Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta, kokous 13.12.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 176 Eroaminen jätehuoltojaoston varajäsenen tehtävästä / Lumijärvi

ROIDno-2021-3082

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Samppa Määttä, hallintopäällikkö, samppa.maatta@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupungin yhdyskuntasuunnittelun lautakunnan jäsenet

Kaupunginvaltuusto valitsi 24.1.2022, 6 §, yhdyskuntasuunnittelun lautakuntaan  toimikaudeksi 1.2.2022 - 31.5.2023 puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä jäsenet seuraavasti:

Jäsen

Varajäsen

Puolue

Pj.

Heikki Luiro

Lauri Ylipaavalniemi             

Kesk.
vpj.

Elina Kuula

Reetta Mustonen Kok.

j

Kaisu Huhtalo 

Sari Laatikainen

Kesk.

j

Matti Pöykkö 

Aarne Jänkälä 

Kesk.

j

Heikki Poranen 

Pasi Pitkänen

Kok.

j

Kaisu Anttila 

Pirjo Kairakari 

SDP

j

Mikko Lempiäinen              

Jyrki Sutinen 

SDP

j

Anne Hakkarainen 

Taina Borisov 

PS

j

Jani Ylipahkala 

Vesa Ylinampa

PS

j

Ville Vuorjoki 

Jarmo Törmänen

Vas.

j

Tarja Suopajärvi 

Päivi Lundvall

Vihr.

Vaalikelpoisuus jaostoon

Kuntalain 30 §:n mukaan kunnanhallituksen, lautakunnan, valiokunnan ja johtokunnan jaostoihin sovelletaan, mitä asianomaisesta toimielimestä säädetään. Tämä koskee muun muassa vaalikelpoisuutta. 

Kuntalain 31.1 §:n mukaan jaoston jäsenenä voi olla myös toimielimen varajäsen. Valtuusto voi myös päättää, että jaoston jäseneksi, ei kuitenkaan puheenjohtajaksi, voidaan valita muitakin kuin toimielimen jäseniä ja varajäseniä.

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta

Rovaniemen kaupungin 1.2.2022 voimaan tulleen hallintosäännön 16 §:n mukaan yhdyskuntasuunnittelun lautakunnalla on jätehuoltojaosto, jossa on 5 jäsentä. Jaoston jäsenet, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitsee yhdyskuntasuunnittelun lautakunta, joka päättää myös jaoston toimikaudesta. Jaoston puheenjohtajan on oltava yhdyskuntasuunnittelun lautakunnan varsinainen jäsen. Muilta osin jaostoon voidaan valita muitakin kuin yhdyskuntasuunnittelun lautakunnan jäseniä tai varajäseniä. Jokaisella jaoston jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Varajäsenet valitsee yhdyskuntasuunnittelun lautakunta.

Mikäli Rovaniemen kaupunki on sopinut viranomaistehtävien hoitamisesta toisen kunnan tai kuntayhtymän kanssa, on ao. kunnalla tai kuntayhtymällä lisäksi oikeus nimetä jäsen ja tälle henkilökohtainen varajäsen (”sopimuskunnan edustaja”) siihen Rovaniemen kaupungin toimielimeen, joka vastaa sopimuksen kohteena olevan viranomaistehtävän hoitamisesta. Lautakunnassa sopimuskunnan edustajat osallistuvat yhteistyösopimuksen mukaisten tai kuntien yhteisten asioiden käsittelyyn. Sopimuskuntien edustajien oikeus päättyy, kun sopimus lakkaa olemasta voimassa. (Rovaniemen kaupungin hallintosääntö 21 §)

Sopimus jätehuollon viranomaistehtävien hoitamisesta

Rovaniemen kaupunki, Pellon ja Ranuan kunnat ovat sopineet jätehuollon viranomaistehtävien hoitamisesta 31.7.2012. Sopimuksen mukaan Pellon ja Ranuan kunnat valitsevat jaostoon kumpikin yhden jäsenen ja Rovaniemen kaupunki viisi jäsentä, sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet. Rovaniemen kaupunki nimeää puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan jaoston omien jäsenien joukosta. 

Jätehuoltojaoston tehtävät

Rovaniemen kaupungin hallintosäännön 37 § mukaan jätehuoltojaosto toimii jätelain mukaisena kunnan jätehuoltoviranomaisena. Jätehuoltojaoston tehtävänä on vastata Rovaniemen kaupungille ja sopijakunnille kuuluvista jätehuollon viranomaistehtävistä jätelain (646/2011) 23 §:n mukaisesti ja käyttää niihin liittyvää ratkaisuvaltaa.

Jätehuoltojaosto:

1. hyväksyy jätehuoltomääräykset;

2. päättää jätehuoltomääräyksistä poikkeamisesta;

3. päättää jätteenkuljetusjärjestelmästä;

4. hyväksyy jätetaksan;

5. päättää jätemaksujen maksuunpanosta;

6. käsittelee jätemaksumuistutukset;

7. tekee jätemaksujen kohtuullistamispäätökset;

8. käsittelee tehtäviinsä liittyvät viranhaltijoiden päätöksistä tehdyt oikaisuvaatimukset.

