Sivistyslautakunta, kokous 24.10.2023

§ 102 Sivistyslautakunnan talousarvio 2024 ja taloussuunnitelma 2025-2027

ROIDno-2023-2086

Valmistelija

  • Minna Haurinen, talouspäällikkö, minna.haurinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Valtuuston on hyväksyttävä vuoden loppuun mennessä kaupungin talousarvio ja -suunnitelma, jossa on ensimmäisen (talousarvio)vuoden lisäksi kaksi tai useampi vuosi suunnitelmavuotta (suunnitelmakausi).  Taloussuunnitelman tulee toteuttaa kuntastrategiaa ja turvata edellytykset kunnan lakisääteisten tehtävien hoitamiseen. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan. Taloussuunnitelmassa huomioidaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot ja osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Talousarviossa ja -suunnitelman sisältö on laadittu kuntalain 110 § lisäksi kuntaliiton kunnan ja kuntayhtymän talousarvio ja -suunnitelma- suosituksen pohjalta. (Kuntalaki 110 §.)

Sivistyslautakunta käsittelee talousarvion 2024 ja taloussuunnitelman 2025-2027 kaupunginhallituksen hyväksymän talousarvion 2024 ja taloussuunnitelman 2025-2027 laadintaohjeen  (28.8.2023 § 276) mukaisesti. Sivistyslautakunta on huomioinut kaupunginhallituksen päättämän kaupunkistrategian mukaisen toimintaperiaatteen  (28.8.2023 § 283) tavoitteiden asettelussa. Kunnan toiminnassa ja taloudessa noudatetaan talousarviota ja taloussuunnitelmaa (Kuntalaki 110 §). Toimielimen sitova taso määritellään talousarvion luvussa 4.2. talousarvion rakenne ja sitovuus. 

Käyttötalousosa 

Sivistyslautakunnan toimintakate on muuttunut +2,25 miljoonaa euroa vuoden 2023 talousarviosta vuoden 2024 talousarvioon. Olennaisimmat muutokset sivistyslautakunnan käyttötaloudessa ovat tuottojen osalta projektituottojen kasvu johtuen bruttobudjetointiperiaatteesta aiemman nettobudjetoinnin tilalta (+1,2 miljoonaa euroa) ja kulujen osalta henkilöstökulujen kasvu kunta-alan palkkaratkaisujen 2023-2024 johdosta, ja koulutuspalveluiden osalta myös erityisopetuksen johdosta (+5,5 miljoonaa euroa). Palveluiden ostot ovat pienentyneet 8,8 miljoonaa euroa, mikä johtuu lähinnä sisäisten aterioiden ja siivousten sisäisen laskutuksen budjetoimattomuudesta tulevalle vuodelle johtuen ruoka- ja puhtauspalveluiden muutoksesta sivistyslautakunnan alaiseksi palvelualueeksi. Vastaava osa sivistyspalveluiden hankinnoista on jäänyt ruoka- ja puhtauspalveluiden katteeseen ja vähentää myös sisäisiä tuottoja. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden osalta tulee jonkin verran säästöä, 0,4 miljoonaa euroa.

Sivistyslautakunnan esitys talousarviovuoden 2024 toimintakatteeksi on yhteensä 140 699 384 euroa.
 
Investointiosa 

Sivistyslautakunnan investointimäärärahat ovat muuttuneet 120 000 euroa vuoden 2023 talousarviosta vuoden 2024 talousarvioon. Olennaisimmat muutokset Sivistyslautakunnan investoinneissa ovat ruokapalveluiden kalustehankinnat. 

Sivistyslautakunnan esitys talousarviovuoden 2024 investointimäärärahoiksi on yhteensä 175 000 euroa. Talousarvion laadintaohjeen mukaisesti sivistyslautakunta esittää koko taloussuunnitelmakauden (2024-2027) investointimäärärahoiksi 5 011 000 euroa. 

Sivistyslautakunnalla ei ole perittäviä, kaupungin itse määrittelemiä tuloeriä, joten talousarvion laadintaohjeen mukaista hinnastoa ei ole liitteenä. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta päättää:

1.    Hyväksyä liitteenä olevat esitykset toimielimen käyttötalous- ja investointiosiksi. Sivistyslautakunta päättää hyväksyä esitetyt säästökohteet, joilla päästään toimintakatteeseen. 
2.    Esittää kohdan 1 osat edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle hyväksyttäväksi. 
3.    Merkitä tiedoksi liitteenä olevan sivistyslautakunnan henkilöstösuunnitelman.

Päätös

Merkittiin jäsen Markku Kallinen saapui tämän asian käsittelyn aikana klo 14.13.

Puheenjohtajan päätösehdotus:

Sivistyslautakunta päättää palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi. Sivistyslautakunnan talousarvion suurimmat menot koostuvat henkilöstösuunnitelman mukaisista henkilöstökustannuksista ja koska suunnitelmaa ei ole liitetty pykälän liitteeksi, lautakunta päättää pitää uuden kokouksen talousarvion ja taloussuunnitelman hyväksymiseksi torstaina 2.11.2023 klo 13.15.

Lisäksi sivistyslautakunta edellyttää, että osana talousarvion säästötoimenpiteitä, lautakunnalle valmistellaan myös sivistyspalvelujen hallintoon kohdistuvia säästöesityksiä ja suunnitelma hallinnon uudelleenorganisoinnista säästöjen saamiseksi.

Peruste: Tulevina vuosina kaupungin oppilasmäärä tulee laskemaan ja sivistyksen toimialalta joudutaan hakemaan säästöjä. Kun palvelujen tuotantoa supistetaan, on myös hallintoa tarkasteltava kriittisesti. 

Sivistyslautakunta päätti yksimielisesti puheenjohtajan päätösehdotuksen mukaisesti.

Sivistyslautakunta piti tauon tämän asian käsittelyn jälkeen klo 14.42 - 14.52.
Minna Haurinen poistui tämän asian käsittelyn jälkeen klo 14.42.