Kaupunginhallitus, kokous 12.6.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 213 Hallintosäännön muuttaminen

ROIDno-2022-3604

Valmistelija

 • Jenni Saukkoriipi, hallintolakimies, jenni.saukkoriipi@rovaniemi.fi

Perustelut

Kunnan hallintosäännöstä säädetään kuntalain 90 §:ssä. Hallintosäännössä annetaan tarpeelliset määräykset, jotka koskevat hallinnon ja toiminnan järjestämistä, päätöksenteko- ja hallintomenettelyä sekä valtuuston toimintaa. Hallintosääntö on kunnan hallinnon ja toiminnan keskeinen ohjausväline.

Kaupunginhallitus on 30.1.2023 § 34 päättänyt, että 16.8.2021 §:ssä 319 asetettu hallintosääntötyöryhmä jatkaa työskentelyään 31.5.2023 saakka. Kaupunginhallitus on asettanut hallintosääntömuutokselle seuraavat tavoitteet:

 1. tilahallinta/tilapalvelut organisoidaan hallittavaksi kokonaisuudeksi;
 2. toimielinten tehtävät hallittaviksi ja palvelujen järjestämisen näkökulmasta toimiviksi kokonaisuuksiksi:
 3. valtuuston rooli ja toimivalta;
 4. tarkistetaan luottamushenkiöiden taloudelliset etuudet - luku;
 5. tehdään muut tarvittavat muutokset, esim.lainsäädännöstä tulevat muutostarpeet, virheet, tekniset muutokset.

Hallintosääntötyöryhmä on linjannut valmistelun pohjaksi seuraavaa:

 1. Tilajaoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat kaupunginhallituksen jäseniä, muut jäsenet ovat valtuutettuja.
 2. Ehkäisevä päihdetyö ja kotouttamiseen liittyvä ohjelmatyö siirretään kaupunginhallituksen alaisuudesta hyvinvointilautakunnan alaisuuteen. Myös vaikuttamistoimielimet siirtyvät hyvinvointilautakunnan alaisuuteen.
 3. Palveluverkkoon liittyen valtuusto päättää peruskouluista, lukioista ja kirjastoista.
 4. Luottamushenkilöiden taloudelliset etuudet -luvusta poistetaan säännökset kokouspalkkiosta kahdesta tai useammasta toimielimen kokouksesta ja jokaisesta kokouksesta maksetaan oma palkkio.
 5. Lisäksi on tehty seuraavia pienempiä muutoksia ja teknisiä muutoksia:
 • kaupunginhallituksen tehtäviin ja toimivaltaan
 • kylien kehittämisjaoston tehtäviin ja toimivaltaan
 • hyvinvointilautakunnan tehtäviin ja toimivaltaan
 • konsernitalouspäällikön tehtäviin ja toimivaltaan
 • kaupunginhallituksen asiakirjahallinnon tehtäviin
 • toimivaltaan poikkeusoloissa ja normaaliolojen häiriötilanteissa
 • muutettu yhdyskuntasuunnittelun lautakunnan nimi tekniseksi lautakunnaksi

Tämän lisäksi esityksenä on, että konsernijohdon tehtäviä ja toimivaltaa selkeytetään ja toimialamuutokset kirjataan yt-menettelyn mukaisesti. Lisäksi tilajaoston tehtäviin ja toimivaltaan esitetään muutosta.

Hallintosääntöluonnos on liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan hallintosäännön siten, että uusi hallintosääntö astuu voimaan 1.9.2023 lukien.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että hallintosääntöön tulee korjata mahdolliset tekniset virheet, jotka aiheutuvat hallintosääntöön tehtävistä muutoksista (muun muassa muutokset pykälä- ja sivunumeroinnissa).

Kaupunginhallitus päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta tässä kokouksessa.

