Kaupunginhallitus, kokous 12.6.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 209 Elinvoimapalvelujen toimialan organisaatio

ROIDno-2023-214

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Antti Määttä, henkilöstö- ja hallintojohtaja, antti.maatta@rovaniemi.fi

Perustelut

Elinvoimapalvelujen toimialan organisaation osalta on valmisteltu organisaatiomuutossuunnitelmaa, jonka tavoitteena on muun muassa, että nykyinen elinvoimapalvelujen toimiala organisoitaisiin uudelleen siten, että

 • Elinvoimajohtamista ja elinkeinojen kehittämistä sekä teknisten palvelujen johtamista voitaisiin vahvistaa,
 • Organisaatiorakenne palvelisi asiakaslähtöistä, tehokasta ja taloudellista palvelujen järjestämistä,
 • Johtamisen näkökulmasta muodostuisi hallittavat ja selkeät kokonaisuudet.
   

Organisaatiouudistussuunnitelma sisältää nykyisen elinvoimapalvelujen toimialan jakamisen kahdeksi toimialaksi siten, että yhdyskuntateknisen lautakunnan ja ympäristölautakunnan alaiset palvelualueet sekä ruoka- ja puhtauspalvelujen palvelualue kuuluisivat muodostettavaksi suunniteltuun teknisten palvelujen toimialan organisaatioon ja elinvoimalautakunnan alainen elinkeino- ja työllisyyspalvelut -palvelualue kuuluisi jäljelle jäävään elinvoimapalvelujen toimialan organisaatioon. Suunnitellut toimenpiteet vaihtoehtoineen on esitetty liitteenä olevassa neuvotteluesityksessä ja sen liitteessä. Suunnitellut toimenpiteet voisivat johtaa toteutuessaan henkilöstövaikutuksiin erityisesti toimialajohtajan virantoimitusvelvollisuuksien muuttamisen osalta sekä toimialan hallintohenkilöstön ja muun linjaorganisaation virantoimitusvelvollisuuksien ja tehtävänkuvien mahdollisen muuttamisen osalta.

Kuntien ja hyvinvointialueiden yhteistoimintalain (449/2007) 4 §:n mukaan työnantajan ja henkilöstön välisessä yhteistoiminnassa käsitellään ainakin sellaiset asiat, jotka koskevat:

 1. henkilöstön asemaan merkittävästi vaikuttavia muutoksia työn organisoinnissa, kunnan tai hyvinvointialueen palvelurakenteessa, kuntajaossa tai kuntien tai hyvinvointialueiden tai näiden välisessä yhteistyössä;
 2. palvelujen uudelleen järjestämisen periaatteita, jos asialla voi olla ulkopuolisen työvoiman käytöstä tai liikkeen luovutuksesta johtuvia tai muita olennaisia henkilöstövaikutuksia;
 3. henkilöstöön, henkilöstön kehittämiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun sekä työyhteisön sisäiseen tietojenvaihtoon liittyviä periaatteita ja suunnitelmia;
 4. taloudellisista tai tuotannollisista syistä toimeenpantavaa osa-aikaistamista, lomauttamista tai irtisanomista.
   

Lain 5 §:n mukaan ennen kuin työnantaja ratkaisee 4 tai 4 a §:ssä tarkoitetun asian, hänen on neuvoteltava yhteistoiminnan hengessä yksimielisyyden saavuttamiseksi valmisteilla olevan toimenpiteen perusteista, vaikutuksista ja vaihtoehdoista ainakin niiden työntekijöiden kanssa, joita asia koskee. Neuvottelut on aloitettava niin ajoissa kuin mahdollista. (20.12.2013/1138)

Hallintosäännön 52 §:n mukaan kaupunginhallitus päättää toimialajohtajan viran perustamisesta ja lakkauttamisesta 53 §:n mukaan toimialajohtajan valitsee virkaansa kaupunginhallitus.

Kuntalain 39 §:n mukaan kaupunginhallitus vastaa kaupunginvaltuuston päätösten valmistelusta.

Päätösehdotus

Esittelijä

Antti Määttä, henkilöstö- ja hallintojohtaja, antti.maatta@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan neuvotteluesityksen ja pyytää organisaatiouudistussuunnitelmasta lausuntoa elinvoimalautakunnalta, ympäristölautakunnalta ja yhdyskuntasuunnittelun lautakunnalta 28.2.2023 mennessä.

Päätös

Henkilöstö- ja hallintojohtaja esitteli asiaa kaupunginhallitukselle.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan sijaisen esityksen mukaisesti.

Mikkel Näkkäläjärvi poistui kokouksesta kello 13.56.

