Kaupunginhallitus, kokous 12.6.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 210 Toimielinten esittelijöiden määrääminen/Elinvoimalautakunta ja yhdyskuntasuunnittelun lautakunta

ROIDno-2021-3096

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kaisa Laitinen, kaupunginsihteeri, kaisa.laitinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Hallintosäännön 2 §:n mukaan kaupunginjohtaja johtaa kaupunginhallituksen alaisena kaupungin hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa ja toimii kaupunginhallituksen esittelijänä ja vastaa asioiden valmistelusta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Kaupunginjohtajan ollessa poissa tai esteellinen, esittelijänä toimii hänen sijaisekseen määrätty.

Hallintosäännön 151 §:n mukaan muilta osin esittelijöistä ja varaesittelijöistä päättää kaupunginhallitus.

Esittelijän on oltava virkasuhteessa. Esittelijän ollessa poissa tai esteellinen hänen sijaisekseen määrätty toimii esittelijänä. Esittelystä tarkastuslautakunnassa määrätään  hallintosäännön 83 §:ssä; tarkastuslautakunta määrää alaisensa viranhaltijan esittelijäksi.

Hallintosäännön 152 §:n mukaan asiat päätetään toimielimen kokouksessa viranhaltijan esittelystä. Vaalilaissa säädetyissä vaalitoimielimissä asiat päätetään kuitenkin puheenjohtajan selostuksen pohjalta. Esittelijä vastaa esittelemiensä kokousasioiden asianmukaisesta valmistelusta ja on velvollinen tekemään toimielimelle päätösehdotuksen. Esittelijän ehdotus on käsittelyn pohjana (pohjaehdotus). Jos esittelijä on keskustelun aikana muuttanut esityslistalla olevaa ehdotustaan, muutettu ehdotus on pohjaehdotus. Jos esittelijä ehdottaa asian poistamista esityslistalta, asia poistetaan, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä. Toimielin voi tällöin päättää, että puheenjohtajan ehdotus on käsittelyn pohjana eikä vaadi kannatusta.

Päätösehdotus

Esittelijä

Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää nimetä esittelijät ja varaesittelijät 16.8.2021 lukien seuraavasti:

 

Toimielin

Esittelijä

Varaesittelijä

Kaupunginhallituksen nimitysjaosto

Kaupunginjohtaja Ulla-Kirsikka Vainio

Vastuualuepäällikkö Antti Määttä

Kaupunginhallituksen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaosto

Kaupunginjohtaja Ulla-Kirsikka Vainio

Vastuualuepäällikkö Antti Määttä

Kaupunginhallituksen tilajaosto

Vastuualuepäällikkö Ville Vitikka

Tilapalvelupäällikkö Pekka Latvala

Elinvoimalautakunta

Toimialajohtaja Jaakko Rantsi

Palvelualuepäällikkö Jukka Ylinampa

Jätehuoltojaosto

Palvelualuepäällikkö Jukka Ylinampa

Suunnittelupäällikkö Aku Raappana

Kylien kehittämisjaosto

Alueellisten palvelujen päällikkö Anne Puroaho

Sijaiseksi määrätty

Ympäristölautakunta

Palvelualuepäällikkö Erkki Lehtoniemi

Johtava rakennustarkastaja Hannu Kangas

Sivistyslautakunta

Toimialajohtaja Antti Lassila

Hallintopäällikkö Risto Varis

Hyvinvointilautakunta

Vs. sosiaali- ja terveysjohtaja Tuulikki Louet-Lehtoniemi

Palvelupäällikkö Johanna Lohtander

Hyvinvointilautakunnan yksilöasioiden jaosto:
 


 

Perhe- ja sosiaalipalvelut

Vs. Palvelualuepäällikkö Kaisa-Maria Rantajärvi 28.2.-22 saakka, jonka jälkeen palvelualuepäällikkö Mirja Kangas

Sijaiseksi määrätty

Ikäihmisten palvelut

Palvelualuepäällikkö Johanna Lohtander

Sijaiseksi määrätty

Terveydenhuollon palvelut

Palvelualuepäällikkö Kaisa Kuusela

Sijaiseksi määrätty

Palvelualueiden yhteiset asiat

Vs. Palvelualuepäällikkö Kaisa-Maria Rantajärvi 28.2.-22 saakka, jonka jälkeen palvelualuepäällikkö Mirja Kangas

Sijaiseksi määrätty

Lapsiperheiden ja nuorisoasioiden jaosto

Vs. Palvelualuepäällikkö Kaisa-Maria Rantajärvi 28.2.-22 saakka, jonka jälkeen palvelualuepäällikkö Mirja Kangas

Palvelualuepäällikkö Merja Tervo

 

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Valmistelija

Kaisa Laitinen, kaupunginsihteeri, kaisa.laitinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Hallintosäännön 2 §:n mukaan kaupunginjohtaja johtaa kaupunginhallituksen alaisena kaupungin hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa ja toimii kaupunginhallituksen esittelijänä ja vastaa asioiden valmistelusta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Kaupunginjohtajan ollessa poissa tai esteellinen, esittelijänä toimii hänen sijaisekseen määrätty.

