Sivistyslautakunta, kokous 24.10.2023

§ 104 Tuen asiantuntijan toimen muuttaminen viraksi

ROIDno-2023-3297

Valmistelija

  • Risto Varis, hallintopäällikkö, risto.varis@rovaniemi.fi

Perustelut

Tuen asiantuntijan toimi esitetään muutettavaksi tuen asiantuntijan viraksi.

Tuen asiantuntijan tehtävänkuvaan tulisi liittää oppilaspäätöksien tekeminen erityisentuen osalta. Päätökset ovat luonteeltaan julkisen vallan käyttöä. Vastuuta oppilaspäätösten tekemisestä on jaettava, jotta oppilaiden tarpeisiin perehtymiseen jäisi riittävästi aikaa ja päätökset saataisiin tehtyä viivytyksettä.

Koska tuen asiantuntijan tehtävän hoitaminen näin ollen vaatisi  julkisen vallan käyttöä, on perusteet työsuhteen muuttamiseksi virkasuhteeksi olemassa. Kunnallisesta viranhaltijasta annetussa laissa säädetyn lisäksi henkilö voidaan ottaa toimielimen päätöksellä ilman julkista hakumenettelyä sellaiseen virkasuhteeseen, johon Rovaniemen kaupunki on hänet kouluttanut tai johon vaadittavaa pätevöitymiskoulutusta kaupunki on tukenut taikka johon henkilö on tarkoituksenmukaista ottaa hänen palvelussuhdettaan koskevien uudelleenjärjestelyjen vuoksi (Rovaniemen kaupungin hallintosääntö §57, Työsopimuslaki luku 7, 3 § ja Laki kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta 24 §).

Tuen asiantuntijana toimii tällä hetkellä Hanna-Maria Mettiäinen, joka jatkaisi suostumuksensa mukaisesti tehtävässä toimen muuttuessa virkasuhteeksi, sivistyslautakunnan päätöksellä ilman julkista hakumenettelyä.

Muutos ei vaikuta palvelussuhteen etuihin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta päättää 

  1. muuttaa tuen asiantuntijan toimen, vakanssinumero 88328001, viraksi 1.11.2023 alkaen. 
  2. että toimea tällä hetkellä hoitava Hanna-Maria Mettiäinen jatkaa tehtävässä toimen muuttuessa virkasuhteeksi, sivistyslautakunnan päätöksellä ilman julkista hakumenettelyä.

Päätös

Sivistyslautakunta päätti toimialajohtajan päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Hanna-Maria Mettiäinen, Kasvun- ja oppimisen tuen tiimi, henkilöstöyksikkö