Valmistelija

Pertti Onkalo, kaupungingeodeetti, pertti.onkalo@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on 31.1.2023 § 33 pyytänyt Elinvoimapalvelujen toimialan organisaatiouudistussuunnitelmasta lausuntoa elinvoimalautakunnalta, ympäristölautakunnalta ja yhdyskuntasuunnittelun lautakunnalta 28.2.2023 mennessä. Suunnitelman tavoitteena on muun muassa, että nykyinen elinvoimapalvelujen toimiala organisoitaisiin uudelleen siten, että

 • Elinvoimajohtamista ja elinkeinojen kehittämistä sekä teknisten palvelujen johtamista voitaisiin vahvistaa,
 • Organisaatiorakenne palvelisi asiakaslähtöistä, tehokasta ja taloudellista palvelujen järjestämistä,
 • Johtamisen näkökulmasta muodostuisi hallittavat ja selkeät kokonaisuudet

Organisaatiouudistussuunnitelma sisältää nykyisen elinvoimapalvelujen toimialan jakamisen kahdeksi toimialaksi siten, että yhdyskuntasuunnittelun lautakunnan ja ympäristölautakunnan alaiset palvelualueet sekä ruoka- ja puhtauspalvelujen palvelualue kuuluisivat teknisten palvelujen toimialan organisaatioon elinvoimalautakunnan alainen elinkeino- ja työllisyyspalvelut -palvelualue kuuluisi jäljelle jäävään elinvoimapalvelujen toimialan organisaatioon.

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunnan alainen Tekniset Palvelut -palvelualue, johon kuuluu kaavoituksen, yhdyskuntatekniikan sekä paikkatieto- ja tonttipalvelujen yksiköt, on valmistellut oheisen liitteen mukaisen lausuntoluonnoksen. Lausunnon laatimiseen on myös osallistunut elinvoimalautakunnan alainen ruoka- ja puhtauspalvelujen palvelualue, joka on organisaatiouudistussuunnitelmassa esitetty siirrettäväksi teknisten palvelujen organisaatioon. 

Päätösehdotus

Esittelijä

Pertti Onkalo, kaupungingeodeetti, pertti.onkalo@rovaniemi.fi

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan lausuntoluonnoksen. 

 

Päätös

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta kuuli asiassa  vt. kaupungininsinööri Janne Alkkia.

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä 17.2.2023 päivätyn liitteenä olevan lausuntoluonnoksen. 

 

Valmistelija

Antti Määttä, henkilöstö- ja hallintojohtaja, antti.maatta@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on 31.1.2023 § 33 pyytänyt Elinvoimapalvelujen toimialan organisaatiouudistussuunnitelmasta lausuntoa elinvoimalautakunnalta, ympäristölautakunnalta ja yhdyskuntasuunnittelun lautakunnalta 28.2.2023 mennessä. Suunnitelman tavoitteena on muun muassa, että nykyinen elinvoimapalvelujen toimiala organisoitaisiin uudelleen siten, että

 • Elinvoimajohtamista ja elinkeinojen kehittämistä sekä teknisten palvelujen johtamista voitaisiin vahvistaa,
 • Organisaatiorakenne palvelisi asiakaslähtöistä, tehokasta ja taloudellista palvelujen järjestämistä,
 • Johtamisen näkökulmasta muodostuisi hallittavat ja selkeät kokonaisuudet

Organisaatiouudistussuunnitelma sisältää nykyisen elinvoimapalvelujen toimialan jakamisen kahdeksi toimialaksi siten, että yhdyskuntasuunnittelun lautakunnan ja ympäristölautakunnan alaiset palvelualueet sekä ruoka- ja puhtauspalvelujen palvelualue kuuluisivat teknisten palvelujen toimialan organisaatioon elinvoimalautakunnan alainen elinkeino- ja työllisyyspalvelut -palvelualue kuuluisi jäljelle jäävään elinvoimapalvelujen toimialan organisaatioon.

Ympäristölautakunnan alainen Ympäristövalvonnan -palvelualue, johon kuuluu ympäristöterveydenhuolto, rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu yksiköt, on valmistellut oheisen liitteen mukaisen lausuntoluonnoksen. Kaupunginhallituksen organisaatiouudistussuunnitelma ja ympäristölautakunnan lausuntoluonnos on esitelty ympäristövalvonnan henkilökunnalle 9.2.2023 pidetyssä työpaikkakokouksessa. 

Päätösehdotus

Esittelijä

Erkki Lehtoniemi, palvelualuepäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Ympäristölautakunta päättä antaa kaupunginhallitukselle elinvoimatoimialan organisaatiouudistussuunnitelmasta liitteen 1 mukaisen lausunnon.

Päätös

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti palvelualuepäällikön esityksen mukaisesti.

Valmistelija

Sanna Mäensivu, palvelualuepäällikkö, sanna.maensivu@rovaniemi.fi
Anne Puroaho, alueellisten palvelujen päällikkö, anne.puroaho@rovaniemi.fi
Hajnalka Kiss-Herttua, palvelualuepäällikkö, hajnalka.kiss-herttua@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on 30.1.2023 kokouksessaan päättänyt hyväksyä neuvotteluesityksen elinvoiman toimialaa koskevasta organisaatiomuutoksesta sekä päättänyt pyytää siitä lausuntoa elinvoimalautakunnalta ja yhdyskuntasuunnittelun lautakunnalta 28.2.2023 mennessä.