Hallintosäännön 26 §:n mukaan toimialajohtaja vastaa valmistelusta lautakunnalle, ellei kaupunginhallitus ole määrännyt lautakunnalle toista esittelijää.

Hallintosäännön 153 §:n mukaan muilta osin esittelijöistä ja varaesittelijöistä päättää kaupunginhallitus.

Esittelijän on oltava virkasuhteessa. Esittelijän ollessa poissa tai esteellinen hänen sijaisekseen määrätty toimii esittelijänä. Esittelystä tarkastuslautakunnassa määrätään  hallintosäännön 85 §:ssä; tarkastuslautakunta määrää alaisensa viranhaltijan esittelijäksi.

Hallintosäännön 154 §:n mukaan asiat päätetään toimielimen kokouksessa viranhaltijan esittelystä. Vaalilaissa säädetyissä vaalitoimielimissä asiat päätetään kuitenkin puheenjohtajan selostuksen pohjalta. Esittelijä vastaa esittelemiensä kokousasioiden asianmukaisesta valmistelusta ja on velvollinen tekemään toimielimelle päätösehdotuksen. Esittelijän ehdotus on käsittelyn pohjana (pohjaehdotus). Jos esittelijä on keskustelun aikana muuttanut esityslistalla olevaa ehdotustaan, muutettu ehdotus on pohjaehdotus. Jos esittelijä ehdottaa asian poistamista esityslistalta, asia poistetaan, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä. Toimielin voi tällöin päättää, että puheenjohtajan ehdotus on käsittelyn pohjana eikä vaadi kannatusta.

Kaupunginvaltuusto on 24.1.2022 muuttanut hallintosääntöä niin, että elinvoiman toimialalla on myös yhdyskuntasuunnittelun lautakunta. Lautakunnalle tulee määrätä esittelijä ja varaesittelijä.

Hyvinvoinnin  ja terveyden edistämisen jaoston (HYTE-jaoston) esittelijäksi on 16.8.2021 § 322 määrätty kaupunginjohtaja ja varaesittelijäksi kaupunginjohtajan varahenkilö. HYTE-jaoston valmistelutehtävät kuuluvat henkilöstö- ja hallintopalvelut vastuualueelle päätöksenteon ja johdon palvelut yksikköön. Työnjaollisista syistä olisi tarkoituksenmukaista siirtää esittelijän tehtävät päätöksenteon ja johdon palvelut yksikön esimiehelle, jonka alaisuudessa hyte-erityisasiantuntijat työskentelevät.

Päätösehdotus

Esittelijä

Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää nimetä 1.2.2022 lukien

 • yhdyskuntasuunnittelun lautakunnan esittelijäksi toimialajohtaja Jaakko Rantsin ja varaesittelijäksi palvelualuepäällikkö Jukka Ylinamman sekä
 • hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (HYTE-jaoston) esittelijäksi kaupunginsihteerin ja varaesittelijäksi kaupunginsihteerin varahenkilöksi nimetyn.

Päätös

Riku Tapio esitti Henri Rambergin kannattamana, että yhdyskuntasuunnittelun lautakunnan osalta asia palautetaan valmisteluun. Toimialajohtaja toimii esittelijänä yhdyskuntasuunnittelun lautakunnassa kunnes esittelijästä päätetään. Muilta osin kaupunginhallitus päättää kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Tapion esityksen mukaisesti.

Valmistelija

Eeva-Maarit Aikio roiaikioee

Perustelut

Kaupunginvaltuusto on 24.1.2022 muuttanut hallintosääntöä niin, että elinvoiman toimialalla on myös yhdyskuntasuunnittelun lautakunta. Lautakunnalle tulee määrätä esittelijä ja varaesittelijä. Kaupunginhallitus on käsitellyt asiaa kokouksessaan 31.01.2022, § 38, ja palauttanut asian valmisteluun.