Miesten ja naisten tasa-arvo

Miesten ja naisten tasa-arvosta annetun lain 4a §:n 1 momentin mukaan: Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä, hyvinvointialueen, hyvinvointiyhtymän ja hyvinvointialueiden välisen yhteistoiminnan toimielimissä sekä kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä, lukuun ottamatta aluevaltuustoja ja kunnanvaltuustoja, tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu.

Edellä mainitun säännöksen mukaisesti jaoston jäsenistä ja varajäsenistä vähintään 40 prosenttia on oltava miehiä ja naisia. Seitsemänjäsenisen jaoston jäseniksi on valittava vähintään kolme (3) miestä ja naista sekä varajäseniksi vähintään kolme (3) miestä ja naista.

Esittelijä ja varaesittelijä:

Kaupunginhallitus on nimennyt 31.8.2020, 295 §, jätehuoltojaoston esittelijäksi palvelualuepäällikkö Jukka Ylinamman ja varaesittelijäksi suunnittelupäällikkö Aku Raappanan.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jaakko Rantsi, toimialajohtaja, jaakko.rantsi@rovaniemi.fi

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta

 • määrittää jätehuoltojaoston toimikauden pituuden alkaen 23.2.2022,
 • valitsee jätehuoltojaostoon viisi (5) jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen ja
 • nimeää valituista jätehuoltojaostolle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan

Päätös

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta kuuli asiassa hallintopäällikkö Samppa Määttää.

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta yksimielisesti

- valitsee jätehuoltojaostoon viisi (5) jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen seuraavasti:

Varsinainen jäsen

Varajäsen Puolue

Pekka Saarinen

Jyrki Saarenpää Kok.
Aarne Jänkälä Juha Kauhanen Kesk.

Sari Vanhatalo

Miila Lumijärvi   Kesk.

Kaisu Anttila

Mikko Lempiäinen   SDP

Jani Ylipahkala

Anne Hakkarainen PS

 

- nimeää valituista jätehuoltojaostolle puheenjohtajaksi Kaisu Anttilan ja varapuheenjohtajaksi Aarne Jänkälän

- määrittää jätehuoltojaoston toimikauden pituudeksi 23.2.2022 - 31.5.2023.

Valmistelija

 • Samppa Määttä, hallintopäällikkö, samppa.maatta@rovaniemi.fi

Perustelut

Miila Lumijärvi on pyytänyt 1.12.2022 lähettämällään sähköpostilla eroa yhdyskuntasuunnittelun lautakunnan jätehuoltojaoston varajäsenyydestä paikkakunnalta muuton vuoksi.

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta on 23.2.2023 § 7 valinnut jätehuoltojaostoon viisi (5) jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen seuraavasti:

  Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen Puolue
Pj Kaisu Anttila Mikko Lempiäinen SDP
Vpj Aarne Jänkälä Juha Kauhanen Kesk.
J Pekka Saarinen Jyrki Saarenpää  Kok.
J Sari Vanhatalo Miila Lumijärvi   Kesk.
J Jani Ylipahkala Anne Hakkarainen PS

 

Sopimuksen mukaan Pellon ja Ranuan kunnat ovat valinneet jätehuoltojaostoon kumpikin yhden jäsenen ja heille henkilökohtaisen varajäsenen seuraavasti:

  Varsinainen jäsen    Henkilökohtainen varajäsen  
J     Tiina Paakki Pekka Huuska Pellon kunta
J Rauno Kelahaata Jonna-Maria Laivamaa Ranuan kunta

 

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Pertti Onkalo, kaupungingeodeetti, pertti.onkalo@rovaniemi.fi

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta päättää

 • myöntää Miila Lumijärvelle eron jätehuoltojaoston varajäsenen tehtävästä 14.12.2022 alkaen ja
 • valitsee jätehuoltojaostoon uuden varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta päätti yksimielisesti

 • myöntää Miila Lumijärvelle eron jätehuoltojaoston varajäsenen tehtävästä 14.12.2022 alkaen ja
 • valita jätehuoltojaoston jäsen Sari Vanhatalon henkilökohtaiseksi varajäseneksi Krista Heikkisen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Tiedoksi

Ao. henkilöt, jätehuoltojaosto, Sarastia Oy, CaseM-tuki, tietohallinto, luottamushenkilörekisteri

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätöksen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiointipiste, Koskikatu 19, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi, 

henkilö- ja arkaluonteisia tietoja sisältävät sähköpostit osoitteesta: https://turvaposti.rovaniemi.fi osoitteeseen kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Faksinumero: 016 322 6450

Puhelinnumero: 016 3221

Kaupunginkirjaamon aukioloaika: ma - pe kello 9 - 15

 

Paperisten asiakirjojen on oltava toimitettuna Osviitta asiointipisteeseen viimeistään määräajan viimeisenä päivänä kello 15:een mennessä.

Osviitta asiointipiste: ma - to kello 9.00 - 16.30, pe kello 9.00 - 15.30

Osviitan kesäaukiolo (kesä-heinäkuu): ma - to 9.00 - 16.00; pe 9.00 - 15.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua

 • miten päätös halutaan oikaistavaksi 

 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Pöytäkirjan allekirjoitus- ja tarkastuspäivä sekä pöytäkirjan yleiseen tietoverkkoon nähtäväksi vientipäivämäärä on esitetty kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Asianosaiselle lähetettyyn otteeseen on merkitty päätöksen lähettämispäivä ja -tapa.