Esitetyssä muutoksessa nykyinen elinvoimapalvelujen toimiala jaettaisiin kahdeksi toimialaksi siten,​ että yhdyskuntateknisen lautakunnan ja ympäristölautakunnan alaiset palvelualueet sekä ruoka-​ ja puhtauspalvelujen palvelualue kuuluisivat muodostettavaksi suunniteltuun teknisten palvelujen toimialan organisaatioon ja elinvoimalautakunnan alainen elinkeino-​ ja työllisyyspalvelut -​palvelualue kuuluisi jäljelle jäävään elinvoimapalvelujen toimialan organisaatioon.

Kaupunginhallituksen päätöksen mukaan organisaatiouudistuksen tavoitteena on muun muassa,​ että:

 • Elinvoimajohtamista ja elinkeinojen kehittämistä sekä teknisten palvelujen johtamista voitaisiin vahvistaa
 • Organisaatiorakenne palvelisi asiakaslähtöistä,​ tehokasta ja taloudellista palvelujen järjestämistä
 • Johtamisen näkökulmasta muodostuisi hallittavat ja selkeät kokonaisuudet.

 

Lausuntoluonnos on liitteessä 1. Lausuntoluonnos on valmisteltu yhteisesti työllisyys- ja kotoutumispalvelujen, elinkeinopalvelujen, alueellisten palvelujen ja ruoka- ja puhtauspalveluiden kanssa.

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Matti Henttunen, matti.henttunen@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan lausuntoluonnoksen.

Päätös

Tämä pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi kokoushuoneesta poistuivat esteellisinä toimialajohtaja Jaakko Rantsi, hallintopäällikkö Samppa Määttä. (Hallintolaki 28 §, kohta 4, palvelussuhde- ja toimiantosuhdejäävi.)
Vammaiseuvoston edustaja Jarno Saapunki, vanhusneuvoston edustaja Timo Eskelinen, nuorisovaltuuston edustaja Jimi Pallari ja kaupunginsihteeri Eeva-Maarit Kujala poistuivat kokouksesta klo 17.23.

Elinvoimalautakunta kuuli asiassa palvelualuepäällikkö Sanna Mäensivua ja puheenjohtaja Matti Henttusta.

Päätös:
Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä 17.2.2023 päivätyn liitteenä olevan lausuntoluonnoksen. 

Lisäksi elinvoimalautakunta lausuu seuraavaa:
Elinvoimalautakunta suhtautuu kriittisesti esitykseen kahdesta toimialasta, koska Rovaniemen kaupunki ei ole lautakunnan mielestä määritellyt elinvoiman käsitettä eikä elinvoimajohtamisen kokonaisuutta riittävällä tarkkuudella. Esitys johtaa elinvoimatoimialan toimintaedellytysten heikkenemiseen. Lisäksi elinvoimalautakunta näkee maankäytön ja kaavoituksen olevan keskeinen osa kaupungin elinvoiman kehittämistä. 

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti tarkastaa pöytäkirjan tämän päätöksen osalta heti kokouksessa.

Valmistelija

Antti Määttä, henkilöstö- ja hallintojohtaja, antti.maatta@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginhallituksen 30.1.2023 käynnistämä elinvoimapalvelujen toimialan suunniteltua organisaatiomuutosta käsitellyt kuntien ja hyvinvointialueiden yhteistoimintalain (449/2007) mukainen yhteistoimintamenettely on nyt päätetty. Lisäksi elinvoimalautakunta, ympäristölautakunta ja yhdyskuntasuunnittelun lautakunta ovat antaneet asiasta niiltä pyydetyt lausunnot, jotka ovat liitteenä.

Elinvoimalautakunnan lausunnon yhteenveto

Elinvoimalautakunta suhtautuu lausunnossaan kriittisesti esitykseen kahdesta toimialasta. Nykyisen organisaatiomallin toteutusaika on varsin lyhyt aika sen toimivuuden tai toimimattomuuden arviointiin. Lausunnon mukaan elinvoimalla tarkoitetaan monista asioista ja tekijöistä syntyvää kokonaisuutta, joka määrittelee kuinka houkutteleva ja vetovoimainen kunta tai kaupunki on. Esitetyllä ratkaisulla ollaan siirtämässä tähän kokonaisuuteen olennaisesti liittyvä maankäyttö toiseksi toimialaksi. Mikäli tähän päädytään, on ehdottoman tärkeää varmistaa toimialojen välinen sujuva yhteistyö ja yhteisten tavoitteiden määrittely. Elinvoimalautakunta esittää, että kaupunginhallitus huomioisi ruoka- ja puhtauspalveluiden kokonaisuuden säilyttämisen elinvoiman toimialalla.