Valmistelun perusteella on nähty tarkoituksenmukaisena, että esittelijäksi määrätään yhdyskuntasuunnittelun lautakunnan alaisen tekniset palvelut -yksikön palvelualuepäällikkö, joka toimii  myös palvelualueen henkilöstön esihenkilönä. Tästä johtuen varaesittelijäksi on perusteltua määrätä ko. palvelualuepäällikön sijaiseksi määrätty henkilö. Koko toimialan henkilöstöorganisaatiota johtaa toimialajohtaja. Toimialan lautakuntien esittelijöiden tehtävien jakamisella usealle viranhaltijalle voidaan riskienhallinnan näkökulmasta varautua esimerkiksi mahdollisiin este- ja esteellisyystilanteisiin.

Päätösehdotus

Esittelijä

Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää nimetä yhdyskuntasuunnittelun lautakunnan esittelijäksi kaupungininsinööri, palvelualuepäällikkö Jukka Ylinamman ja ja varaesittelijäksi Markku Pyhäjärven.

Päätös

Kaupunginhallitus piti tauon 16.42 - 16.58. Puheenjohtaja totesi tauon jälkeen läsnäolijat. Heikki Autto oli poistunut kokouksesta tauon aikana, muut olivat paikalla.

Riku Tapio esitti ryhmien puheenjohtajien yhteisenä esityksenä ja Päivi Alanne-Kunnarin ja Eemeli Kajulan kannattamana, että "kaupunginhallitus käynnistää ilmoittautumismenettelyn yhdyskuntasuunnittelun lautakunnan esittelijän nimeämiseksi. Kaupunginhallitus päättää esittelijän nimeämisestä seuraavassa kaupunginhallituksen kokouksessa." 

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Riku Tapion esityksen mukaisesti.

Kaupunginjohtaja jätti eriävän mielipiteen.

Eriävä mielipide

Rovaniemen kaupungissa on päätetty vastuu hierarkia, jota kaupungissa noudatetaan. Hallintosäännön 23 § mukaan Elinvoimapalvelut – toimialaa johtaa elinvoimajohtaja.  Hallintosäännön 26 §:n mukaan toimialajohtaja johtaa toimialansa taloutta ja toimintaa. Hallintosäännön 27 § ja 28 §:n mukaan toimialajohtajan alaisuudessa toimivat palvelualueiden päälliköt ja vastuualuepäälliköt sekä näiden alla yksiköiden esimiehet, jotka omalta osaltaa vastaavat toiminnasta sekä toiminnan kehittämisestä.

Kaupunginvaltuusto on 24.1.2022 § 5 päättänyt hallintosäännön muutoksista, jotka ovat tulleet voimaan 1.2.2022. Muutetussa hallintosäännössä on säädetty uudesta yhdyskuntasuunnittelun lautakunnasta ja sen esittelijästä. Lautakunnan esittelijällä on esittelijän vastuu, johon liittyy myös taloudellinen vastuu. Taloudellista vastuuta kantaa edellä kerrotusti elinvoimatoimialalla toimialajohtaja, palvelualuepäällikkö ja yksikön päälliköt. Kaupunginjohtajan esityksessä uuden lautakunnan esittelijäksi on esitetty palvelualuepäällikköä, joka toimii lisäksi nykyään toimialajohtajan sijaisena. Esittelijän varalle esitetty henkilö toimii hierarkisessa järjestelmässä päätettynä sijaisena. Kaupunginjohtajan  esityksessä on päätetty vahvistaa jo voimassa olevaa kaupungin johtamis-ja sijaisjärjestelmää.

Ylimääräinen ja hallinnollisesti epäselvä ilmoittautumisjärjestely ei ole työyhteisön hyvinvoinnin näkökulmasta suotava eikä se ole menetelmänä tasapuolinen. Tasapuolisen vertailun järjestäminen voimassa olevan järjestelmän ulkopuolella on hankala ja huonoa hallintoa.

Kaupungin hallituksen esityssä päätöksessä ei ole koulutus tai osaamisehtoja. Hakijoiden avoimen ja tasapuolisen vertailun ja valinnan tekemiselle ei ole edellytyksiä.

Koska kaupunginhallituksen päätöksessä määrättiin uusi käsittely jo seuraavaan kokoukseen, on ilmoittautumismenettely aika poikkeuksellisen lyhyt.

Valmistelija

Hanna Haurinen, vs. kaupunginlakimies, hanna.haurinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto on 24.1.2022 muuttanut hallintosääntöä niin, että elinvoiman toimialalla on myös yhdyskuntasuunnittelun lautakunta. Lautakunnalle tulee määrätä esittelijä ja varaesittelijä. 

