Sivistyslautakunta, kokous 24.10.2023

§ 99 Vastaus valtuustoaloitteeseen: Vaaterahan käyttöönotto varhaiskasvatuksen työntekijöille

ROIDno-2023-635

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Maria-Riitta Mällinen ym. jättivät valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Moni ammattiryhmä saa työnantajalta työvaatteet ja työkengät. Päiväkodeissa työskentelevillä henkilöillä on oltava työn tekemiseen sopivat vaatteet ja jalkineet sekä sisätiloihin että ulkona olemiseen. 

Työturvallisuuden kannalta on tärkeää, että työskentely vaatteet ja jalkineet ovat tarkoituksenmukaiset ja oikeanlaiset. Työtähän tehdään myös ulkona vaihtelevissa olosuhteissa. 

Varhaiskasvatuksen ammattilaiset joutuvat itse kustantamaan sisä- ja ulkotyövaatteensa sekä -jalkineensa, vaikka työskentelevät ulkona säällä kuin säällä. Työtehtävien hoitaminen edellyttää asianmukaisia ulkokäyttöön soveltuvia kausivaatteita ja -jalkineita, jotka henkilöstön tulee hankkia itse. Työ siis vaatii kunnolliset varusteet, jolloin kustannukset voivat vuosittain olla jopa 800 euroa. Työntekijät käyttävät omia vaatteita ja kenkiään, jotka kuluvat nopeammin kuin muutoin ja joutuvat käyttämään omaa rahaa työvaatetukseen. Vaatteita tulee myös pestä useammin. 

Työntekijöitä tulee kohdella tasapuolisesti, mutta tämä ei toteudu, kun osa ostaa vaatteensa itse ja toisille kustannetaan työvaatteet (esim. siivoojat, ruokapalvelutyöntekijät). 

Meillä on huutava pula varhaiskasvatuksen ammattilaisista, joten vaateraha tai työvaatteiden kustantaminen parantaisivat Rovaniemen kaupungin imagoa ja houkuttelevuutta työnantaja. Ja sillä on toivottavasti myös positiivisia vaikutuksia työntekijöiden pysyvyyteen ja rekrytointeihin. 

Monissa kunnissa on vaateraha käytössä. 

Vaateraha voidaan maksaa kahdessa erässä, kesäkuussa ja joulukuussa."

 

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Valmistelija

  • Tarja Kuoksa, palvelualuepäällikkö, tarja.kuoksa@rovaniemi.fi

Perustelut

Työhön soveltuvan vaatetuksen hankinta ja kunnossapito on lähtökohtaisesti työntekijän/viranhaltijan omalla vastuulla. Työssä käytettävien vaatteiden tulee olla asianmukaisia ja työtehtävään soveltuvia eikä vaatteista saa aiheutua tapaturman vaaraa (Työturvallisuuslaki 20 §). Työntekijän tulee itse valita sopiva työvaatetus tarvittaessa työnantajan tapaturmien estämiseksi antamia ohjeita noudattaen. KVTES:ssä ei ole sovittu ns. vaaterahasta. Mahdollinen vaateraha perustuu siten täysin paikalliseen sopimukseen tai päätökseen. 

Kunnissa on myös tehtäviä, joissa työnantaja edellyttää tietyn työvaatetuksen käyttöä ja vastaa työvaatetuksesta. Jos työturvallisuuslain velvoittaman riskien arvioinnin ja työn vaarojen ja haittojen arvioinnin perusteella tulee hankkia suojavaate tai liukastumista ehkäisevät jalkineet, niiden hankinta on työnantajan vastuulla. Rovaniemellä on liukastumisen estämiseksi hankittu päiväkoteihin kenkiin kiinnitettäviä liukuesteitä. 

Koska työnantaja ei vaadi yhtenäistä työasua varhaiskasvatuksen työntekijöiltä eikä varhaiskasvatuksessa työskentely edellytä suojavaatteiden käyttöä, ei työnantaja kustanna työvaatteita eikä niiden pesua. Muista varhaiskasvatuksen ammattiryhmistä poiketen päiväkotihuoltajien työn luonne voi edellyttää suojavaatetuksen tarvetta. Se on selvitettävä yhdenvertaisesti kaupungin puhtauspalveluiden työntekijöiden suojavaatetarpeen kanssa. Kaupungin yhteistyötoimikunta on päättänyt perustaa suojavaatetyöryhmän, joka valmistelee ohjetarkennuksia suojavaatteiden osalta.

Aloitteen tekijöiden perustelut esim työnantajaimagon parantamiseksi vaaterahan käyttöönoton avulla ovat hyvinkin todellisia. Varhaiskasvatuspalvelut ei kuitenkaan voi esittää kustannusten lisäyksiä kaupungin taloudellisen tilanteen vuoksi. Rovaniemellä varhaiskasvatuksessa työskentelee noin 750 henkilöä, joten esimerkiksi 100 euron vaaterahan kulut olisivat noin 75 000 euroa vuodessa. Työvaatteiden hankintaan ei ole varattu määrärahoja vuosien 2023 ja 2024 talousarvioihin, eikä KVTES edellytä vaaterahan maksamista.
 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta merkitsee saapuneen aloitteen tiedoksi ja antaa edellä esitetyn vastauksen valtuustoaloitteeseen. 

Päätös

Sivistyslautakunta päätti toimialajohtajan päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Valtuustoaloitteen tekijät