Ympäristölautakunnan lausunnon yhteenveto

Ympäristölautakunnan mukaan kaupunginhallituksen esittämässä organisaatiomallissa maankäytön prosessille tulee selkeä omistaja ja johto. Tähän kokonaisuuteen sopii hyvin ympäristövalvonnan viranomaistehtävistä vastaava palvelualue. Kaupunginhallituksen esittämä uusi organisaatiomalli on selkeä parannus nykytilanteeseen ja se on toimeenpantava mahdollisimman pian.

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunnan lausunnon yhteenveto

Tekniset palvelut palvelualueen osalta elinvoimatoimiala on tarkoituksenmukaista jakaa kahteen eri toimialaan. Organisaatiomuutossuunnitelman mukainen toimialajako muodostaisi teknisten palvelujen toimialan, joka vastaa selkeästi siitä, että yhdyskunta rakentuu tehokkaassa, taloudellisessa ja asiakaslähtöisessä palveluprosessissa sekä maankäyttöön liittyvä lupa- ja kaavoitusprosessi on sujuvaa, tehokasta ja asiakaslähtöistä. Toisaalta suunnitellussa muutoksessa organisaatioiden välinen hallintoraja vahvistuu ja elinvoimapalveluiden ja teknisten palveluiden välillä. Organisaatioiden johtamisessa olisi jatkossa pidettävä huoli ja mahdollistettava tehokas yhteistoiminta muutoksessa toisistaan eriytyvien hallintokuntien välillä.

Esitetyssä elinvoimapalvelujen toimialan organisaatiouudistuksessa ruoka- ja puhtauspalveluiden näkökulmasta palvelualueen sijoittaminen elinvoimapalvelujen alle tukisi paljon paremmin palvelualueiden ja toimintayksiköiden yhteistyötä. Elinvoimapalvelut toimialalla on kaupunkiorganisaatiossa suurin osa niistä palveluista, joiden kanssa ruoka- ja puhtauspalvelut tekee yhteistyötä, jos ei oteta lukuun sivistyspalveluja suurimpana asiakkaana ja sitä myöten yhteistyökumppanina.

• Nykyisistä elinvoimapalvelujen alueeseen kuuluvista kokonaisuuksista teemme eniten yhteistyötä työllisyyspalvelujen kanssa vaikeasti työllistettävien tukijana ja mahdollisina työhönpaluun reittien etsimisen paikkoina.

• Alueellisten palvelujen kanssa meillä on yhteinen tavoite lähiruoan mahdollisuuksien osalta sekä pieniä hankalasti työllistettäviä toimipaikkoja suuremmilla kylillä.

• Ruoka- ja puhtauspalveluiden toimintaan liittyy laaja yritysyhteistyö verkosto, niin ostojen kuin tuotekehitystyön saralla.

Yhteistoimintamenettelyn eteneminen

Neuvotteluissa on käsitelty kaupunginhallituksen neuvottelujen pohjaksi hyväksymän neuvotteluesityksen pohjalta, jonka mukaan nykyinen elinvoimapalvelujen toimiala jaettaisiin kahdeksi toimialaksi siten, että yhdyskuntateknisen lautakunnan ja ympäristölautakunnan alaiset palvelualueet sekä ruoka- ja puhtauspalvelujen palvelualue kuuluisivat muodostettavaksi suunniteltuun teknisten palvelujen toimialan organisaatioon ja elinvoimalautakunnan alainen elinkeino- ja työllisyyspalvelut -palvelualue kuuluisi jäljelle jäävään elinvoimapalvelujen toimialan organisaatioon. Neuvottelujen edetessä on keskusteltu myös vaihtoehdosta, jossa elinvoimalautakunnan alainen elinkeino- ja työllisyyspalvelut -palvelualue siirrettäisiin konsernihallinnon organisaatioon. Tämän vaihtoehdon toteutuessa nykyinen toimialajohtajan virka lakkaisi, joten asian jatkovalmistelu edellyttäisi uuden neuvotteluesityksen antamista ja yhteistoimintaneuvottelujen käymistä vielä tämän vaihtoehdon osalta. 

Neuvottelujen kuluessa työantajan ja henkilöstön edustajat ovat yhteisesti todenneet, että ruoka- ja puhtauspalvelujen sijoittaminen voidaan organisaatiossa toteuttaa suunnitelmaan nähden vaihtoehtoisesti elinvoimapalvelujen tai sivistys- ja hyvinvointipalvelujen toimialalle. 

Neuvottelujen päättyessä työnantajan ja henkilöstön edustajat totesivat, että kuntien ja hyvinvointialueiden yhteistoimintalain mukaiset velvoitteet on täytetty.

Suunnitelman vaikutukset toimielinorganisaatioon

Mikäli nykyinen elinvoimapalvelujen toimiala jaetaan kahdeksi toimialaksi toimielinorganisaatio säilyy ennallaan. Elinvoimalautakunnan tehtäviin tulisi muutos ruoka- ja puhtauspalvelujen siirtyessä yhdyskuntasuunnittelun lautakunnan vastattavaksi.

