Kaupunginhallitus, kokous 12.6.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 206 Maankäyttösopimus ja kiinteistökaupan esisopimus Pieskätie

ROIDno-2018-2156

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Timo Hätönen, kaavasuunnittelija, timo.hatonen@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaavoitus kaavasuunnittelija TH 17.10.2018:

Yksityiset maanomistajat ovat hakeneet asemakaavan muutosta omistamilleen maille. Maa-alueet sijaisevat 4. kaupunginosassa Pieskätien päässä ja käsittävät asemakaavan mukaista yleistä pysäköinti- ja virkistysaluetta. Alueen asemakaavan on ympäristöministeriö hyväksynyt 23.10.1974. Pysäköintialuetta ei ole alueelle toteutettu. Voimassa olevan asemakaavan mukaisesta pysäköintialueesta sekä sen viereisistä virkistysalueista on myös alueita kaupungin omistuksessa. Kaupungin osallisuus maanomistajana muodostuu mm. siitä, koska Pieskätien katualueen ja hakijoiden välinen maa on kaupungin omistuksessa, mistä kulku alueelle voidaan mahdollisesti toteuttaa tai muutoin mikäli alueen suunnittelu sitä edellyttää.

Hakijoiden tavoitteena olisi, että alue voitaisiin kaavoittaa pientaloasumista varten. Alueelle toteutettavat rakennukset voisivat olla kaksikerroksisia rivi- ja/tai luhtitaloja.

Kaavoitus esittää, että kyseisen alueen asemakaavan muutosta ryhdyttäisiin tutkimaan.

Lisätietoja:
kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 040 578 9283

kaavasuunnittelija Timo Hätönen
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 0400 451 453

Päätösehdotus

Esittelijä

Martti Anttila, toimialajohtaja, martti.anttila@rovaniemi.fi

Tekninen lautakunta päättää käynnistää 4. kaupunginosan katu-, pysäköinti- ja virkistysalueita koskevan asemakaavan muuttamisen. Muutos saatetaan vireille sekä valmisteluvaiheen kuulemista varten yleisesti nähtäville. Asemakaavan muuttamisesta peritään kaavoitus- ja kuulutuskustannukset. Kaavoitusprosessin edetessä hakijoiden ja kaupungin kesken laaditaan tarvittaessa myös maankäyttö- tai muu asiaan liittyvä sopimus sekä tonttijako, jotka saatetaan kaupunginhallituksen käsiteltäväksi, ennen kaavaehdotuksen lopullista hyväksymistä. Asemakaavan muutoksen hyväksyy kaupunginvaltuusto.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

Timo Hätönen, kaavasuunnittelija, timo.hatonen@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaavoitus kaavasuunnittelija TH 13.9.2019:

Asemakaavan muutos on saatettu vireille 14.11.2018. Nähtävilläpidosta ilmoitettiin 13.11.2018 Lapin Kansassa sekä kirjeellä osallisille. Kuulemisen aikana saapui yksi mielipide.

Asemakaavan muutoksesta on laadittu voimassa olevan asemakaavan lisäksi 7.1.2019 päivätty kaavaluonnosvaihtoehto. Luonnoksessa alueelle on muodostettu rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue AR, kerrosluvulla II sekä rakennusoikeudella 1200 k-m2 (Tehokkuusluku e=0.24). Kaavassa tontille osoitetaan myös autosuoja-, talous- ja huoltotilojen rakennusaloja (at) 3 kpl joissa yhdellä rakennusoikeus on 180 k-m2 ja kahdella 220 k-m2.

Asemakaavan muutos on pidetty valmisteluvaiheen kuulemista varten yleisesti nähtävillä 25.2.-11.3.2019. Nähtävilläpidosta ilmoitettiin 22.2.2019 Lapin Kansassa sekä kirjeellä osallisille. Kuulemisen aikana mielipiteitä Karvonrannan asukkailta saapui kolme.

