Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta, kokous 13.12.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 173 Asemakaavan muutos korttelit 3601 ja 3602 sekä katu- ja virkistysalueet, Pulkamontie

ROIDno-2021-2427

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Timo Raitio, maanmittausasiantuntija, timo.raitio@rovaniemi.fi

Perustelut

Perustelut

Kaavoitus, maanmittausasiantuntija TR 6.9.2022

Hengitysliitto ry on jättänyt asemakaava muutoshakemuksen 16.kaupunginosan korttelin 3602 tontin 1 muuttamiseksi mahdollistamaan erityisammattioppilaitostoimintaa palvelevien uudisrakennuksien toteuttaminen. Kaavamerkintä esitetään muutettavaksi YO = opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi. Lisäksi kaavamuutoksessa haetaan tontille rakennettavaksi suunnitellun kevyenliikenteen läpiajoyhteyden poistamista tontin alueelta. Asemakaavan muutos on saatettu vireille asettamalla kaavoituspäätös sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma yleisesti nähtäville 16.12.-29.12.2021. Nähtävilläpidosta ilmoitettiin kuulutuksella 15.12.2021 Lapin Kansassa sekä kirjeellä osallisille. Asemakaavan muutokseen on voinut tutustua nähtävilläpidon aikana palvelupiste Osviitassa, kaupungin kaavoituksessa sekä kaupungin internet -sivuilla kaavatorilla. Mielipiteitä nähtävilläpidon aikana ei saapunut.

Vireillletulon jälkeen on laadittu 29.8.2022 päivätty asemakaavan muutosluonnos. Luonnoksessa korttelin 3602 tontti 1 kaavamerkintä K I muutetaan YO I, tehokkuuden pysyessä samana e=0,30. Korttelin 3602 tontit 3 ja 4 yhdistetään yhdeksi tontiksi kaavamerkinnällä KTY I, tehokkuus e=0,30. Kortteleiden 3601 ja 3602 välissä oleva VP-alue ja Kesäranta- katualue kaavoitetaan paikkatieto-ja tonttipalvelujen pyynnöstä AR II alueeksi, tehokuudella e=0,30. Pulkamontien ja Keskusväylän risteystä laajennetaan kunnallisteknisen osaston esittämällä tavalla.

Valmisteluvaiheen kuuleminen:

Voimassa oleva asemakaava ja asemakaavan muutos on pidetty yleisesti nähtävillä 20.5.-2.6.2022. Nähtävilläpidosta ilmoitettiin kuulutuksella 19.5.2022 Lapin Kansassa sekä kirjeillä osallisille. Asemakaavan muutokseen on voinut tutustua nähtävilläpidon aikana palvelupiste Osviitassa, kaupungin kaavoituksessa sekä kaupungin internet -sivuilla kaavatorilla. Mielipiteitä tai lausuntoja nähtävilläpidon aikana ei saapunut.

 

Lisätietoja:
kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 040 578 9283

maanmittausasiantuntija Timo Raitio
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 040 522 91279

Päätösehdotus

Esittelijä

Jukka Ylinampa, palvelualuepäällikkö, jukka.ylinampa@rovaniemi.fi

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta päättää 16.kaupunginosan kortteleiden 3601 ja 3602  asemakaavan ja tonttijaon muutoksen viemistä ehdotusvaiheeseen siten, että korttelin 3602 tontin 1 kaavamerkintä K I muutetaan kaavamerkinnäksi YO I tehokkuudella e=0,30. Kortteleiden 3601 ja 3602 välisestä VP-alueesta ja Kesäranta-katualueesta muodostuu uusi AR II tontti kortteliin 3601, tehokuudella e=0,30. Asemakaavan ja tonttijaon muutosehdotukset asetetaan julkisesti nähtäville Rovaniemen kaupungin palvelupiste Osvitassa Rintenkulman kauppakeskus/ Olkkari, Koskikatu 25, 96200 Rovaniemi sekä Rovaniemen kaupungin internet-sivulla osoitteessa www.rovaniemi.fi/kaavatori. Asemakaavan muutoksen hyväksyy yhdyskuntasuunnittelun lautakunta. Asemakaavavan hyväksymisen jälkeen vuokraoikeuden haltijoiden kanssa päivitetään vuokrasopimukset. Hakijalta peritään kaavoituskustannukset 3000 €, tonttijaon muutos 350 € ja kuulutuskulut 300 €/kuulutus.

Päätös

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta kuuli asiassa kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärveä.
Vammaisneuvoston edustaja Ari Geselle poistui kokouksesta klo 16.43 asian keskustelun aikana.

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta päätti yksimielisesti palvelualuepäällikön esityksen mukaisesti.