Viranhaltijoiden kuuleminen

Viranhaltijoiden kuuleminen voidaan toteuttaa tarvittavilta osin sen jälkeen, kun kaupunginhallitus on linjannut jatkovalmistelun sisällön.

Yhteenveto

Yhteistoimintamenettelyn päätyttyä ja lautakuntien annettua pyydetyt lausuntonsa on tarpeen tehdä linjaus asian jatkovalmistelun suhteen.

Päätösehdotus

Esittelijä

Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus

 • päättää merkitä tiedoksi lautakuntien antamat lausunnot ja, että elinvoimapalvelujen toimialan suunniteltuun organisaatiomuutokseen liittyvä yhteistoimintamenettely on toteutettu ja
 • päättää linjata asian jatkovalmistelun pohjaksi, että valmistelua jatketaan 30.1.2023 käsitellyssä neuvotteluesityksessä kuvatun vaihtoehdon pohjalta, jossa nykyinen elinvoimapalvelujen toimiala jaettaisiin teknisten palvelujen toimialaksi ja elinvoimapalvelujen toimialaksi. Viranhaltijoiden kuulemisen jälkeen asia tuodaan uudelleen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Päätös

Henkilöstö- ja hallintojohtaja Antti Määttä esitteli asiaa kaupunginhallitukselle.
Sara Seppänen esitti Timo Tolosen, Riku Tapion, Terhi Heikkilän ja Eemeli Kajulan kannattamana, että asia jätetään pöydälle ja asian käsittelyä jatketaan seuraavassa kokouksessa.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle ja jatkaa asian käsittelyä 27.2.2023 pidettävässä kokouksessa. Lisäksi kaupunginhallitus päätti kutsua kokoukseen kuultavaksi elinvoiman toimialajohtajan,  yhdyskuntasuunnittelun lautakunnan esittelijän, kaavoituspäällikön, ympäristövalvonnan palvelualuepäällikön ja kaupungininsinöörin.

Heikki Autto poistui kokouksesta kello 14.07 tämän asian käsittelyn jälkeen.

Valmistelija

Antti Määttä, henkilöstö- ja hallintojohtaja, antti.maatta@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginhallituksen 30.1.2023 käynnistämä elinvoimapalvelujen toimialan suunniteltua organisaatiomuutosta käsitellyt kuntien ja hyvinvointialueiden yhteistoimintalain (449/2007) mukainen yhteistoimintamenettely on nyt päätetty. Lisäksi elinvoimalautakunta, ympäristölautakunta ja yhdyskuntasuunnittelun lautakunta ovat antaneet asiasta niiltä pyydetyt lausunnot, jotka ovat liitteenä.

Elinvoimalautakunnan lausunnon yhteenveto

Elinvoimalautakunta suhtautuu lausunnossaan kriittisesti esitykseen kahdesta toimialasta. Nykyisen organisaatiomallin toteutusaika on varsin lyhyt aika sen toimivuuden tai toimimattomuuden arviointiin. Lausunnon mukaan elinvoimalla tarkoitetaan monista asioista ja tekijöistä syntyvää kokonaisuutta, joka määrittelee kuinka houkutteleva ja vetovoimainen kunta tai kaupunki on. Esitetyllä ratkaisulla ollaan siirtämässä tähän kokonaisuuteen olennaisesti liittyvä maankäyttö toiseksi toimialaksi. Mikäli tähän päädytään, on ehdottoman tärkeää varmistaa toimialojen välinen sujuva yhteistyö ja yhteisten tavoitteiden määrittely. Elinvoimalautakunta esittää, että kaupunginhallitus huomioisi ruoka- ja puhtauspalveluiden kokonaisuuden säilyttämisen elinvoiman toimialalla.

Ympäristölautakunnan lausunnon yhteenveto

Ympäristölautakunnan mukaan kaupunginhallituksen esittämässä organisaatiomallissa maankäytön prosessille tulee selkeä omistaja ja johto. Tähän kokonaisuuteen sopii hyvin ympäristövalvonnan viranomaistehtävistä vastaava palvelualue. Kaupunginhallituksen esittämä uusi organisaatiomalli on selkeä parannus nykytilanteeseen ja se on toimeenpantava mahdollisimman pian.

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunnan lausunnon yhteenveto

Tekniset palvelut palvelualueen osalta elinvoimatoimiala on tarkoituksenmukaista jakaa kahteen eri toimialaan. Organisaatiomuutossuunnitelman mukainen toimialajako muodostaisi teknisten palvelujen toimialan, joka vastaa selkeästi siitä, että yhdyskunta rakentuu tehokkaassa, taloudellisessa ja asiakaslähtöisessä palveluprosessissa sekä maankäyttöön liittyvä lupa- ja kaavoitusprosessi on sujuvaa, tehokasta ja asiakaslähtöistä. Toisaalta suunnitellussa muutoksessa organisaatioiden välinen hallintoraja vahvistuu ja elinvoimapalveluiden ja teknisten palveluiden välillä. Organisaatioiden johtamisessa olisi jatkossa pidettävä huoli ja mahdollistettava tehokas yhteistoiminta muutoksessa toisistaan eriytyvien hallintokuntien välillä.

