Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta, kokous 13.12.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 160 Oikaisuvaatimus: Tulvantorjunnan yleissuunnitelman hyväksyminen

ROIDno-2021-3252

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Marko Rautio, kunnossapitoinsinööri, marko.rautio@rovaniemi.fi

Perustelut

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta käsitteli valmistuneen Rovaniemen tulvasuojelun yleissuunnitelman kokouksessaan 24.5.2022 § 95 ja päätti asettaa Rovaniemen tulvasuojelun yleissuunnitelman julkisesti nähtäville ja pyytää siitä lausuntoja kuntalaisilta sekä muilta oleellisilta sidosryhmiltä. Rovaniemen tulvasuojelun yleissuunnitelma oli julkisesti nähtävillä 13.- 30.6.2022. Määräaikaan mennessä jätettiin 11 kpl lausuntoa. Kirjalliset lausunnot on esitetty tämän pykälän oheismateriaalina. Rovaniemen tulvasuojelun yleissuunnitelma liitteineen on saatavissa Rovaniemen kaupungin verkkosivuilta osoitteesta: https://www.rovaniemi.fi/Ajankohtaista/Artikkelit/Asuminen-ja-ymparisto/-Rovaniemen-tulvasuojelun-yleissuunnitelma

Yhdyskuntatekniikan yksikkö on tutkinut jätetyt lausunnot ja antaa niihin seuraavat vastineet:

Lausunto 1

Kotiranta nimistä katua koskevassa palautteessa ilmaistaan huoli kadunkorotuksen tuoman ongelman vuoksi. Kadun korottaminen voisi johtaa tilanteeseen missä kadulla liikkuvat sade- ja sulamisvedet voisivat valua kiinteistöjen lattiapinnoille.

Yleissuunnitelmassa on esitetty tulvamuuria tai vaihtoehtoisesti tien korottamista. Esille tulleiden ongelmien vuoksi tienkorottamista ei mahdollisesti voida pitää toteutuskelpoisena suojausratkaisuna ja alueen suojaamiseksi suositellaan tulvamuuriratkaisua. 

Lausunto 2

Vitikanpääntietä koskevassa lausunnossa pyydetään ottamaan huomioon tien leviäminen ja tien alle jäävien maa-alueiden kompensointi kiinteistöjen omistajille. Lausunnossa nostetaan esille lisäksi kustannusten jakaminen, tieltä rantaan johtavan kulkuyhteyden muuttuminen jyrkäksi, pihateiden korjaukset ja liittymien uudelleen rakentaminen sekä kiinteistöjen näkymät joelle.

Vitikanpääntie on yksityistie ja kulkee pääsääntöisesti yksityisten maanomistajien mailla. Yksityistienhoitokunta voi hakea tarvittaessa tiealueen rasitteen levittämistä, jos tämä nähdään tarpeelliseksi. Yleissuunnitelmassa Vitikanpään tulvasuojauksen toteuttaminen on tarkasteltu aluesuojauksena tietä korottamalla. Hyötykustannuslaskenta kuitenkin osoittaa, että alusuojauksen rakentaminen tietä korottamalla ei ole kannattavaa koska rakentamiskustannukset ylittävät kiinteistöjen vahinkokustannukset. Alueen tulvasuojauksissa toteuttamiskelpoisiksi suojaratkaisuiksi suositellaan kiinteistökohtaisia suojauksia. Kiinteistökohtaisia suojauksia voidaan toteuttaa kiinteillä ja tilapäisillä suojamuureilla sekä näiden yhdistelmillä.

Lausunto 3

Kotiranta nimistä katua koskevassa lausunnossa on ilmaistu huoli tonteille auratuista lumista ja niistä tulevista sulamisvesistä. Lausunnon mukaan suunnitelmassa esitetty tulvamuuri estää sulamisvesien valumista putaaseen ja nostaa näin sulamisvesiä tontin puolella. Lausunnossa ilmaistaan myös kemijoen juoksutusta koskeva ehdotus, jolla palautteen antajan näkemyksen mukaan tulva voitaisiin välttää.