Kaupunginhallitus on päätöksellään 13.6.2022 § 233 päättänyt käynnistää ilmoittautumismenettelyn yhdyskuntasuunnittelun lautakunnan esittelijän nimeämiseksi ja päättänyt, että kaupunginhallitus päättää esittelijän nimeämisestä seuraavassa eli 27.6.2022 kaupunginhallituksen kokouksessa. Päätös ei ole lainvoimainen.

Edellä kerrotun päätöksen päätöksen perusteella ilmoittautumismenettely on sisäisesti julki 14.6.-17.6.2022 välisen ajan. Tuona aikana tehtävään ilmoittautui Jukka Ylinampa, Pertti Onkalo ja Timo Raitio. Ylinampa ja Onkalo ovat ilmoittautumisen lisäksi toimittaneet myös tiedot koulutuksestaan ja työkokemuksestaan. 

Kaupunginhallitus ei ole edellä kerrotussa päätöksessään ottanut kantaa esittelijä kelpoisuuteen tai valintaperusteisiin. Hallintosäännön 153 §:n mukaan esittelijän tulee olla virkasuhteessa. Ottaen huomioon, että yhdyskuntasuunnittelun lautakunta vastaa maankäytön suunnittelu- ja kaupunkisuunnittelupalveluista, yhdyskunta- ja kunnallisteknisistä palveluista sekä paikkatieto- ja tonttipalveluista, on valinnassa otettu huomioon myös ilmoittautuneiden koulutus sekä työkokemus ja arvioitu miten ne edesauttavat tehvävän menestyksellistä hoitamista.

Kaupungin hallintojärjestelmän mukaisesti toimialan taloutta ja toimintaa johtaa toimialajohtaja sekä omalta osaltaa toimialajohtajan alaisuudessa toimivat palvelualueiden päälliköt, vastuualuepäälliköt ja yksiköiden esimiehet. Esittelijän tehtävään määräajassa ilmoittautuneista Jukka Ylinampa on palvelualuepäällikkö ja toimialajohtajan sijainen. Hänellä on tehtävään sopiva koulutus ja työkokemus. Hallinto-organisaation mukaista on nimetä hänet yhdyskuntasuunnittelun lautakunnan esittelijäksi. Ilmoittautuneista Pertti Onkalon voidaan katsoa koulutuksensa ja työkokemuksensa osalta olevan sopiva yhdyskuntasuunnittelun lautakunnan esittelijän varahenkilöksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää nimetä yhdyskuntasuunnittelun lautakunnan esittelijäksi kaupungininsinööri, palvelualuepäällikkö Jukka Ylinamman ja varaesittelijäksi kaupungingeodeetti Pertti Onkalon.

Päätös

Riku Tapio esitti Terhi Heikkilän kannattamana, että esittelijäksi nimetään kaupungingeodeetti Pertti Onkalo ja varaesittelijäksi kaupungininsinööri Jukka Ylinampa.

Koska oltiin tehty kaupunginjohtajan päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, jota ei voida hyväksyä yksimielisesti, puheenjohtaja totesi, että on suoritettava äänestys.

Kaupunginhallitus hyväksyi puheenjohtajan esityksen, jonka mukaan asiassa suoritetaan äänestys, jossa ne, jotka ovat kaupunginjohtajan esityksen kannalla vastaavat JAA, ja ne jotka ovat Tapion esityksen kannalla vastaavat EI.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 6 JAA -ääntä ja 5  EI -ääntä, 0 oli poissa. Puheenjohtaja totesi, että kaupunginjohtajan esitys on tullut kaupunginhallituksen päätökseksi.

Äänestystulokset

 • Kyllä 6 kpl 55%

  Elina Kuula, Miikka Keränen, Eemeli Kajula, Reijo Jylhä, Sara Seppänen, Timo Tolonen

 • Ei 5 kpl 45%

  Henri Ramberg, Riku Tapio, Päivi Alanne-Kunnari, Terhi Heikkilä, Susanna Junttila