Esitetyssä elinvoimapalvelujen toimialan organisaatiouudistuksessa ruoka- ja puhtauspalveluiden näkökulmasta palvelualueen sijoittaminen elinvoimapalvelujen alle tukisi paljon paremmin palvelualueiden ja toimintayksiköiden yhteistyötä. Elinvoimapalvelut toimialalla on kaupunkiorganisaatiossa suurin osa niistä palveluista, joiden kanssa ruoka- ja puhtauspalvelut tekee yhteistyötä, jos ei oteta lukuun sivistyspalveluja suurimpana asiakkaana ja sitä myöten yhteistyökumppanina.

• Nykyisistä elinvoimapalvelujen alueeseen kuuluvista kokonaisuuksista teemme eniten yhteistyötä työllisyyspalvelujen kanssa vaikeasti työllistettävien tukijana ja mahdollisina työhönpaluun reittien etsimisen paikkoina.

• Alueellisten palvelujen kanssa meillä on yhteinen tavoite lähiruoan mahdollisuuksien osalta sekä pieniä hankalasti työllistettäviä toimipaikkoja suuremmilla kylillä.

• Ruoka- ja puhtauspalveluiden toimintaan liittyy laaja yritysyhteistyö verkosto, niin ostojen kuin tuotekehitystyön saralla.

Yhteistoimintamenettelyn eteneminen

Neuvotteluissa on käsitelty kaupunginhallituksen neuvottelujen pohjaksi hyväksymän neuvotteluesityksen pohjalta, jonka mukaan nykyinen elinvoimapalvelujen toimiala jaettaisiin kahdeksi toimialaksi siten, että yhdyskuntateknisen lautakunnan ja ympäristölautakunnan alaiset palvelualueet sekä ruoka- ja puhtauspalvelujen palvelualue kuuluisivat muodostettavaksi suunniteltuun teknisten palvelujen toimialan organisaatioon ja elinvoimalautakunnan alainen elinkeino- ja työllisyyspalvelut -palvelualue kuuluisi jäljelle jäävään elinvoimapalvelujen toimialan organisaatioon. Neuvottelujen edetessä on keskusteltu myös vaihtoehdosta, jossa elinvoimalautakunnan alainen elinkeino- ja työllisyyspalvelut -palvelualue siirrettäisiin konsernihallinnon organisaatioon. Tämän vaihtoehdon toteutuessa nykyinen toimialajohtajan virka lakkaisi, joten asian jatkovalmistelu edellyttäisi uuden neuvotteluesityksen antamista ja yhteistoimintaneuvottelujen käymistä vielä tämän vaihtoehdon osalta. 

Neuvottelujen kuluessa työantajan ja henkilöstön edustajat ovat yhteisesti todenneet, että ruoka- ja puhtauspalvelujen sijoittaminen voidaan organisaatiossa toteuttaa suunnitelmaan nähden vaihtoehtoisesti elinvoimapalvelujen tai sivistys- ja hyvinvointipalvelujen toimialalle. 

Neuvottelujen päättyessä työnantajan ja henkilöstön edustajat totesivat, että kuntien ja hyvinvointialueiden yhteistoimintalain mukaiset velvoitteet on täytetty.

Suunnitelman vaikutukset toimielinorganisaatioon

Mikäli nykyinen elinvoimapalvelujen toimiala jaetaan kahdeksi toimialaksi toimielinorganisaatio säilyy ennallaan. Elinvoimalautakunnan tehtäviin tulisi muutos ruoka- ja puhtauspalvelujen siirtyessä yhdyskuntasuunnittelun lautakunnan vastattavaksi.

Viranhaltijoiden kuuleminen

Viranhaltijoiden kuuleminen voidaan toteuttaa tarvittavilta osin sen jälkeen, kun kaupunginhallitus on linjannut jatkovalmistelun sisällön.

Yhteenveto

Yhteistoimintamenettelyn päätyttyä ja lautakuntien annettua pyydetyt lausuntonsa on tarpeen tehdä linjaus asian jatkovalmistelun suhteen.