Lumien kasaamisongelma pyritään ratkaisemaan yhteistyössä alueen kunnossapitourakoitsijan kanssa. Yleissuunnitelmassa on esitetty suojausta tarvitsevat alueet ja suojausrakenteen korko sekä esimerkki suojausratkaisusta, millä saavutetaan alueen kiinteistöille haluttu suojaus. Piha-alueelle tulevat sulamisvedet ja niiden pois ohjaaminen ovat toteuttamissuunnittelussa ratkaistavia asioita. Hulevesien poistamiseksi voidaan käyttää sulkulaiteella varustettua rumpuputkea tai kiinteän ja tilapäisen suojauksen yhdistelmää, jossa huleveden reitti suljetaan tarvittaessa esimerkiksi hiekkasäkeillä. Rakennesuunnittelu ja suojauksen toteutus yksityisten maanomistajien mailla ovat kiinteistönomistajien vastuulla. Kaupunki antaa neuvontaa suojausten toteutukseen ja voi tukea hankkeita rahallisella avustuksella.

Lausunto 4

Yhteydenottopyyntö kuntalaiselta.

Aiheesta keskusteltu lausunnon antajan kanssa.

Lausunto 5

Kulpinrantaa koskevassa lausunnossa ainoaksi hyväksyttäväksi tulvasuojausratkaisuksi esitetään terassin eteen tulevaa tulvamuuria.

Yleissuunnitelmassa on esitetty suojausta tarvitsevat alueet ja suojausrakenteen korko sekä esimerkki suojausratkaisusta, millä saavutetaan alueen kiinteistöille haluttu suojaus. Kiinteistön tehtäväksi jää rakennesuunnitelman ja suojauksen toteutus. Kiinteistö toteuttaa parhaaksi näkemänsä suojausratkaisun. Kaupunki antaa neuvontaa suojausten toteutukseen ja voi tukea hankkeita rahallisella avustuksella.

Lausunto 6

Lausunnossa ilmaistaan huoli Saarenkylän maaperän veden suotautumisesta ja ehdotetaan tarkkaa maaperätutkimusta rakennesuunnitelmien yhteydessä. Palautteessa ehdotetaan myös kustannusten ottamista kokonaisuudessaan yksityisten kiinteistöjenkin osalta kaupungin ja valtion maksettaviksi.

Yleissuunnitelman yhteydessä on toteutettu maaperätutkimuksia eripuolille Saarenkylän tulvariski-aluetta. Tutkimusten perusteella maaperän veden suotautuminen on suhteellisen hidasta. Tulvahuipun keston tyypilliseti ollessa noin yhden vuorokauden mittainen maanpäällisillä tulvamuureilla saavutetaan riittävä suojaus kiinteistöille. Yleissuunnitelma ei käsittele tulvasuojaukseien rakentamisen kustannusjakoa. Kaupunki rakentaa määrärahojen puitteissa yleissuunnitelman mukaisia katujen korotuksia ja kaupungin maille tulevia tulvavalleja. Kaupunki hakee kohteille valtionavustusta. Kiinteistöt vastaavat omasta tulvasuojauksestaan.

Lausunto 7

Kulpinrannalla sijaitseva kiinteistö on lausunut ettei se hyväksy muuta kuin tilapäissuojauksia ja suora yhteys rantaan pitää säilyttää jokaisen asunnon kohdalta.

Jokainen kiinteistön omistaja päättää oman kiinteistön tulvasuojelusta ja millaisilla ratkaisuilla sitä toteuttaa. Yleissuunnitelmassa esitetään ehdotus suojausmallista, joka perustuu kartoitettuun tietoon tulvasuojelun tarpeesta. Rakennesuunnittelu ja suojauksen toteutus yksityisten maanomistajien mailla ovat kiinteistönomistajien vastuulle. Kaupunki antaa neuvontaa suojausten toteutukseen ja voi tukea hankkeita rahallisella avustuksella.

Lausunto 8

Kuntalainen esittää Saarenputaan sulkemiseksi vaihtoehtoa, jossa putaan suuaukot kavennettaisiin ja suljettaisiin tarvittaessa väliaikaisesti vaikka hiekka säkeillä.

