Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta, kokous 13.12.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 162 Yhdyskuntatekniikan työohjelman vahvistaminen vuodelle 2023

ROIDno-2022-4599

Valmistelija

  • Hannu Pessa, talouspäällikkö, hannu.pessa@rovaniemi.fi
  • Jani Riihiniemi, rakennuttajapäällikkö, jani.riihiniemi@rovaniemi.fi
  • Jukka Ylinampa, palvelualuepäällikkö, jukka.ylinampa@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto päättää talousarviosta vuodelle 2023 kokouksessaan 12.12.2022. Talousarvioesityksessä yhdyskuntatekniikan investointeihin on varattu yhteensä 13,06 milj. euroa. Investointien sitovuustaso on lautakunnan nettoinvestoinnit yhteensä.

Hallintosäännön 76 §:n mukaisesti toimielimet hyväksyvät talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelmansa. 

Hallintosäännön 52 §:n mukaisesti toimielin päättää erillishankinnasta, jonka arvo on yli 0,5 milj. euroa. Sen jälkeen, kun toimielin on ratkaissut hankinnan toteuttamistavan, päättää hankinnan suorittamisesta kaupunginjohtaja, toimialajohtaja tai tilapalvelupäällikkö.

 

Esitys yhdyskuntatekniikan työohjelmaksi vuodelle 2023 on laadittu talousarvion puitteisiin.
- Katuverkon peruskorjaushankkeet 5 650 000 €
- Katuverkon uudishankkeet 3 860 000 €
- Teknisten palveluiden hankkeet sekä kehittämishankkeet 2 850 000 €
- Puisto- ja ympäristörakentaminen 700 000 €

Työohjelmaluonnoksessa on esitetty toteutettavaksi seuraavaa:

Uutta omakotialueen kunnallistekniikkaa rakennetaan Vennivaaran asemakaava-alueelle sekä Saarenkylään Pulkamontien asemakaava-alueelle. Napapiirin asemakaavan toteutus aloitetaan Joulumaantien osalta, jossa kunnallistekniikkaa rakennetaan Joulumaantien uusille matkailukäyttöön kaavoitetuille tonteille.

Katujen peruskorjaukseen ja katuvaloihin varatut määrärahat käytetään heikkokuntoisten katujen sekä jalankulku- ja pyöräteiden peruskorjaukseen sekä keskeneräisten töiden loppuunsaattamiseen ja katuverkon liikennejärjestelyiden kehittämisen vaatimiin muutos- ja täydennysrakentamiskohteisiin.

Vuoden 2022 työohjelman kesken jääneistä kohteista päällystetään ja viimeistellään Visakatu, Hartsuherrantie ja Tulipiipuntie. Viimeistely ja vihertöitä tehdään loppuun kesällä 2022 aloitetuilla Erätien alueella, jossa myös katu- ja vesihuoltorakenteet uusitaan Kanervikkotien ja Karhakkatien osalta. Valtakadun peruskorjausta jatketaan välillä Ruokasenkatu – Hallituskatu.   

Uusina peruskorjauskohteina aloitetaan Karvonrannan, Räättiöntien, Kulppilantien ja Rivitien alueiden peruskorjaukset. Kevyen liikenteen väyliä peruskorjataan Korkalovaarassa Karhuntien suunnalla sekä rakennetaan kevyen liikenteen väyliä Talvitielle ja Hirttiöntie-Väinämöisentie välille. Teollisuustien alueen huleveden purkuputken rakentaminen aloitetaan ja siihen liittyvät katutyöt toteutetaan Paljetien sekä Alakorkalontien-Pappilantien jk+pp tien osalta. Kemijoen rannan osalta aloitetaan Lainaanrannan uudistustyöt ja toteutetaan WC tilat Konttisenpuistoon.

Katujen elinkaarta pidentävinä toimenpiteinä uusitaan huonokuntoisia päällysteitä sekä parannetaan esimerkiksi kantavuutta ja kuivatusta. Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta hyväksyy kohteet päällystysohjelman yhteydessä. Katuvalaistuksen osalta työohjelmaan sisältyy lahonneiden puupylväiden uusimista metallipylväiksi, ilmajohtojen saneerausta maakaapeleiksi sekä valaisimien uusimista Led -valaisimiksi.

Liikenneturvallisuutta parannetaan toteuttamalla pieniä liikenneturvallisuuden parantamiskohteita.

Peruskorjauskohteet on sovitettu yhteensopivaksi Napapiirin Energia ja Vesi Oy:n työohjelman kanssa.

Ympäristö- ja puistorakentamisen työohjelmaesitykseen on sisällytetty Sortteeripuiston leikkipaikan rakentaminen sekä Vanhantorin leikkipaikan peruskorjaus.  Lähivirkistysalueisiin on sisällytetty mm. moottorikelkka- ja veneilyreittien sekä luontopolkujen ja uimapaikkojen kunnostusta.

Yhdyskuntatekniikan esitys työohjelmaksi käyvät ilmi seuraavista liitteistä, katukohteiden työohjelma ja aikataulu 2023 liite 1, Puisto- ja ympäristörakentamisen ohjelma ja aikataulu 2023 liite 2 ja Yhdyskuntatekniikka Rakentamisohjelma 2023 liite 3.

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Pertti Onkalo, kaupungingeodeetti, pertti.onkalo@rovaniemi.fi

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta päättää hyväksyä yhdyskuntatekniikan vuoden 2023 työohjelman esitettyjen liitteiden 1-3 mukaisina.

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta päättää lisäksi valtuuttaa toimialajohtajan tekemään hankintapäätöksen Vennivaaran kaava-alueen ja Joulumaantien urakoitsijasta, koska Vennivaaran kaava-alueen ja Joulumaantien rakennustyöt on tarkoitus tehdä talvityönä ja saada käyntiin jo tammikuun 2023 aikana.

Päätös

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta kuuli asiassa rakennuttajapäällikkö Jani Riihiniemeä. Jani Riihiniemi osallistui kokoukseen kuulemisen ajan.

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta päätti yksimielisesti esittelijän esityksen mukaisesti.

Vammaisneuvoston edustaja Ari Geselle, vanhusneuvoston edustaja Timo Eskelinen ja talouspäällikkö Hannu Pessa poistuivat kokouksesta asian päätöksenteon jälkeen klo 15.37.

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta piti kokoustauon klo 15.38 - 15.56. Tauon jälkeen puheenjohtaja piti nimenhuudon. Tauon aikana ovat poistuneet jäsen Anne Hakkarainen ja kaupuhginhallituksen edustaja Timo Tolonen.

Tiedoksi

Jani Riihiniemi, Aku Raappana, Hannu Pessa

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.