Valmistelija

 • Timo Raitio, maanmittausasiantuntija, timo.raitio@rovaniemi.fi
 • Sipi Hintsanen, kaupunginarkkitehti, sipi.hintsanen@rovaniemi.fi

Perustelut

Perustelut

Kaavoitus / maanmittausasiantuntija TR 1.12.2022

Asemakaavan muutos aineistoineen on pidetty ehdotusvaiheen kuulemista varten yleisesti nähtävillä 28.9 - 28.10.2022 palvelupiste Osviitassa sekä kaupungin internet-sivuilla kaavatorilla. Nähtävilläpidosta ilmoitettiin 27.9.2022 lehtikuulutuksella Lapin Kansassa ja kirjeellä rajanaapureille. Kuulemisen aikana ei saapunut muistutuksia.

Asemakaavamuutoksella korttelin 3602  tontin 1 kaavamerkintä esitetään muutettavaksi YO = opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi. Lisäksi kaavamuutoksessa haetaan tontille rakennettavaksi suunnitellun kevyenliikenteen läpiajoyhteyden poistamista tontin alueelta. Kesäranta kadun ja korttelin 3601 välissä olevaan puistoon kaavoitetaan AR II tontti tehokuudella e= 0,30. Kaavamuutoksella Kesäranta katu poistuu ja katualue muuttuu kaavamuutosella puistoksi.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Pertti Onkalo, kaupungingeodeetti, pertti.onkalo@rovaniemi.fi

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta päättää hyväksyä 16. kaupunginosan kortteleiden 3601 ja 3602 sekä katu - ja virkistysalueiden asemakaavan muutoksen ja tonttijaot 29.8.2022 päivätyn kaavakartan ja 1.12.2022 korjatun kaavakartan mukaisesti.  Asemakaavavan hyväksymisen jälkeen vuokraoikeuden haltijoiden kanssa päivitetään vuokrasopimus. Hakijalta peritään kaavoituskustannukset 3000 €, tonttijaon muutos 350 € ja kuulutuskulut 300 €/kuulutus. Asemakaava muutoksen hyväksyy yhdyskuntasuunnittelun lautakunta ( Hallinto- ja johtosääntö 36 §).

Päätös

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta kuuli asiassa vs. kaavoituspäällikkö Sipi Hintsasta.

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta päätti yksimielisesti esittelijän esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Kaavoitus, paikkatieto- ja tonttipalvelut

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUOHJEET YLEISKAAVAN JA ASEMAKAAVAN HYVÄKSYMISTÄ KOSKEVAAN PÄÄTÖKSEEN

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusoikeus

Valituksen saa tehdä

 • se, jota päätös koskee,

 • se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 • kunnan jäsen.

Sen lisäksi alueellisella ympäristökeskuksella ja muulla viranomaisella on toimialaansa kuuluvissa asioissa oikeus valittaa kaavan hyväksymistä koskevasta  päätöksestä. Valitusoikeus on myös maakunnan liitolla ja kunnalla, joiden alueella kaavassa osoitetulla maankäytöllä on vaikutuksia. Rekisteröidyllä paikallisella tai alueellisella yhteisöllä on toimialaansa kuuluvissa asioissa toimialueellaan oikeus valittaa kaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,

 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai

 • päätös on muuten lainvastainen.

 

Valitusosoituksen sisältö, liitteet ja toimittaminen

Valituskirjelmässä on ilmoitettava

 • valittajan tai valituksen laatijan yhteystiedot (nimi, ammatti, asuinkunta, postiosoite, puhelinnumero ja mikäli mahdollista sähköpostiosoite)

 • päätös, johon haetaan muutosta

 • miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi

 • muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirjelmä on valittajan tai laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite, puhelinnumero ja mikäli mahdollista, sähköpostiosoite.

Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai (viran puolesta oikeaksi todistettuna) jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valituskirjelmä on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Valituksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostilla. Alkuperäinen valitus on kuitenkin lähetettävä, mikäli hallinto-oikeus sitä erikseen pyytää.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmä kohtainen.

Valitusviranomainen

Viranomainen, jolle kunnallisvalitus tehdään, on Pohjois-Suomen hallinto-oikeus                        

Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu                                             

Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu                                                     

Sähköpostiosoite: pohjois-suomi.hao(at)oikeus.fi

Faksinumero: 029 5642 841

Puhelinnumero: 029 5642 800 (vaihde)

Asiakaspalvelu avoinna: ma - pe kello 8.00 – 16.15

 

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiointipiste, Koskikatu 19, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi, 

henkilö- ja arkaluonteisia tietoja sisältävät sähköpostit osoitteesta: https://turvaposti.rovaniemi.fi osoitteeseen kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Faksinumero: 016 322 6450

Puhelinnumero: 016 3221

 

Kaupunginkirjaamon aukioloaika: ma - pe kello 9 - 15.

Pöytäkirjan allekirjoitus- ja tarkastuspäivä sekä pöytäkirjan yleiseen tietoverkkoon nähtäväksi vientipäivämäärä on esitetty kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Asianosaiselle lähetettyyn otteeseen on merkitty päätöksen lähettämispäivä ja -tapa.