Päätös

Henri Ramberg teki kokouksessa seuraavan muutosesityksen:

1) Esitän, että: Lisätään 28 §:än sivulle 23 seuraava (kohta 40 ja 41):

 • 40. 1-10 miljoonan euron rakennus- ja tilahankinnoista sekä pitkävaikutteisista tilamenoista talousarvion puitteissa. Yli 10 miljoonan pitkäaikaisista rakennus- ja tilahankinnoista sekä -menoista päättää valtuusto; ja
 • 41. tilainvestointien toteuttamistavasta.


2) Poistetaan kokonaan osio ”Tilajaosto päättää” sivulta 24 sekä alakohdat 1-6 ja lisätään seuraava kohta tilalle:

Tilajaosto:

1. päättää 1 miljoonaan euroon saakka rakennus- ja tilahankinnoista sekä pitkävaikutteisista tilamenoista ja näiden toteuttamistavasta; 

2. valmistelee yli 1 miljoonan euron rakennus- ja tilahankinnat kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston päätettäväksi;

3. valmistelee yli 1 miljoonan euron tilainvestointien toteuttamistavasta esityksen kaupunginhallitukselle;

4. päättää  tilapalvelukeskuksen työohjelmasta ja kustannusarviosta;

5. päättää hallinnassaan olevien rakennettujen kiinteistöjen sekä vuokramaalla olevien rakennusten ostamisesta, myymisestä ja muusta luovuttamisesta 300.000 euroon saakka;

6. käytöstä poistettujen rakennusten myymisestä 300.000 euroon saakka;

7. esittää kaupunginhallitukselle yli 300.000 euron arvoisten rakennusten ostamisesta, myymisestä ja muusta luovuttamisesta;

8. hallinnassaan olevien rakennettujen kiinteistöjen, rakennusten ja jälleen vuokrattavien toimitilahuoneistojen vuokrauksesta.
 

Henri Ramberg teki kokouksessa lisäksi seuraavan muutosesityksen:

Muutetaan sivulta 25 virke: “Palveluverkosta peruskoulujen, lukioiden ja kirjastojen osalta päättää kuitenkin valtuusto” muotoon “Palveluverkosta varhaiskasvatuksen, peruskoulujen, lukioiden ja kirjastojen osalta päättää valtuusto”.


Riku Tapio teki kokouksessa seuraavan muutosesityksen Timo Tolosen kannattamana:

Hallintosääntö 30 § Tilajaoston tehtävät ja tilapalvelukeskus

Kaupunginhallituksen tilajaosto:

6. vastaa yli 5 miljoonan euron rakennus- ja tilahankintojen valmistelusta.

Tilajaosto päättää:

1. kaupungin tilahankinnoista 5 miljoonaan euroon saakka sekä muista tehtäväalueensa pitkävaikutteisista menoista. Yli 5 miljoonan euron rakennus- ja tilahankinnoista tarvitaan talousarvion määrärahapäätöksen lisäksi valtuuston periaatepäätös ennen hankinnan varsinaista toteuttamista.


Puheenjohtaja totesi, että Rambergin esitykset raukeavat kannattamattomina. 

Koska oltiin tehty kaupunginjohtajan päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys jota ei voida hyväksyä yksimielisesti, puheenjohtaja totesi, että on suoritettava äänestys.

Kaupunginhallitus hyväksyi puheenjohtajan esityksen, jonka mukaan asiassa suoritetaan äänestys, jossa ne, jotka ovat pohjaesityksen kannalla vastaavat JAA, ja ne jotka ovat Tapion esityksen kannalla vastaavat EI.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 5 JAA -ääntä ja 6  EI -ääntä, 0 oli poissa. Puheenjohtaja totesi, että Tapion esitys on tullut kaupunginhallituksen päätökseksi.

Äänestystulokset

 • Kyllä 5 kpl 45%

  Elina Kuula, Kimmo Niukkanen, Terhi Heikkilä, Marko Ruohomäki, Miikka Keränen

 • Ei 6 kpl 55%

  Päivi Alanne-Kunnari, Riku Tapio, Susanna Junttila, Timo Tolonen, Jani Ylipahkala, Henri Ramberg

Tiedoksi

Esitys kaupunginvaltuustolle

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.