakaavaselostusta on päivitetty ja kaavakarttaan on merkitty suojelumerkintä alueella olevalle laaksoarhoesiintymälle, joka on suojeltu luonnonsuojelulain 42 §:n mukaan. Lisäksi on päivitetty yleisen tien liittymämerkintöjä.

Kaavoitus esittää, että kaavamuutos viedään ehdotusvaiheeseen 2.12.2022 päivitetyn kaavakartan mukaisesti.

 

Lisätietoja:          

vs. kaavoituspäällikkö Sipi Hintsanen
puh 016 322 8303
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

kaavasuunnittelija Janne Anttila
puh 016 322 8908
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Pertti Onkalo, kaupungingeodeetti, pertti.onkalo@rovaniemi.fi

Yhdyskuntasuunnitelun lautakunta päättää viedä ehdotusvaiheeseen 15. kaupunginosan korttelin 2171 sekä viereisten katu-, yleisen tien- ja virkistysalueiden asemakaavan muutoksen. Kaavamuutos ja koulun tontille laadittava tonttijako asetetaan julkisesti nähtäville. Nähtävillä olon yhteydessä pyydetään lausunnot Lapin maakuntamuseolta ja ELY:ltä. 

Päätös

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta kuuli asiassa vs. kaavoituspäällikkö Sipi Hintsasta.

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta päätti yksimielisesti esittelijän esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Toimeenpano: Kaavoitus

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.