Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta, kokous 13.12.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 164 Valtuustoaloite lintujen pesimäaikaisten hakkuiden lopettamisesta Rovaniemellä

ROIDno-2021-3502

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Marja Marjetta, hallintosihteeri, marja.marjetta@rovaniemi.fi

Perustelut

Ella Keski-Panula ym. jättivät valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

" Joka kolmas Suomessa pesivä lintulaji on uhanalainen. Yleisin syy lintulajien uhanalaistumiselle on ihmisen aiheuttamat elinympäristön muutokset. Metsätalous on merkittävä syy kantojen vähenemisen taustalla.

EU:n lintudirektiviin 5 artiklan mukaan lintujen pesien tahallinen tuhoaminen ja vahingoittaminen on kiellettyä, kuten myös lintujen tahallinen häirintä erityisesti lisääntymis- ja jälkeläisten kasvatusaikana. Luonnonsuojelulaissa kielletään lintujen pesinnän tahallinen häirintä. 

Suomessa suoritetaan kuitenkin vuosittain mittava määrä metsien kesähakkuita. Nämä hakkuut eivät ole EU:n lintudirektiivin tai luonnonsuojelulain hengen mukaisia, ja ne häiritsevät useiden lintulajien pesintärauhaa. Pesimäaikana tapahtuva hakkuu tuhoaa lintujen pesiä ja tappaa lintujen poikasia. Monet metsien lintulajit, kuten hömö- ja töyhtötiainen, pesivät vain kerran kesässä.

Suomessa on tehty melko vähän tutkimusta kesähakkuiden vaikutuksista. Turun yliopiston tutkijatohtori Minna Pappilan artikkelissa "Summer loggings and bird protection: On regulation and derogations" viitataan vuonna 1999 tehtyyn tutkimukseen, jossa arvioitiin, että toukokuusta heinäkuulle suoritettavat hakkuut tuhoavat maassamme vuosittain noin 35 000 linnunpesää.  

Luontoa ja lajien elinympäristöjä suojellaan paikallistasolla. Rovaniemeläistä luontoa suojellaan Rovaniemellä, ja Rovaniemellä pesivien lintujen pesinnän turvaaminen tapahtuu Rovaniemellä. Pesimäaikaisten hakkuiden rajoittaminen ei yksistään riitä lintukantojen turvaamiseksi, mutta se on yksi tapa turvata lintujen pesintä nykyistä paremmin.

Me allekirjoittaneet esitämme, että Rovaniemen kaupunki valmistelee linjauksen, jolla lopetetaan lintujen pesimäaikaiset hakkuut muista kuin aivan pakottavista syistä."

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Valmistelija

  • Kari Lukkarinen, metsätalousinsinööri, kari.lukkarinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Valtuutettu Ella Keski-Panula ym. ovat jättäneet valtuustoaloitteen, missä valtuutetut esittävät, että Rovaniemen kaupunki valmistelee linjauksen, jolla lopetetaan lintujen pesimäaikaiset hakkuut Rovaniemellä muista, kuin aivan pakottavista syistä.

Yhdyskuntatekniikan yksikkö on tutkinut aloitetta ja toteaa seuraavaa:

Luonnonsuojelulaki 39§, Metsästysasetus 24§ ja EU:n lintudirektiivillä ja metsien sertifiontijärjestelmämillä on  luotu puitteet ja säännöstö, joilla on tarkoitus suojata lintujen pesintöjä ja pesimärauhaa.

Rovaniemen kaupungin alueella on kaupungin lisäksi useita eri tahoja, jotka harjoittavat metsätaloutta. Alueella 2800 yksityistä metsänomistajaa, lukuisia metsäyhtymiä, yhteismetsiä ja muita yhteisö metsänomistaja, metsäsijoitusyhtiöitä sekä Metsähallitus. Juridisesti em. Luonnonsuojelulaki ja EU:n lintudirektiivi sitoo siis kaikkia toimijatahoja, jotka suorittavat metsätalouden toimenpiteitä ja heidän tulee ottaa huomioon lintujen pesimärauhaa koskevat säädökset toiminnassaan.

Rovaniemen kaupungilla ei ole oikeutta ryhtyä säätelemään em. muiden tahojen toimintaa. Sen sijaan Rovaniemen kaupunki pyrkii itse näyttämään hyvää esimerkkiä ja noudattamaan Luonnonsuojelulakia ja EU:n lintudirektiiviä seuraavilla toiminnoilla.

  • Taajamametsien käsittelyjen aloittamisen ajankohtaa on painotettu entistä myöhäisemmäksi.
  • Viimeiset kahden vuoden ajan on töiden aloittamisen ajankohta vakiintunut elokuun ensimmäiselle tai toiselle viikolle.
  • Kaupungin talousmetsien osalta hakkuutoiminta on painottunut alkusyksyn ja talvikauden väliselle ajanjaksolle
  • Talousmetsien muut hoitotyöt pyritään tekemään elo-marraskuun välisenä aikana.

Pakottavista syistä tehtäviä hakkuita ovat kunnallistekniikan tai energiarakentamisen johdosta suoritettavat puunkaatamiset. Työkohteet voivat olla lukumäärältään tai kooltaan niin laajoja, että niiden aloittaminen on pakko aloittaa jo keväällä tai alkukesästä.

Yhdyskuntatekniikan yksikkö katsoo, ettei edellä esitetyillä perusteilla ole tarpeellista ryhtyä laatimaan erikseen aloitteen mukaista linjausta. Lainsäädäntö edellyttää huomioimaan pesimärauhan turvaamisen metsien käsittelyssä ja lainsäädännön mukaisia käytäntöjä on jo noudatettu kaupungin omassa toiminnassa. Yksityisten toimijoiden osalta kaupungilla ei ole oikeutta antaa sitovia määräyksiä asiasta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Pertti Onkalo, kaupungingeodeetti, pertti.onkalo@rovaniemi.fi

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta merkitsee tiedokseen saapuneen aloitteen ja yhdyskuntatekniikan yksikön vastineen.

 

Päätös

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta päätti yksimielisesti esittelijän esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

aloitteen allekirjoittajat, yhdyskuntatekniikan yksikkkö

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.