Kaupunginhallitus, kokous 12.6.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 215 Toimiohje Rovaniemen Kehitys Oy:n yhtiökokousedustajalle

ROIDno-2020-2839

Valmistelija

  • Janne Sandgren, vt. konsernitalouspäällikkö, janne.sandgren@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen Kehitys Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 20.6.2023 Rovaniemellä. 

Kokouskutsun mukaan asialistalla varsinaisina asioina ovat:

4 § Tilinpäätöksen 1.1.–31.12.2022 käsitteleminen 

5§ Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto antaa aihetta 

6 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille

7 § Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiot ja matkakustannusten korvausperusteet

8 § Hallituksen jäsenten määrä ja valinta

9 § Tilintarkastajan valinta

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi toimia kokouksessa niin, että yhtiökokous:

  • vahvistaa hallituksen esittämän tuloslaskelman ja taseen sekä tarkastuskertomuksen,
  • päättää tilikauden tappion siirrosta yhtiön voitto/tappiotilille,
  • myöntää vastuuvapauden tilikaudelta hallituksen jäsenille,
  • noudattaa hallituksen jäsenten palkkioista KH 21.2.2022 § 78 annettua toimiohjetta,
  • noudattaa hallituksen jäsenten nimeämisessä KH 20.2.2023 § 64 päätöstä, 
  • valitsee tilintarkastajaksi kuntalain (410/2015) 122 §:n mukaisesti kunnan tilintarkastusyhteisö KPMG:n myös tytäryhteisölle.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Valtuuston puheenjohtaja Heikki Autto poistui kokouksesta kello 13.00 tämän asian käsittelyn jälkeen.

Tiedoksi

Rovaniemen Kehitys Oy, elinvoimapalvelujen toimialajohtaja

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.