Kaupunginhallitus, kokous 12.6.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 218 Kaupunginvaltuuston 15.5.2023 päätösten täytäntöönpano

ROIDno-2021-2802

Valmistelija

  • Eeva-Maarit Kujala, kaupunginsihteeri, eeva-maarit.kujala@rovaniemi.fi

Perustelut

Kuntalain 96 §:n mukaan kaupunginhallitus vastaa valtuuston päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kuntalain mukaan jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.

Kaupunginvaltuusto piti kokouksensa 15.5.2023. Kaupunginvaltuuston kokouksen yhteydessä jätettiin seitsemän valtuustoaloitetta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää

  • todeta, että valtuuston kokouksessaan 15.5.2023 tekemiä päätöksiä ei ole tehty virheellisessä järjestyksessä eivätkä ne mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi tai ole muutoin lainvastaisia,
  • panna päätökset täytäntöön seuraavasti:
     

§ 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Ei toimenpiteitä

§ 42 Pöytäkirjan tarkastus

Ei toimenpiteitä

§ 43 Asemakaavan muutos kortteli 9024 tontti 3, Teollisuustie 17 

Jakelu:
Tiedoksi: kaavoitus


§ 44 Hirvaan osayleiskaavan muutos, Häkinvaara 

Jakelu: 
Tiedoksi: kaavoitus

§ 45 Kaupungintalon peruskorjauksen toteuttamisen vaihtoehdot

Jakelu: 
Tiedoksi: Antti Määttä, Juha Välitalo, Hannu Pessa

§ 46 KAS asunnot Oy lainatakaus

Jakelu:
Tiedoksi: KAS Asunnot Oy toimitusjohtaja

§ 47  Rovaniemen kaupungin kotouttamisohjelman päivitys 

Jakelu: 
Tiedoksi: Jonna Leppiaho

§ 48 Valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valinta

Jakelu: 
toimenpiteitä varten: Sarastia Oy

§ 49 Kaupunginhallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta

Jakelu: 
toimenpiteitä varten: Sarastia Oy

§ 50 Tarkastuslautakunnan jäsenten ja varajäsenten valinta

Jakelu: 
toimenpiteitä varten: Sarastia Oy

§ 51 Elinvoimalautakunnan jäsenten ja varajäsenten valinta

Jakelu: 
toimenpiteitä varten: Sarastia Oy

§ 52 Ympäristölautakunnan jäsenten ja varajäsenten valinta

Jakelu: 
toimenpiteitä varten: Sarastia Oy

§ 53 Yhdyskuntasuunnittelun lautakunnan jäsenten ja varajäsenten valinta

Jakelu: 
toimenpiteitä varten: Sarastia Oy

§ 54 Hyvinvointilautakunnan jäsenten ja varajäsenten valinta

Jakelu: 
toimenpiteitä varten: Sarastia Oy

§ 55 Sivistyslautakunnan jäsenten ja varajäsenten valinta

Jakelu: 
toimenpiteitä varten: Sarastia Oy

§ 56 Valtuustoaloite Harjulammen ja Rovaniemen lintuvesien suojelusta

Jakelu: 
toimenpiteitä varten: Mirja Vääräniemi, Janne Alkki, Pertti Onkalo, Markku Pyhäjärvi, Katriina Rosengren, Sari Sivonen

§ 57 Valtuustoaloite: vahvistetaan taideopetuksen polkuja Rovaniemellä

Jakelu: 
toimenpiteitä varten: Kai Väistö

§ 58 Valtuustoaloite: Linja-autoaseman rakennus uuteen kukoistukseen - Mahdollisuuksien talo 

Jakelu: 
toimenpiteitä varten: Markku Pyhäjärvi, Merja Tervo, Pekka Latvala, Riina Koskiniemi

§ 59 Valtuustoaloite Pajakylän kausipaikat

Jakelu: 
toimenpiteitä varten: Pertti Onkalo, Tuula Rintala-Gardin

§ 60 Valtuustoaloite: Lotta-patsas Rovaniemelle

Jakelu: 
toimenpiteitä varten: Merja Tervo

§ 61 Valtuustoaloite: Naisten oma uimavuoro 

Jakelu: 
toimenpiteitä varten: Pekka Hämäläinen

§ 62 Valtuustoaloite: lisää varjopaikkoja päiväkotien ja koulujen pihoille 

Jakelu: 
toimenpiteitä varten: Kai Väistö

§ 63  Kokouksen päättäminen

Ei toimenpiteitä

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.