Kaupunginhallitus, kokous 12.6.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 212 Kaupunginhallituksen edustajan nimeäminen palvelutarpeen ennakkoinnin ohjausryhmään

ROIDno-2023-914

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi
Risto Varis, hallintopäällikkö, risto.varis@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupunkiin esitetään perustettavaksi monialainen palvelutarpeen ennakoinnin ohjausryhmä, jotta palvelutarpeen ennakoinnissa tulee huomioiduksi mahdollisimman laajasti erilaiset palvelutuotantoon vaikuttavat tekijät ja jotta myös valmisteluun liittyvä poliittinen ohjaus toteutuu. Ryhmä ohjaa palvelutarpeen arviointia, ennakointia ja kuntalaisten osallistamista. Ohjausryhmässä tulee olla laaja poliittinen edustus. Palvelutarpeen ennakoinnin ohjausryhmän valmistelijoina ja esittelijänä toimivat viranhaltijat. Palvelutarpeen ennakoinnin ohjausryhmän puheenjohtajana toimii lautakunnan puheenjohtaja. Ohjausryhmä voi kutsua kokouksiinsa eri sidosryhmiä.

Palvelutarpeen muutokset kytkeytyvät väestörakenteeseen, kaavoitukseen, yhdyskuntarakenteen kehittämiseen, syntyvyyteen sekä kaupungin ja sen eri alueiden väestömäärään muutoksiin. Palvelutarvetta arvioitaessa on huomioitava nykytilan ja lähitulevaisuuden lisäksi  kaupungin keskipitkän aikavälin kehittyminen ja muutokset. Kaupunki voi vaikuttaa  palvelutarpeen kehittymiseen omilla kehittämistoimillaan, joiden onnistuminen edellyttää monialaista suunnittelua ja yhteistyötä.

Palvelutarpeen ennakoinnilla on mahdollista vaikuttaa myös palveluverkkoratkaisuihin siten, että ratkaisuilla voidaan edistää mm. kaupungin vetovoimaisuutta kaupungin eri alueilla sekä vaikuttaa yhdyskuntarakenteeseen sekä kaupungin kehittämiseen. Palvelutarpeen ennakoinnilla voidaan vaikuttaa myös eri palvelujen kehittämiseen, palvelujen laatuun samoin kuin palvelujen yhdenvertaiseen saatavuuteen. 

Palvelutarpeen muutoksiin liittyen kaupungilla on velvollisuus käydä riittävää vuorovaikutusta kuntalaisten kanssa. Vuorovaikutus toteutetaan usein erilaisilla osallistamisen menetelmillä, joissa kuntalaisten mielipiteet ja näkemykset otetaan osaksi valmistelu- ja päätösprosessia. Kuntalaisten osallistaminen jo palvelutarvetta arvioitaessa on tärkeää päätöksenteon avoimuuden ja ennakoitavuuden kannalta. 

Palveluja koskevassa päätöksenteossa tulee huomioida myös eri palveluiden integraatiovaatimukset ja asiakaslähtöisyys. Palveluiden vaikuttavuuden, laadun ja taloudellisuuden vaatimusten vuoksi eri palveluiden yhteistyötä tulee mahdollisuuksien mukaan lisätä ja yhteistyön mahdollisuus tulee huomioida eri palveluissa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta perustaa palvelutarpeen ennakoinnin ohjausryhmän. Ohjausryhmään valitaan kolme lautakunnan edustajaa, puheenjohtaja ja kaksi edustajaa. Lisäksi ohjausryhmään kutsutaan jäseniksi kaupunginhallituksen edustaja, hyvinvointilautakunnan, yhdyskuntateknisen lautakunnan ja elinvoimalautakunnan edustaja, valtuustoryhmien puheenjohtajat sekä kaupunginjohtaja. Ohjausryhmän toimikausi on kaksi vuotta, jonka jälkeen ohjausryhmän toimikautta voidaan jatkaa erikseen.

Ohjausryhmän esittelijänä toimii toimialajohtaja ja valmistelijoina toimivat palvelupäälliköt. Ohjausryhmän kokouksiin voidaan kutsua myös elinvoimatoimialan toimialajohtaja, kaavoituspäällikkö sekä kaupungininsinööri.

 

Päätös

Sivistyslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen ja nimesi ohjausryhmään puheenjohtajaksi Mari Jolangin ja edustajiksi Jaakko Raivion ja Riitta-Maija Hokkasen.

