Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta, kokous 13.12.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 167 Valtuustoaloite Toimiva ja esteetön leikkipuisto

ROIDno-2022-4111

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Riku Tapio ym. jättivät valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Esteetön leikkipuisto on kaikille lapsille sopiva. Esteettömässä leikkipuistossa huomioidaan erityisesti liikunta- ja aistirajoitteiset lapset. Samalla puisto tarjoaa mahdollisuuden osallistua, kokea ja aistia eri asioita ikään katsomatta. Leikkipuistossa leikkivälineet, kulkureitit, oleskelualueet ja istutukset sijoitetaan ja rakennetaan niin, että niiden saavutettavuus ja turvallisuus on otettu huomioon. Puistossa kävijöillä tulee olla aito mahdollisuus tuntea ja kokea tuoksuja, kosketeltavia elementtejä ja materiaaleja sekä ääniä. 

Esitän, että Rovaniemelle suunnitellaan ja toteutetaan toimiva ja esteetön leikkipuisto, jossa jokaisella lapsella on mahdollisuus leikkiin, olipa heillä vammoja ja toiminnallisia rajoituksia tai ei."

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Valmistelija

  • Mirja Vääräniemi, kaupunginpuutarhuri, mirja.vaaraniemi@rovaniemi.fi

Perustelut

Riku Tapio ja 22 valtuutettua ovat jättäneet valtuustoaloitteen. He esittävät, että Rovaniemelle suunnitellaan ja toteutetaan toimiva ja esteetön leikkipuisto, jossa jokaisella lapsella on mahdollisuus leikkiin, olipa heillä vammoja ja toiminnallisia rajoituksia tai ei.

Yhdyskuntatekniikan yksikkö on tutkinut saadun aloitteen ja toteaa: Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta kokouksessaan, 23.8.2022 § 95, on käsitellyt ja hyväksynyt Leikkipaikkojen peruskorjausohjelman päivitys 2022 suunnitelman karttaliitteineen leikkipaikkojen peruskorjauksen suunnittelun ja toteutuksen ohjeeksi. Laaditussa Leikkipaikkojen peruskorjausohjelman päivitys 2022 suunnitelmassa määritellään mm. leikkipaikkojen luokitus varustelutason mukaan keskusleikkipaikka, alueleikkipaikka ja lähileikkipaikka. Erityisryhmät tulee huomioida keskusleikkipaikkatasoisessa suunnittelussa. Näissä leikkipuistoissa tulee olla jotain esteettömiä leikkivälineitä ja turva-alustat ovat pääsääntöisesti tasaisia kumialustoja. Pääkulkureittien tulee olla esteettömiä mitoitukseltaan ja pintamateriaaleiltaan. Vanhatorin leikkipaikka on määritelty keskusleikkipaikaksi. Vanhatorin leikkipaikkaa esitetään vuoden 2023 puistorakentamisen investointiohjelmaan. Lisäksi Leikkipaikkojen peruskorjausohjelman päivitys 2022 suunnitelmassa on nimetty keskusleikkipaikkatasoisia leikkipaikkoja Vanhatorin lisäksi Konttisenpuisto, Lapinkävijäntien leikkipaikka ja Pajakylän leikkipaikka.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Pertti Onkalo, kaupungingeodeetti, pertti.onkalo@rovaniemi.fi

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta merkitsee tiedokseen saapuneen aloitteen ja yhdyskuntatekniikan yksikön vastineen.

Päätös

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta päätti yksimielisesti esittelijän esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

aloitteen tekijä, yhdyskuntatekniikka

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.