Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta, kokous 13.12.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 165 Valtuustoaloite puiden lisäämisestä Rovaniemen kaupunkikeskustan alueella

ROIDno-2022-2858

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Ella Keski-Panula ym. jättivät valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Kaupunkiympäristön viihtyisyyttä voi parantaa lisäämällä teiden varsille ja puistoihin puita. Ne myös vaimentavat liikenteen melua ja sitovat ilmansaasteita sekä viilentävät kuumina kesinä. Kaupunkiluonnolla kuten puilla on myös merkitys luonnon monimuotoisuuden kannalta. 

Rovaniemen keskusta tiivistyy rakentamisen seurauksena, ja samalla osa viheralueista uhkaa kutistua. Jo tätä ennenkin Rovaniemeä on toisinaan tituleerattu “kivikyläksi” keskustan puiden ja viheralueiden vähäisyyden vuoksi.

Jouluista tunnelmaa haetaan kaupunkiin talvisin tuomalla pieniä kuusia kävelykadulle. Kasvavat puut toisivat kuitenkin kadulle viihtyisyyttä kaikkina vuodenaikoina. 

Ympärivuotisten kuusien lisääminen sopii hyvin myös joulukaupungin imagoon. Kuuset Rovaniemen kaupunkipuistoissa ja niiden valaisu talvella toisivat Rovaniemelle aitoa joulukaupungin tunnelmaa. Kaupunkipuuna kuusi on kuitenkin arka kuivuudelle ja ympäristön muutoksille, joten kuusten paikkoja on etsittävä huolella. Samalla on kartoitettava paikat, joissa kunnallistekniikka ei estä istutuksia.

Tämän valtuustoaloitteen allekirjoittaneet ehdottavat, että Rovaniemen keskustan alueelle ja kaupunkipuistoihin lisätään puita kaupungin viihtyisyyden lisäämiseksi."

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Valmistelija

  • Mirja Vääräniemi, kaupunginpuutarhuri, mirja.vaaraniemi@rovaniemi.fi

Perustelut

Valtuutetut Ella Keski-Panula ja 11 aloitteen allekirjoittanutta ehdottavat, että Rovaniemen keskustan alueelle ja kaupunkipuistoihin lisätään puita kaupungin viihtyisyyden lisäämiseksi.

Rovaniemen kaupungin Tekniset palvelut yhdyskuntatekniikan vastuualue on tutkinut saadun aloitteen ja toteaa seuraavaa:

Puiden merkitys katu- ja asuinympäristössä on merkittävä kuten aloitteessakin kerrotaan. Ydinkeskustan alueella ja erityisesti kävelykadulla kaupallisen toiminnan määrä kesäaikana on suuri. Kesäaikaista vihreyttä tuodaan kasvilaatikoilla, jotka on kuljetettu pois talviajaksi. Talvella viihtyisyyttä luodaan talvisilla elementeillä esimerkiksi valaistuilla kuusilla. 

Katualueet palvelevat ensisijaisesti liikkumistarpeita kävellen, pyörällä ja autolla sekä asiointipysäköinnin tarpeita. Kadun alla kulkee sähkö- ja telekaapelointeja, vesijohtoja, viemäreitä ja kaukolämpöputkia. Varsinkin ydinkeskustassa katutila on toimintoihin nähden ahdas. Kuitenkin katuvihreää, pääasiassa katupuita pyritään jatkossa lisäämään aina olosuhteiden salliessa. Tilaa katupuille saadaan pääasiassa vähentämällä pysäköintiin käytettävää tilaa. Katualueella joudutaan maanalaisten rakenteiden korjaus- tai muutostoimenpiteiden takia tekemään jatkuvasti kaivutöitä. Tämä vaikeuttaa kasvillisuuden pitempiaikaista vaalimista katualueilla. Noin 30 - 50 vuoden aikajänteellä katu ja verkostot joudutaan peruskorjaamaan, jolloin yleensä myös kadun viherrakenteet joudutaan kokonaan uusimaan. Katualuetta ei tämä vuoksi voi pitää varsinaisena viheralueena, vaikka se osana viherverkostoa voikin suotuisissa olosuhteissa toimia.

Kuuset ovat hyviä kaupunkipuita. Niiden kasvatus taimista suuriksi puiksi kestää 30-40 vuotta. Tästä hyvä esimerkki on kirjaston ja kaupungintalon pihanurmikolla kasvava kuusi, joka on istutettu vuonna 1988. Kuusi vaatii laajan kasvutilan ja häiriintymättömän kasvurauhan juuristoalueellakin. Kuusi on arka kuivuudelle ja pakkasvaurioille. Katurakenteiden vaatima salaojitus haittaa kuusien menestymistä tiiviisti rakennetussa katuympäristössä. Siten kuusi ei sovellu tiiviisti rakennettuun katuympäristöön. Viimeisen kymmenen vuoden aikana puita on istutettu katu- ja puistoalueille n. 4000 kappaletta. Istutetusta puustosta havupuita on noin 18 %. Määrä koostuu katu- ja puistopuista sekä täydennysistutuksista. (liite: istutusmäärät 2012-2022) Lisäksi maantäyttöalueille on istutettu 2 500-15 000 puun tainta viime vuosien aikana. Näistä suurin osa on havupuita.

Kaupunkikeskusta-alueen vihreys koostuu julkisten katu- ja puistoalueiden lisäksi tonttialueiden vihreydestä. Yhdyskuntatekniikan yksikön katu- ja puistoalueiden rakentamiset määräytyvät vuosittain myönnettävien investointimäärärahojen mukaisesti. Puita suunnitellaan ja istutetaan alueen sijainnin, muodon ja kunnallistekniikan ehdoilla. Puita voidaan istuttaa täydennysistutuksina puistoalueille, joissa on riittävän laajasti kasvutilaa ja maaperän kosteusolosuhteet ovat riittävät.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Pertti Onkalo, kaupungingeodeetti, pertti.onkalo@rovaniemi.fi

Yhdyskuntasuunnitelun lautakunta merkitsee tiedokseen saapuneen aloitteen ja yhdyskuntatekniikan yksikön vastineen.

Päätös

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta päätti yksimielisesti esittelijän esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Aloitteen tekijä, yhdyskuntatekniikka

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.