Valmistelija

Samppa Määttä, hallintopäällikkö, samppa.maatta@rovaniemi.fi

Perustelut

Yhdyskuntasuunnittelun lautakuntaa on pyydetty nimeämään edustaja sivistyslautakunnan 30.3.2023 (35 §) perustamaan Palvelutarpeen ennakoinnin ohjausryhmään kahden vuoden toimikaudeksi. Ryhmä on perustettu, jotta palvelutarpeen ennakoinnissa tulee huomioiduksi mahdollisimman laajasti erilaiset palvelutuotantoon vaikuttavat tekijät ja jotta myös valmisteluun liittyvä poliittinen ohjaus toteutuu. Ryhmä ohjaa palvelutarpeen arviointia,​ ennakointia ja kuntalaisten osallistamista.

Päätösehdotus

Esittelijä

Pertti Onkalo, kaupungingeodeetti, pertti.onkalo@rovaniemi.fi

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta nimeää edustajan Palvelutarpeen ennakoinnin ohjausryhmään sen toimikauden ajaksi.

Päätös

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta nimesi yksimielisesti puheenjohtaja Heikki Luiron edustajaksi Palvelutarpeen ennakoinnin ohjausryhmään sen toimikauden ajaksi. 

Valmistelija

Samppa Määttä, hallintopäällikkö, samppa.maatta@rovaniemi.fi

Perustelut

Elinvoimalautakuntaa on pyydetty nimeämään edustaja sivistyslautakunnan 30.3.2023 (35 §) perustamaan Palvelutarpeen ennakoinnin ohjausryhmään kahden vuoden toimikaudeksi. Ryhmä on perustettu, jotta palvelutarpeen ennakoinnissa tulee huomioiduksi mahdollisimman laajasti erilaiset palvelutuotantoon vaikuttavat tekijät ja jotta myös valmisteluun liittyvä poliittinen ohjaus toteutuu. Ryhmä ohjaa palvelutarpeen arviointia,​ ennakointia ja kuntalaisten osallistamista.

Päätösehdotus

Esittelijä

Samppa Määttä, hallintopäällikkö, samppa.maatta@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta nimeää edustajan Palvelutarpeen ennakoinnin ohjausryhmään sen toimikauden ajaksi.

Päätös

Lautakuntalle asian esitteli hallintopäällikkö Samppa Määttä.

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti nimetä edustajan Palvelutarpeen ennakoinnin ohjausryhmään varapuheenjohtaja Matti Huutolan ja varalle Meeri Vaaralan, sen toimikauden ajaksi.
 

Perustelut

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 30.3.2023 § 35 perustanut palvelutarpeen ennakoinnin ohjeusryhmän, johon lisäksi pyydetään edustaja hyvinvointilautakunnasta.

Puheenjohtajana ohjausryhmässä toimii sivistyslautakunnan puheenjohtaja Mari Jolanki ja esittelijänä toimii sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimialan toimialajohtaja Antti Lassila

Päätösehdotus

Esittelijä

Merja Tervo, palvelualuepäällikkö, merja.tervo@rovaniemi.fi

Hyvinvointilautakunta nimeää edustajan palvelutarpeen ennakoinnin ohjausryhmään.

Päätös

Hyvinvointilautakunta nimesi Ella Keski-Panulan, Kimmo Niukkasen ja Maarit Simoskan edustajikseen palvelutarpeen ennakoinnin ohjausryhmään.

Perustelut

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 30.3.2023 § 35 perustanut palvelutarpeen ennakoinnin ohjausryhmän, johon lisäksi pyydetään edustaja nuorisovaltuustosta.

Puheenjohtajana ohjausryhmässä toimii sivistyslautakunnan puheenjohtaja Mari Jolanki ja esittelijänä toimii sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimialan toimialajohtaja Antti Lassila.

Päätösehdotus

Esittelijä

Merja Tervo, palvelualuepäällikkö, merja.tervo@rovaniemi.fi

Nuorisovaltuusto nimeää edustajan palvelutarpeen ennakoinnin ohjausryhmään.

Päätös

Ehdokkaaksi asettuivat Jere Ollonen, Alisa Juotasniemi, Annika Sinettä, Eelis Keränen, Walpuri Vehmas ja Jere Polvela.

Suljetussa sähköisessä vaalissa annettiin 32 ääntä, joista 3 ääntä hylättiin.
Jere Ollonen sai 8 ääntä, Alisa Juotasniemi 7 ääntä, Annika Sinettä yhden äänen, Eelis Keränen 4 ääntä, Walpuri Vehmas yhden äänen ja Jere Polvela 8 ääntä.

Ääntenlaskijoina toimivat Henrietta Kangas ja pöytäkirjantarkastaja.

Todettiin, että Jere Ollonen ja Jere Polvela saivat molemmat 8 ääntä, joten järjestetään heidän kesken suljettu sähköinen vaali.

Toisessa vaalissa annettiin yhteensä 33 ääntä, joista 1 hylättiin. Jere Ollonen sai 13 ääntä ja Jere Polvela sai 19 ääntä.