Päätösehdotus

Esittelijä

Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus

 • päättää merkitä tiedoksi lautakuntien antamat lausunnot ja, että elinvoimapalvelujen toimialan suunniteltuun organisaatiomuutokseen liittyvä yhteistoimintamenettely on toteutettu ja
 • päättää linjata asian jatkovalmistelun pohjaksi, että valmistelua jatketaan 30.1.2023 käsitellyssä neuvotteluesityksessä kuvatun vaihtoehdon pohjalta, jossa nykyinen elinvoimapalvelujen toimiala jaettaisiin teknisten palvelujen toimialaksi ja elinvoimapalvelujen toimialaksi. Viranhaltijoiden kuulemisen jälkeen asia tuodaan uudelleen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Päätös

Marja Marjetta poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Henkilöstö- ja hallintojohtaja Antti Määttä osallistui kokoukseen asian käsittelyn ajan.

Kaupunginhallituksessa pidettiin seuraavat kuulemiset:

 • kaupungingeodeetti Pertti Onkalo 
 • kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
 • palvelualuepäällikkö Erkki Lehtoniemi
 • kaupungininsinööri Janne Alkki
 • toimialajohtaja Jaakko Rantsi
   

Mari Jolanki saapui kokoukseen kello 11.40.

Kaupunginjohtaja teki kokouksessa muutetun päätösehdotuksen:

Päätösehdotukseen lisätään, että 

 • valmistelua jatketaan niin, että ruoka- ja puhtauspalvelut siirretään sivistyslautakunnan alaisuuteen.
   

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan muutetun päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

Antti Määttä, henkilöstö- ja hallintojohtaja, antti.maatta@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginhallituksen 30.1.2023 käynnistämä elinvoimapalvelujen toimialan suunniteltua organisaatiomuutosta käsitellyt kuntien ja hyvinvointialueiden yhteistoimintalain (449/2007) mukainen yhteistoimintamenettely on nyt päätetty. Lisäksi elinvoimalautakunta, ympäristölautakunta ja yhdyskuntasuunnittelun lautakunta ovat antaneet asiasta niiltä pyydetyt lausunnot, jotka ovat liitteenä.

Elinvoimalautakunnan lausunnon yhteenveto

Elinvoimalautakunta suhtautuu lausunnossaan kriittisesti esitykseen kahdesta toimialasta. Nykyisen organisaatiomallin toteutusaika on varsin lyhyt aika sen toimivuuden tai toimimattomuuden arviointiin. Lausunnon mukaan elinvoimalla tarkoitetaan monista asioista ja tekijöistä syntyvää kokonaisuutta, joka määrittelee kuinka houkutteleva ja vetovoimainen kunta tai kaupunki on. Esitetyllä ratkaisulla ollaan siirtämässä tähän kokonaisuuteen olennaisesti liittyvä maankäyttö toiseksi toimialaksi. Mikäli tähän päädytään, on ehdottoman tärkeää varmistaa toimialojen välinen sujuva yhteistyö ja yhteisten tavoitteiden määrittely. Elinvoimalautakunta esittää, että kaupunginhallitus huomioisi ruoka- ja puhtauspalveluiden kokonaisuuden säilyttämisen elinvoiman toimialalla.

Ympäristölautakunnan lausunnon yhteenveto

Ympäristölautakunnan mukaan kaupunginhallituksen esittämässä organisaatiomallissa maankäytön prosessille tulee selkeä omistaja ja johto. Tähän kokonaisuuteen sopii hyvin ympäristövalvonnan viranomaistehtävistä vastaava palvelualue. Kaupunginhallituksen esittämä uusi organisaatiomalli on selkeä parannus nykytilanteeseen ja se on toimeenpantava mahdollisimman pian.

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunnan lausunnon yhteenveto

Tekniset palvelut palvelualueen osalta elinvoimatoimiala on tarkoituksenmukaista jakaa kahteen eri toimialaan. Organisaatiomuutossuunnitelman mukainen toimialajako muodostaisi teknisten palvelujen toimialan, joka vastaa selkeästi siitä, että yhdyskunta rakentuu tehokkaassa, taloudellisessa ja asiakaslähtöisessä palveluprosessissa sekä maankäyttöön liittyvä lupa- ja kaavoitusprosessi on sujuvaa, tehokasta ja asiakaslähtöistä. Toisaalta suunnitellussa muutoksessa organisaatioiden välinen hallintoraja vahvistuu ja elinvoimapalveluiden ja teknisten palveluiden välillä. Organisaatioiden johtamisessa olisi jatkossa pidettävä huoli ja mahdollistettava tehokas yhteistoiminta muutoksessa toisistaan eriytyvien hallintokuntien välillä.

Esitetyssä elinvoimapalvelujen toimialan organisaatiouudistuksessa ruoka- ja puhtauspalveluiden näkökulmasta palvelualueen sijoittaminen elinvoimapalvelujen alle tukisi paljon paremmin palvelualueiden ja toimintayksiköiden yhteistyötä. Elinvoimapalvelut toimialalla on kaupunkiorganisaatiossa suurin osa niistä palveluista, joiden kanssa ruoka- ja puhtauspalvelut tekee yhteistyötä, jos ei oteta lukuun sivistyspalveluja suurimpana asiakkaana ja sitä myöten yhteistyökumppanina.