Tulvasuojelun yleissuunnitelmassa on tutkittu Saarenputaan sulkemista (Tulvasuojelun yleissuunnitelma, Rovaniemi, kappele 4.1). Sulkemisen vaatimat tekniset ratkaisut ovat kustannuksiltaan hyvin kalliit ja sulkemisen ympäristövaikutukset ovat erittäin merkittäviä. Saarenputaan ympäristön muuttaminen pysyvästi sulkurakenteilla lyhytaikaisten tulvahaittojen hallitsemiseksi ei välttämättä ole yleishyödyllinen toimenpide. 

Lausunto 9

Omakotiyhdistys toivoo että kaupunki ryhtyy viipymättä toimenpiteisiin yleissuunnitelman pohjalta.

Yhdyskuntekniikan yksikkö on aloittanut rekennesuunnitelmien laatimisen kolmessa Saarenkylän tulvasuojauskohteessa, jotka sijoittuvat kaupungin omistamille maille. Nämä tulvasuojelurakenteet toimivat aluesuojauksena, joilla suojataan useita kiinteistöjä ja kulkuyhteyksiä. Kohteet pyritään toteuttamaan 2023, toteuttamisesta päättää yhdyskuntasuunnittelun lautakunta talousarvion yhteydessä.

Omakotiyhdistys pitää perusteltuna Kemihaaran tulva-altaan rakentamista.

Kemihaaran tulva-altaan mahdollinen rakentaminen tai sen vaikutusten arviointi Rovaniemellä ei sisälly tulvasuojelun yleissuunnitelmaan.

Myös yksityisten maille tulevat suojaukset tulisi rakennuttaa kaupunkivetoisesti ja yksityisten maille rakentuvien suojausten kustannuksiin kiinteistön omistaja saisi avustusta kaupungilta.

Kaupunki ei voi olla operatiivinen toimija yksityisten omistamilla mailla, vaan hankkeet tulee toteuttaa kiinteistöomistajan toimesta. Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta päättää yksityisille kiinteistöille myönnettävien pysyvien tulvasuojelurakenteiden rakentamisavustuksista vuoden 2023 talousarviokäsittelyn yhteydessä. Mahdollinen avustuksien määräraha sisällytetään yhdyskuntatekniikan käyttötalousmäärärahoihin. Avustukset myönnetään yksityisten kiinteistöjen kiinteiden tulvasuojausten rakentamisen myöntämisperusteiden mukaisesti, joista päättää yhdyskuntasuunnittelun lautakunta ennen avustusten jakamisen aloittamista.

Takaputaan sulkeminen ehdotetaan ensisijaisena vaihtoehtona.

Tulvasuojelun yleissuunnitelmassa on tutkittu Saarenputaan sulkemista (Tulvasuojelun yleissuunnitelma, Rovaniemi 4.1). Sulkemisen vaatimat tekniset ratkaisut ovat kustannuksiltaan hyvin kalliit ja sulkemisen ympäristövaikutukset ovat erittäin merkittäviä. Saarenputaan ympäristön muuttaminen pysyvästi sulkurakenteilla lyhytaikaisten tulvahaittojen hallitsemiseksi ei välttämättä ole yleishyödyllinen toimenpide. 

Veden suotautuminen tulisi tutkia tarkemmin.

Yleissuunnitelman yhteydessä on toteutettu maaperätutkimuksia eripuolille Saarenkylän tulvariski-aluetta. Tutkimusten perusteella maaperän veden suotautuminen on suhteellisen hidasta. Tulvahuipun keston tyypilliseti ollessa noin yhden vuorokauden mittainen maanpäällisillä tulvamuureilla saavutetaan riittävä suojaus kiinteistöille.