Todettiin, että nuorisovaltuusto nimeää palvelutarpeen ennakoinnin ohjausryhmään edustajaksi Jere Polvelan.

Valmistelija

  • Eeva-Maarit Kujala, kaupunginsihteeri, eeva-maarit.kujala@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginhallitusta on pyydetty nimeämään edustaja sivistyslautakunnan 30.3.2023 (35 §) perustamaan palvelutarpeen ennakoinnin ohjausryhmään kahden vuoden toimikaudeksi. Ryhmä on perustettu,​ jotta palvelutarpeen ennakoinnissa tulee huomioiduksi mahdollisimman laajasti erilaiset palvelutuotantoon vaikuttavat tekijät ja jotta myös valmisteluun liittyvä poliittinen ohjaus toteutuu. Ryhmä ohjaa palvelutarpeen arviointia,​​ ennakointia ja kuntalaisten osallistamista.

Sivistyslautakunta on nimennyt ohjausryhmään puheenjohtajaksi Mari Jolangin ja edustajiksi Jaakko Raivion ja Riitta-​Maija Hokkasen. Lisäksi sivistyslautakunta on päättänyt, että ohjausryhmään kutsutaan jäseniksi kaupunginhallituksen edustaja,​ hyvinvointilautakunnan,​ yhdyskuntateknisen lautakunnan ja elinvoimalautakunnan edustaja,​ valtuustoryhmien puheenjohtajat sekä kaupunginjohtaja ja että ohjausryhmän toimikausi on kaksi vuotta,​ jonka jälkeen ohjausryhmän toimikautta voidaan jatkaa erikseen. Sivistyslautakunnan päätöksen mukaisesti ohjausryhmän esittelijänä toimii toimialajohtaja ja valmistelijoina toimivat palvelupäälliköt ja että ohjausryhmän kokouksiin voidaan kutsua myös elinvoimatoimialan toimialajohtaja,​ kaavoituspäällikkö sekä kaupungininsinööri.

Ohajusryhmän perustamiseen liittyen sivistyslautakunta on nostanut esille seuraavia asioita:

Palvelutarpeen muutokset kytkeytyvät väestörakenteeseen,​ kaavoitukseen,​ yhdyskuntarakenteen kehittämiseen,​ syntyvyyteen sekä kaupungin ja sen eri alueiden väestömäärään muutoksiin. Palvelutarvetta arvioitaessa on huomioitava nykytilan ja lähitulevaisuuden lisäksi  kaupungin keskipitkän aikavälin kehittyminen ja muutokset. Kaupunki voi vaikuttaa  palvelutarpeen kehittymiseen omilla kehittämistoimillaan,​ joiden onnistuminen edellyttää monialaista suunnittelua ja yhteistyötä.

Palvelutarpeen ennakoinnilla on mahdollista vaikuttaa myös palveluverkkoratkaisuihin siten,​ että ratkaisuilla voidaan edistää mm. kaupungin vetovoimaisuutta kaupungin eri alueilla sekä vaikuttaa yhdyskuntarakenteeseen sekä kaupungin kehittämiseen. Palvelutarpeen ennakoinnilla voidaan vaikuttaa myös eri palvelujen kehittämiseen,​ palvelujen laatuun samoin kuin palvelujen yhdenvertaiseen saatavuuteen. 

Palvelutarpeen muutoksiin liittyen kaupungilla on velvollisuus käydä riittävää vuorovaikutusta kuntalaisten kanssa. Vuorovaikutus toteutetaan usein erilaisilla osallistamisen menetelmillä,​ joissa kuntalaisten mielipiteet ja näkemykset otetaan osaksi valmistelu-​ ja päätösprosessia. Kuntalaisten osallistaminen jo palvelutarvetta arvioitaessa on tärkeää päätöksenteon avoimuuden ja ennakoitavuuden kannalta. 

Palveluja koskevassa päätöksenteossa tulee huomioida myös eri palveluiden integraatiovaatimukset ja asiakaslähtöisyys. Palveluiden vaikuttavuuden,​ laadun ja taloudellisuuden vaatimusten vuoksi eri palveluiden yhteistyötä tulee mahdollisuuksien mukaan lisätä ja yhteistyön mahdollisuus tulee huomioida eri palveluissa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus nimeää edustajan ja varaedustajan palvelutarpeen ennakoinnin ohjausryhmään sen toimikauden ajaksi. Lisäksi kaupunginhallitus päättää esittää, että ohjausryhmään kutsutaan mukaan konsernitalouspäällikkö.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti nimeätä edustajaksi Susanna Junttilan ja varaedustajaksi Eemeli Kajulan palvelutarpeen ennakoinnin ohjausryhmään sen toimikauden ajaksi. Lisäksi kaupunginhallitus päätti esittää, että ohjausryhmään kutsutaan mukaan konsernitalouspäällikkö.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.