Valmistelija

Eeva-Maarit Kujala, kaupunginsihteeri, eeva-maarit.kujala@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupungininsinööri Jukka Ylinampa on irtisanoutunut teknisten palveluiden palvelualuepäällikön virasta (vakanssinro 17633001) siten, että virkasuhde päättyy 12.12.2022. Hän on toiminut yhdyskuntasuunnittelun lautakunnan esittelijänä, elinvoimalautakunnan varaesitteijänä sekä jätehuoltojaoston esittelijänä. Rovaniemen kaupungin hallintosäännön 153 §:n mukaan muista kuin kaupunginhallituksen esittelijöistä ja varaesittelijöistä päättää kaupunginhallitus. Esittelijän on oltava virkasuhteessa. Esittelijän ollessa poissa tai esteellinen hänen sijaisekseen määrätty toimii esittelijänä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää nimetä 19.12.2022 alkaen

 • yhdyskuntasuunnittelun lautakunnan esittelijäksi kaupungingeodeetti Pertti Onkalon ja varaesittelijäksi toimialajohtaja Jaakko Rantsin
 • elinvoimalautakunnan varaesittelijäksi hallintopäällikkö Samppa Määtän sekä
 • jätehuoltojaoston esittelijäksi vt. kaupungininsinööri Janne Alkin ja varaesittelijäksi suunnittelupäällikkö Aku Raappanan

 

Päätös

Kaupunginjohtaja teki kokouksessa muutosesityksen, että päätösehdotukseen lisätään:

"Tehtäväkohtaisesta palkasta esittelijän tehtävän hoitamisen ajalta päättää henkilöstö- ja hallintojohtaja."

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan muutetun päätösehdotuksen mukaisesti.

Sara Seppänen poistui kokouksesta kello 15.54.

Valmistelija

 • Hanna Haurinen, vs. kaupunginlakimies, hanna.haurinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Toimialajohtaja Jaakko Rantsin jäädessä pitkälle virkavapaalle on tarpeen määrätä yhdyskuntasuunnittelun lautakunnalle ja elinvoimalautakunnalle uudet varaesittelijät. Esittelijät on määrätty kaupunginhallituksen päätöksellä 19.12.2022 § 452 seuraavasti:

 • yhdyskuntasuunnittelun lautakunnan esittelijä kaupungingeodeetti Pertti Onkalo ja varaesittelijä toimialajohtaja Jaakko Rantsi
 • elinvoimalautakunnan varaesittelijä hallintopäällikkö Samppa Määttä sekä
 • jätehuoltojaoston esittelijä kaupungininsinööri Janne Alkki ja varaesittelijä suunnittelupäällikkö Aku Raappana

Rovaniemen kaupungin hallintosäännön 149 §:n mukaan kaupunginhallituksen esittelijästä määrätään 2 §:ssä. Muilta osin esittelijöistä ja varaesittelijöistä päättää kaupunginhallitus. Esittelijän on oltava virkasuhteessa. Esittelijän ollessa poissa tai esteellinen hänen sijaisekseen määrätty toimii esittelijänä.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää määrätä yhdyskuntasuunnittelun lautakunnan järjestyksessä 2. varaesittelijäksi kaavoituspäällikkö, palvelualuepäällikkö Markku Pyhäjärven ja elinvoimalautakunnan järjestyksessä 2. varaesittelijäksi työllisyyspäällikkö, palvelualuepäällikkö Sanna Mäensivun. Tehtäväkohtaisesta palkasta esittelijän tehtävän hoitamisen ajalta päättää henkilöstö-​ ja hallintojohtaja.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Ao. henkilöt, Samppa Määttä, Kirsi-Maria Petrelius

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätöksen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Rovaniemen kaupunginhallitus

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiointipiste, Koskikatu 19, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi, 

henkilö- ja arkaluonteisia tietoja sisältävät sähköpostit osoitteesta: https://turvaposti.rovaniemi.fi osoitteeseen kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Faksinumero: 016 322 6450

Puhelinnumero: 016 3221

Kaupunginkirjaamon aukioloaika: ma - pe kello 9 - 15

 

Paperisten asiakirjojen on oltava toimitettuna Osviitta asiointipisteeseen viimeistään määräajan viimeisenä päivänä kello 15:een mennessä.

Osviitta asiointipiste: ma - to kello 9.00 - 16.30, pe kello 9.00 - 15.30

Osviitan kesäaukiolo (kesä-heinäkuu): ma - to 9.00 - 16.00; pe 9.00 - 15.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua

 • miten päätös halutaan oikaistavaksi 

 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Pöytäkirjan allekirjoitus- ja tarkastuspäivä sekä pöytäkirjan yleiseen tietoverkkoon nähtäväksi vientipäivämäärä on esitetty kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Asianosaiselle lähetettyyn otteeseen on merkitty päätöksen lähettämispäivä ja -tapa.