Maaperänäytetutkimusten perusteella suunnittelualueen maaperä johtaa vettä, mutta näiden tutkimustietojen valossa kuitenkin verkkaisesti. Tämä tarkoittaa esimerkiksi tilanteessa, jossa maanpinta on noin kerran 50 vuodessa toistuvan tulvavedenpinnan tasolla ja talon kellari noin 3 m maanpinnan alapuolella, vettä pääsee suotautumaan enimmillään noin 250 l päivässä talon kellariin. Pienimmän mitatun vedenläpäisevyysarvon kohdalla sama arvo olisi noin 0,25 l päivässä

Kiinteistöihin suotautuvat vesimäärät voidaan hallita esimerkiksi pumppaamalla, tekemällä salaojitus kellarin pohjan tasolle tai parantamalla kellarin seinä- ja pohjarakenteiden vesitiiveyttä bitumi- ja patolevy- tai muilla vastaavilla eristeillä.

Omakotiyhdistys ehdottaa myös että yleissuunnitelmaan sisällytetään tulva-alueelle keskitettyä korkojen mittausta kiinteistökohtaisesti.

Yksityisten kiinteistöjen korkoasettelun mittaaminen ei sisältynyt yleissuunnitelmaan. Asia on kuitenkin kannatettava ja jokaisen kiinteistön omistajan tulisi selvittää omistamansa kiinteistön korko. Kiinteistön sokkelin suojakorko tarkoittaa korkeutta, mihin asti vesi voi nousta aiheuttamatta vahinkoa. Suhteuttamalla tämä korko viralliseen Lainaan tulvaennusteeseen saadaan kiinteistökohtainen tulvaennuste. Nämä asiat selvittämällä saadaan tietoon, mitä mahdollinen lähestyvä tulva tarkoittaa oman kiinteistön osalta.

Lisäksi yhdistys ehdottaa, että suunnitelma pitäisi esitellä kaupunginvaltuustolle.

Lausunto 10

Tärytietä koskevassa lausunnossa ehdotetaan penkereen siirtoa puiston suuntaan. Nykyinen paikka haittaa rantaan menoa autolla ja on liian lähellä maakellaria.

Jokainen kiinteistön omistaja päättää oman kiinteistön tulvasuojelusta ja millaisilla ratkaisuilla sitä toteuttaa. Yleissuunnitelmassa esitetään ehdotus suojausmallista, joka perustuu kartoitettuun tietoon tulvasuojelun tarpeesta. Rakennesuunnittelu ja suojauksen toteutus yksityisten maanomistajien mailla ovat kiinteistönomistajien vastuulle. Kiinteistön omistaja päättää viimekädessä suojausrakenteiden paikan, mutta paikan valinnassa tulee ottaa huomioon, että rakenteella saavutetaan suunnitelmassa esitetty suojaus vaikutus. Kaupunki antaa neuvontaa suojausten toteutukseen ja voi tukea hankkeita rahallisella avustuksella.

Lausunto 11

Lausunnossa esitetään vaihtoehtoisiksi tulvasuojaustoimenpiteiksi Vuotoksen allasta ja Kemijoen ruoppausta Rovaniemen keskustasta valajaskoskelle. Koskenkylän alueella suunnitelmassa esitettyä tulvamuurin linjausta esitetään siirrettäväksi kulkemaan vähän eri linjauksen mukaisesti ja suunnitellun tulvapumpun paikkaa ehdotetaan myös siirrettäväksi.

Vuotoksen tulva-altaan ja Kemijoen ruoppaus vaihtoehtojen arviointi ei sisältynyt yleissuunnitelman toimeksiantoon.

Tulvamuurien sijainnit ovat ohjeellisia. Kiinteistöjen omistajat päättävät niiden sijoittamisesta omalla kiinteistöllään. Sijoittamisessa tulee ottaa huomioon, että rakenteella saavutetaan suunnitelmassa esitetty suojausvaikutus. Yleissuunnitelmassa on ehdotus suojausmallista, joka perustuu kartoitettuun tietoon siitä, missä suojaratkaisuja tarvitaan. Rakennesuunnittelu ja suojauksen toteutus yksityisten maanomistajien mailla ovat kiinteistönomistajien vastuulla. Kaupunki antaa neuvontaa suojausten toteutukseen ja voi tukea hankkeita rahallisella avustuksella.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jukka Ylinampa, palvelualuepäällikkö, jukka.ylinampa@rovaniemi.fi

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta merkitsee tiedoksi Rovaniemen tulvasuojelun yleissuunnitelmasta saadut lausunnot ja yhdyskuntatekniikan vastineet. Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan Rovaniemen tulvasuojelun yleissuunnitelman karttaliitteineen Rovaniemen tulvariskialueiden tulvasuojauksen rakennesuunnittelun ja toteutuksen ohjeeksi.

