Sivistyslautakunta, kokous 24.10.2023

§ 101 Rovaniemen esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen opiskeluhuoltosuunnitelman koulukohtaiset osiot

ROIDno-2023-2269

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jussi Kainulainen, opetuspäällikkö, jussi.kainulainen@rovaniemi.fi

Perustelut

Koulutuksenjärjestäjän opiskeluhuoltosuunnitelma 

Oppilas- ja opiskelijahuoltolain 13 §:n mukaan koulutuksenjärjestäjän on laadittava opiskeluhuollon kokonaisuuden toteuttamiseksi koulutuksenjärjestäjän opiskeluhuoltosuunnitelma (1287/2013, muutettu lailla 377/2022.). Koulu- ja oppilaitoskohtainen opiskeluhuoltosuunnitelma on poistunut lainsäädännöstä ja Opetushallituksen antamista valtakunnallisista määräyksistä. Opetushallitus määrää 13.12.2022 julkaisemissaan uudistetuissa opetussuunnitelmien perusteissa koulutuksen järjestäjän opiskeluhuoltosuunnitelmasta. Koulutuksen järjestäjän opiskeluhuoltosuunnitelma korvaa opiskeluhuollon osalta paikallisen opetussuunnitelman. Perustemääräykset tulevat voimaan 1.8.2023 ja koulutuksen järjestäjän opiskeluhuoltosuunnitelma otetaan käyttöön 1.8.2023. 

Rovaniemellä on laadittu yksi yhteinen opiskeluhuoltosuunnitelma esiopetukseen, perusopetukseen ja lukiokoulutukseen. Opiskeluhuoltosuunnitelma on laadittu yhteistyössä esiopetuksen, koulujen ja oppilaitosten henkilöstön ja Lapin hyvinvointialueen kanssa. 

Yksikkökohtaiset tiedot kootaan tarkoituksenmukaisuusperiaatteella suunnitelman liitteiksi syyslukukauden 2023-2024 aikana. Yksikkökohtaiset tiedot sisältävät muuttuvaa tietoa, ja niitä tullaan tarkistamaan ja ajantasaistamaan lukuvuosisuunnitelmien päivityksen yhteydessä joka lukuvuosi. Päivitykset yksikkökohtaisiin liitteisiin tehdään ilman opiskeluhuoltosuunnitelman uutta lautakuntakäsittelyä. Yksikkökohtaisia tietoja koottaessa osallistetaan myös kunkin yksikön henkilöstö, oppilaat ja huoltajat. 

Rovaniemellä monialainen opiskeluhuollon ohjausryhmä ohjaa koulutuksenjärjestäjän opiskeluhuoltosuunnitelman toimeenpanoa ja arvioi sen toteutumista sekä tuo tarvittaessa lautakuntakäsittelyyn päivitysesitykset.

Koulutuksen järjestäjän opiskeluhuoltosuunnitelma tulee liittää lastensuojelulain 12 §:n 1 momentissa tarkoitettuun kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan.

LIITE päivitetään perjantaina

Päätösehdotus

Esittelijä

Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta päättää hyväksyä koulutuksen järjestäjän opiskeluhuoltosuunnitelman 1.8.2023 alkaen.

Päätös

Sivistyslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.

Valmistelija

  • Jussi Kainulainen, opetuspäällikkö, jussi.kainulainen@rovaniemi.fi

Perustelut

Oppilas- ja opiskelijahuoltolain 13 §:n mukaan koulutuksenjärjestäjän on laadittava opiskeluhuollon kokonaisuuden toteuttamiseksi koulutuksenjärjestäjän opiskeluhuoltosuunnitelma (1287/2013, muutettu lailla 377/2022.). Koulu- ja oppilaitoskohtainen opiskeluhuoltosuunnitelma on poistunut lainsäädännöstä ja Opetushallituksen antamista valtakunnallisista määräyksistä. Opetushallitus määrää 13.12.2022 julkaisemissaan uudistetuissa opetussuunnitelmien perusteissa koulutuksen järjestäjän opiskeluhuoltosuunnitelmasta. Koulutuksen järjestäjän opiskeluhuoltosuunnitelma korvaa opiskeluhuollon osalta paikallisen opetussuunnitelman. Perustemääräykset tulevat voimaan 1.8.2023 ja koulutuksen järjestäjän opiskeluhuoltosuunnitelma otetaan käyttöön 1.8.2023. 

Rovaniemellä laadittiin yksi yhteinen opiskeluhuoltosuunnitelma esiopetukseen, perusopetukseen ja lukiokoulutukseen, mikä hyväksyttiin sivistyslautakunnan kokouksessa 15.6.2023 §67. Kyseisen pykälän yhteydessä todettiin, että yksikkökohtaiset tiedot kootaan tarkoituksenmukaisuusperiaatteella suunnitelman liitteiksi syyslukukauden 2023-2024 aikana. 

Yksikkökohtaiset tiedot on koottuna seuraavista osa-alueista, kunkin osa-alueen yksikkökohtaiset tiedot omana liitteenään esiopetus sekä perusopetus ja lukio erillään:

1. Arvio opiskeluhuollon kokonaistarpeesta ja käytettävissä olevista opiskeluhuollon palveluista 

2. Kouluyhteisön toimenpiteet yhteisöllisen opiskeluhuollon edistämiseksi 

3. Toimenpiteet tarvittavien tukitoimien järjestämiseksi (yksilökohtainen opiskeluhuolto)

4. Yhteistyön järjestäminen oppilaiden ja heidän perheidensä sekä koulussa työskentelevien ja muiden oppilaiden hyvinvointia tukevien tahojen kanssa

5. Suunnitelmat oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä sekä koulukohtainen kriisisuunnitelma

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi koulutuksen järjestäjän opiskeluhuoltosuunnitelman koulukohtaiset osiot.

Päätös

Sivistyslautakunta päätti toimialajohtajan päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Koulutuspalvelut, varhaishasvatuspalvelut, peruskoulujen ja lukioiden rehtorit