Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta, kokous 13.12.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 175 Tontin 5-5012-11 rakentamissopimuksen määräajan jatkaminen

ROIDno-2021-3618

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Pertti Onkalo, kaupungingeodeetti, pertti.onkalo@rovaniemi.fi

Perustelut

Tontin 5-5012-11 rakentamissopimus liittyy kaupungin alueella vuosina 2008-2016 toteutettuun rakentamiskehotusmenettelyyn. Kun asemakaava on ollut voimassa vähintään kaksi vuotta, kunta voi antaa maanomistajaa kuultuaan rakentamattoman tontin omistajalle maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 97§:n mukaisen rakentamiskehotuksen. Tontin omistajalla on päätöksen tiedoksisaannista lukien kolme vuotta aikaa rakentaa tontti. Tontille annettu rakentamiskehotus ei estä omistajaa luovuttamasta tonttiaan. Omistajavaihdos ei vaikuta annetun rakentamiskehotuksen määräaikoihin tai pysyvyyteen. Mikäli tonttia ei ole rakennettu rakentamiselle varatun MRL 97§:n mukaisen kolmen vuoden määräajan kuluessa, on kunnalla oikeus hakea vuoden kuluessa määräajan päättymisestä tontin lunastusta. 

Tontti 5-5012-11 on ollut rakentamaton rakentamiselle varatun ajan päättyessä. Kaupunginhallitus on päättänyt 18.11.2019 § 336 tontin 5-5012-11 lunastamisesta. Lunastustoimituksen aikana tontin omistajat ovat tiedustelleet mahdollisuutta rakentamissopimuksen tekemiseen. Omistajat eivät tulisi rakentamaan tonttia itse, vaan luovuttaisivat sen rakennettavaksi. Tästä johtuen kaupunki on pyytänyt maanmittauslaitokselta lykkäystä lunastustoimitukseen, joka on siirretty pidettäväksi 2.11.2021. Mikäli kaupunki ja tontin omistaja allekirjoittavat sopimuksen tontin rakentamisesta, kaupunki luopuu tontin lunastamisesta.

Esitetyn sopimuksen sisältö mahdollistaa tontin luovuttamisen vapaaehtoisella kaupalla. Tontin omistaja vapautuu rakentamisvelvoitteesta, mikäli luovutuksensaaja ottaa luovutuskirjassa velvoitteen vastattavakseen. Sopimuksen edellytyksenä tulee olla, että tontin omistajat ottavat vastattavakseen lunastustoimituksesta kaupungille tähän saakka aiheutuneet kulut. Tontin rakennustyöt tulisi aloittaa 31.12.2022 mennessä ja rakennus olisi rakennettava asuttavaan kuntoon 31.12.2025 mennessä. Sopimusehdoissa on määritetty sopimussakko, mikäli rakentamisvelvoittetta ei ole suoritettu. Sopimuksen tulee olla allekirjoitettuna ennen toimituskokousta 2.11.2021.

Päätösehdotus

Esittelijä

Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan rakentamissopimuksen.

Kaupunki peruu tontin 5-5012-11 lunastamishakemuksen, mikäli sopimus allekirjoitetaan 29.10.2021 mennessä.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Jukka Björkbacka, maanmittausasiantuntija, jukka.bjorkbacka@rovaniemi.fi

Perustelut

Tontin 5-5012-11 omistajat ovat hakeneet rakentamissopimuksen määräajan jatkamista rakennustöiden aloittamiselle. Voimassa olevan hallintosäännön mukaan rakentamissopimuksia koskeva toimivalta kuuluu yhdyskuntasuunnittelun lautakunnalle. Rakentamissopimus perustuu tontille aiemmin annettuun rakentamiskehotukseen. Rakentamissopimuksen tarkoituksena on sopia tontin rakentamisesta, jolloin kaupunki on luopunut lunastamasta tonttia. Rakentamisvelvoitteen täyttämiseksi sopimukseen sisältyy sopimussakko. Tontin 5-5012-11 voimassa olevassa rakentamissopimuksessa on sovittu rakennustöiden aloittamisesta 31.12.2022 mennessä. Rakennus tulee rakentaa valmiiksi 31.12.2025 mennessä. Omistajat ovat olleet myymässä tonttia, mutta ostaja on vetäytynyt kaupasta rahoitussyistä. Jatkoaikaa rakennustöiden aloittamiselle on haettu 31.12.2023 saakka. Haetun jatkoajan pituus on perusteltu tontin markkinointiin ja tulevan omistajan rakennustöiden aloittamiselle.   

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Pertti Onkalo, kaupungingeodeetti, pertti.onkalo@rovaniemi.fi

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta päättää muuttaa tontin 5-5012-11 rakentamissopimusta seuraavasti:

Tontin rakennustyöt on aloitettava 31.12.2023 mennessä.

Rakennus on rakennettava valmiiksi 31.12.2026 mennessä.

Muut ehdot ovat voimassa olevan rakentamissopimuksen mukaiset.

Rakentamissopimuksen muutos on allekirjoitettava 31.1.2023 mennessä.

Päätös

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta päätti yksimielisesti esittelijän esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Tontin 698-5-5012-11 omistajat, paikkatieto ja tonttipalvelut Björkbacka

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätöksen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiointipiste, Koskikatu 19, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi, 

henkilö- ja arkaluonteisia tietoja sisältävät sähköpostit osoitteesta: https://turvaposti.rovaniemi.fi osoitteeseen kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Faksinumero: 016 322 6450

Puhelinnumero: 016 3221

Kaupunginkirjaamon aukioloaika: ma - pe kello 9 - 15

 

Paperisten asiakirjojen on oltava toimitettuna Osviitta asiointipisteeseen viimeistään määräajan viimeisenä päivänä kello 15:een mennessä.

Osviitta asiointipiste: ma - to kello 9.00 - 16.30, pe kello 9.00 - 15.30

Osviitan kesäaukiolo (kesä-heinäkuu): ma - to 9.00 - 16.00; pe 9.00 - 15.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua

  • miten päätös halutaan oikaistavaksi 

  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Pöytäkirjan allekirjoitus- ja tarkastuspäivä sekä pöytäkirjan yleiseen tietoverkkoon nähtäväksi vientipäivämäärä on esitetty kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Asianosaiselle lähetettyyn otteeseen on merkitty päätöksen lähettämispäivä ja -tapa.