Päätös

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta kuuli asiassa kunnossapitoinsinööri Marko Rautiota.

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta päätti yksimielisesti palvelualuepäällikön esityksen mukaisesti.

Valmistelija

 • Marko Rautio, kunnossapitoinsinööri, marko.rautio@rovaniemi.fi

Perustelut

Kuntalainen on jättänyt määräajassa oikaisuvaatimuksen yhdyskuntasuunnittelun lautakunnan päätöksestä 25.10.2022 §130 Tulvantorjunnan yleissuunnitelman hyväksyminen. Oikaisuvaatimus kokonaisuudessaan oheismateriaalina.

Yhdyskuntatekniikan yksikkö on tutkinut oikaisuvaatimuksen ja toteaa seuraavaa:

Yleissuunnitelmassa on esitetty suojausta tarvitsevat alueet ja suojausrakenteen korko sekä esimerkki suojausratkaisusta, millä saavutetaan alueen kiinteistöille haluttu suojaus. Jokainen kiinteistön omistaja vastaa oman kiinteistönsä tulvasuojelusta ja päättää millaisilla ratkaisuilla sitä toteuttaa. Yleissuunnitelma ei käsittele tulvasuojauksien rakentamisen kustannusjakoa. Kaupunki antaa neuvontaa suojausten toteutukseen ja voi tukea hankkeita rahallisella avustuksella.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Pertti Onkalo, kaupungingeodeetti, pertti.onkalo@rovaniemi.fi

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta päättää hylätä oikaisuvaatimuksen.

Päätös

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta kuuli asiassa kunnossapitoinsinööri Marko Rautiota. Marko Rautio osallistui kokoukseen kuulemisen ajan.

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta päätti yksimielisesti esittelijän esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

oikaisuvaatimuksen tekijä, yhdyskuntatekniikka

Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen. 

Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa tähän päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 • kunnan jäsen. 

Valtuuston päätökseen saa hakea muutosta

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 • kunnan jäsen. 

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, 

 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai 

 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Hallinto-oikeus ei tutki yksinomaan vahingonkorvausperusteella tehtyä valitusta. Yksityisoikeudelliseen oikeussuhteeseen liittyvästä asiassa erimielisyys voidaan saattaa käräjäoikeuden käsiteltäväksi.

 

Valitusviranomainen

Viranomainen, jolle kunnallisvalitus tehdään, on Pohjois-Suomen hallinto-oikeus                        

Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu                                             

Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu                                                     

Sähköpostiosoite: pohjois-suomi.hao(at)oikeus.fi

Faksinumero: 029 5642 841

Puhelinnumero: 029 5642 800 (vaihde)

Asiakaspalvelu avoinna: ma - pe kello 8.00 – 16.15

 

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

 

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);

 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);

 3. vaatimusten perustelut;

 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;

 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmä kohtainen.

 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiointipiste, Koskikatu 19, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi, 

henkilö- ja arkaluonteisia tietoja sisältävät sähköpostit osoitteesta: https://turvaposti.rovaniemi.fi osoitteeseen kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Faksinumero: 016 322 6450

Puhelinnumero: 016 3221

Kaupunginkirjaamon aukioloaika: ma - pe kello 9 - 15.

 

Pöytäkirjan allekirjoitus- ja tarkastuspäivä sekä pöytäkirjan yleiseen tietoverkkoon nähtäväksi vientipäivämäärä on esitetty kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Asianosaiselle lähetettyyn otteeseen on merkitty päätöksen lähettämispäivä ja -tapa.