• Nykyisistä elinvoimapalvelujen alueeseen kuuluvista kokonaisuuksista teemme eniten yhteistyötä työllisyyspalvelujen kanssa vaikeasti työllistettävien tukijana ja mahdollisina työhönpaluun reittien etsimisen paikkoina.

• Alueellisten palvelujen kanssa meillä on yhteinen tavoite lähiruoan mahdollisuuksien osalta sekä pieniä hankalasti työllistettäviä toimipaikkoja suuremmilla kylillä.

• Ruoka- ja puhtauspalveluiden toimintaan liittyy laaja yritysyhteistyö verkosto, niin ostojen kuin tuotekehitystyön saralla.

Yhteistoimintamenettelyn eteneminen

Neuvotteluissa on käsitelty kaupunginhallituksen neuvottelujen pohjaksi hyväksymän neuvotteluesityksen pohjalta, jonka mukaan nykyinen elinvoimapalvelujen toimiala jaettaisiin kahdeksi toimialaksi siten, että yhdyskuntateknisen lautakunnan ja ympäristölautakunnan alaiset palvelualueet sekä ruoka- ja puhtauspalvelujen palvelualue kuuluisivat muodostettavaksi suunniteltuun teknisten palvelujen toimialan organisaatioon ja elinvoimalautakunnan alainen elinkeino- ja työllisyyspalvelut -palvelualue kuuluisi jäljelle jäävään elinvoimapalvelujen toimialan organisaatioon. Neuvottelujen edetessä on keskusteltu myös vaihtoehdosta, jossa elinvoimalautakunnan alainen elinkeino- ja työllisyyspalvelut -palvelualue siirrettäisiin konsernihallinnon organisaatioon. Tämän vaihtoehdon toteutuessa nykyinen toimialajohtajan virka lakkaisi, joten asian jatkovalmistelu edellyttäisi uuden neuvotteluesityksen antamista ja yhteistoimintaneuvottelujen käymistä vielä tämän vaihtoehdon osalta. 

Neuvottelujen kuluessa työantajan ja henkilöstön edustajat ovat yhteisesti todenneet, että ruoka- ja puhtauspalvelujen sijoittaminen voidaan organisaatiossa toteuttaa suunnitelmaan nähden vaihtoehtoisesti elinvoimapalvelujen tai sivistys- ja hyvinvointipalvelujen toimialalle. 

Neuvottelujen päättyessä työnantajan ja henkilöstön edustajat totesivat, että kuntien ja hyvinvointialueiden yhteistoimintalain mukaiset velvoitteet on täytetty.

Suunnitelman vaikutukset toimielinorganisaatioon

Mikäli nykyinen elinvoimapalvelujen toimiala jaetaan kahdeksi toimialaksi toimielinorganisaatio säilyy ennallaan. Elinvoimalautakunnan tehtäviin tulisi muutos ruoka- ja puhtauspalvelujen siirtyessä yhdyskuntasuunnittelun lautakunnan vastattavaksi.

Viranhaltijoiden kuuleminen

Viranhaltijoiden kuuleminen voidaan toteuttaa tarvittavilta osin sen jälkeen, kun kaupunginhallitus on linjannut jatkovalmistelun sisällön.

Kaupunginhallituksen käsittely

Kaupunginhallitus on linjannut asian jatkovalmistelua liitteestä ilmenevällä tavalla.

Päätösehdotus

Esittelijä

Antti Määttä, henkilöstö- ja hallintojohtaja, antti.maatta@rovaniemi.fi

Yhteistyötoimikunta päättää merkitä asian tiedoksi.

Päätös

Yhteistyötoimikunta päätti merkitä asian tiedoksi.

Valmistelija

 • Antti Määttä, henkilöstö- ja hallintojohtaja, antti.maatta@rovaniemi.fi

Perustelut

Elinvoimapalvelujen toimialan suunniteltuun organisaatiomuutokseen liittyen on pyydetty viranhaltijalain edellyttämät lausumat toimialajohtajalta ja hallintopäälliköltä. Lausumat liittyvät kummankin viranhaltijan suunniteltuun virantoimitusvelvollisuuden muuttumiseen.

Viranhaltijalain 23 §:n mukaan toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen ottamisesta päättävä kunnan tai hyvinvointialueen viranomainen voi varattuaan viranhaltijalle tilaisuuden tulla kuulluksi päättää, että viranhaltijan virantoimitusvelvollisuutta muutetaan, jos toiminnan uudelleen järjestely tai muu perusteltu syy sitä edellyttää.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää merkitä lausumat tiedoksi ja toteaa, että suunniteltua virantoimitusvelvollisuuksien muuttamista voidaan käsitellä toimivaltaisten viranomaisten toimesta sen jälkeen, kun kaupunginvaltuusto on päättänyt suunnitellun  hallintosääntömuutoksen mahdollisesta toteuttamisesta.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Jaakko Rantsi, Samppa Määttä

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.