Kaupunginhallitus, kokous 14.8.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 252 Tilajaoston jäsenten ja varajäsenten valinta

ROIDno-2021-3039

Valmistelija

 • Eeva-Maarit Kujala, kaupunginsihteeri, eeva-maarit.kujala@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginhallituksen 16.8.2021 § 304 valitseman tilajaoston toimikausi on päättynyt 30.6.2023. Tilajaoston jäsenten kelpoisuuteen ja tehtäviin on tulossa muutoksia 1.9.2023 voimaan tulevan hallintosäännön myötä. Hallintosäännön (1.9.2023 alkaen) 11 § 2. kohdan mukaan kaupunginhallituksella on tilajaosto, jossa on kuusi (6) jäsentä. Jaoston jäsenet, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitsee kaupunginhallitus, joka päättää myös jaoston toimikaudesta. Jaoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja on valittava kaupunginhallituksen jäsenten joukosta. Muiden jäsenten on oltava valtuutettuja. Jokaisella jaoston jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Varajäsenet valitsee kaupunginhallitus. Tilajaoston tehtävistä määrätään hallintosäännön 30 §:ssä.

Vaalikelpoisuus jaostoon

Kuntalain 30 §:n mukaan kunnanhallituksen, lautakunnan, valiokunnan ja johtokunnan jaostoihin sovelletaan, mitä asianomaisesta toimielimestä säädetään. Tämä koskee muun muassa vaalikelpoisuutta. Vaalikelpoisuudesta kaupunginhallitukseen säädetään kuntalain 73 §:ssä.

Tehtävät ja päätösvalta:

Hallintosääntö 30 § (1.9.2023 alkaen):

Kaupunginhallituksen tilajaosto:

 1. vastaa kaupungin omistuksessa tai hallinnassa olevista rakennuksista ja toimitiloista sekä niiden rakennuttamisesta, ylläpidosta, peruskorjauksesta ja vuokrauksesta kaupungille ja edelleen kaupungin eri toimintojen käyttöön sekä edellä mainittujen tilojen terveellisyydestä ja turvallisuudesta;
 2. tekee esityksiä kaupunginhallitukselle kaupungin omistuksessa olevien kiinteistöjen hallinnasta ja jalostamisesta (kiinteistökehitys- ja myyntitehtävät);
 3. valvoo ja ohjaa tilapalvelukeskuksen toimintaa ja sitä, että kaikissa kaupungin toimitiloja koskevissa tilainvestointihankkeissa noudatetaan kaupunginhallituksen hyväksymää tilainvestointihankkeiden valmistelu- ja toteuttamisohjetta;
 4. vastaa tilahankkeiden hankesuunnittelusta ja toteuttamisesta, sekä teetättää toimialoille toimitilaratkaisujen hankesuunnitelmia;
 5. kehittää toimintamalleja elinkaarijohtamisen ja omaisuuden hallinnan tehostamiseksi;
 6. vastaa yli 5 miljoonan euron rakennus- ja tilahankintojen valmistelusta.


Tilajaosto päättää:

 1. kaupungin tilahankinnoista 5 miljoonaan euroon saakka sekä muista tehtäväalueensa pitkävaikutteisista menoista. Yli 5 miljoonan euron rakennus- ja tilahankinnoista tarvitaan talousarvion määrärahapäätöksen lisäksi valtuuston periaatepäätös ennen hankinnan varsinaista toteuttamista;
 2. tilainvestointien toteuttamistavasta;
 3. tilapalvelukeskuksen työohjelmasta ja kustannusarviosta;
 4. hallinnassaan olevien rakennettujen kiinteistöjen sekä vuokramaalla olevien rakennusten ostamisesta, myymisestä ja muusta luovuttamisesta sekä päättää rajoista, joiden mukaan muut toimielimet ja viranhaltijat voivat päättää edellä mainituista toimista;
 5. käytöstä poistettujen rakennusten myymisestä;
 6. hallinnassaan olevien rakennettujen kiinteistöjen, rakennusten ja jälleen vuokrattavien toimitilahuoneistojen vuokrauksesta.


Koska tilajaoston kokoontumiselle on tarvetta jo elokuussa ja jäsenteen kelpoisuuksiin on tulossa muutoksia, kaupunginhallituksen on syytä jatkaa tilajaoston (kh 16.8.2021 § 304 ja 29.5.2023 § 193) toimikautta elokuun loppuun saakka.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää, että 16.8.2021 § 304 päätetyn tilajaoston toimikautta jatketaan elokuun 2023 loppuun saakka ja uuden 1.9.2023 aloittavan tilajaoston toimikausi päättyy 31.5.2025.

Kaupunginhallitus

 • valitsee tilajaostoon toimikaudelle 1.9.2023-31.5.2025 kuusi (6) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä
 • nimeää valituista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

 

Päätös

Kaupunginhallitus päätti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti jatkaa 16.8.2021 § 304 päätetyn tilajaoston toimikautta elokuun 2023 loppuun saakka. 

Riku Tapio teki ryhmien puheenjohtajien yhteisenä esityksenä ja Maria-Riitta Mällisen kannattamana esityksen nimetä tilajaoston toimikaudeksi 1.9.2023-31.5.2025 jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan seuraavasti:

 

Varsinainen jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

Pj.

Päivi Alaoja

Elina Kuula

Vpj.

Tuomas Koskiniemi

Timo Tolonen

J

Eemeli Kajula

Terhi Heikkilä

J

Mari Jolanki

Pertti Lakkala

J

Päivi Alanne-Kunnari

Heikki Luiro

J

Matti Huutola 

Henri Ramberg

 

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Riku Tapion esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Ao. henkilöt, Sarastia Oy, CaseM-tuki, toimielimen sihteeri, tietohallinto, luottamushenkilörekisteri

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätöksen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Rovaniemen kaupunginhallitus

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiointipiste, Koskikatu 19, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi, 

henkilö- ja arkaluonteisia tietoja sisältävät sähköpostit osoitteesta: https://turvaposti.rovaniemi.fi osoitteeseen kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Faksinumero: 016 322 6450

Puhelinnumero: 016 3221

Kaupunginkirjaamon aukioloaika: ma - pe kello 9 - 15

 

Paperisten asiakirjojen on oltava toimitettuna Osviitta asiointipisteeseen viimeistään määräajan viimeisenä päivänä kello 15:een mennessä.

Osviitta asiointipiste: ma - to kello 9.00 - 16.30, pe kello 9.00 - 15.30

Osviitan kesäaukiolo (kesä-heinäkuu): ma - to 9.00 - 16.00; pe 9.00 - 15.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua

 • miten päätös halutaan oikaistavaksi 

 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Pöytäkirjan allekirjoitus- ja tarkastuspäivä sekä pöytäkirjan yleiseen tietoverkkoon nähtäväksi vientipäivämäärä on esitetty kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Asianosaiselle lähetettyyn otteeseen on merkitty päätöksen lähettämispäivä ja -tapa.