Asemakaavan muutoksesta vireilletulon sekä valmisteluvaiheen kuulemisen aikana saapuneisiin mielipiteisiin on laadittu vuorovaikutuslomake, joka on esityksen liitteenä. Mielipiteet käsittelee tekninen lautakunta sekä kaupunginhallitus. Kaavaehdotuksesta ja sen nähtäville asettamisesta päättää kaupunginhallitus.

Lisätietoja:
kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 040 578 9283

kaavasuunnittelija Timo Hätönen
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 0400 451 453

Päätösehdotus

Esittelijä

Olli Peuraniemi, kaupungininsinööri, olli.peuraniemi@rovaniemi.fi

Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että 4. kaupunginosan pysäköinti- ja virkistysalueiden asemakaavaa ryhdytään muuttamaan sekä tonttijakoa laatimaan 7.1.2019 päivätyn kaavakartan mukaisesti. Asemakaavan muutos ja tonttijako saatetaan ehdotusvaiheen kuulemista varten julkisesti nähtäville. Hakijoilta peritään kaavoituskustannuksena vuoden 2016 hinnoitteluperusteen mukaisesti 4000 €, kuulutuskustannuksena 250 €/kuulutus sekä kiinteistönmuodostuksesta aiheutuvat kustannukset. Lisäksi hakijoiden ja kaupungin kesken laaditaan hankkeen osalta maankäyttösopimus. Asemakaavan muutoksen hyväksyy kaupunginvaltuusto.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti kaupungininsinöörin ehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

Timo Hätönen, kaavasuunnittelija, timo.hatonen@rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää teknisen lautakunnan ehdotuksen mukaisesti, että 4. kaupunginosan pysäköinti- ja virkistysalueiden asemakaavaa ryhdytään muuttamaan sekä tonttijakoa laatimaan 7.1.2019 päivätyn kaavakartan mukaisesti. Asemakaavan muutos ja tonttijako saatetaan ehdotusvaiheen kuulemista varten julkisesti nähtäville. Hakijoilta peritään kaavoituskustannuksena vuoden 2016 hinnoitteluperusteen mukaisesti 4000 €, kuulutuskustannuksena 250 €/kuulutus sekä kiinteistönmuodostuksesta aiheutuvat kustannukset. Lisäksi hakijoiden ja kaupungin kesken laaditaan hankkeen osalta maankäyttösopimus. Asemakaavan muutoksen hyväksyy kaupunginvaltuusto.

Päätös

Kaupunginhallitus kuuli asiassa kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärveä.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Timo Hätönen, kaavasuunnittelija, timo.hatonen@rovaniemi.fi
  • Pertti Onkalo, kaupungingeodeetti, pertti.onkalo@rovaniemi.fi

Perustelut

Pullinrannan alueella tilojen 698-401-48-56 ja 698-401-48-58 alueella on käynnistetty asemakaavan laatiminen maanomistajan hakemuksesta.

Asemakaavan laatiminen on lähtenyt vireille 30.10.2018 Teknisen lautakunnan päätöksellä. Asemakaavaehdotus on ollut nähtävillä 23.12.2019 – 21.1.2020 välisenä aikana. Asemakaavan muutoksella alueelle muodostuu rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue. Maanomistajien kanssa on neuvoteltu oheisen liitteen mukainen maankäyttösopimus. 

Maanomistajien kanssa sovitaan kaupungille suoritettavasta maankäyttökorvauksesta, jolla maanomistaja osallistuu yhdyskuntatekniikan rakentamisesta kaupungille aiheutuviin kustannuksiin. Korvaus määritetään alueen hintatason ja maanomistajan saaman hyödyn ja arvonnousun perusteella. Käytetyn korvausperiaatteen mukaisesti maankäyttösopimuksella sovitaan 50 % korvaus maanarvon noususta, joka käytetään yhdyskuntatekniikan rakentamiseksi alueella. Sopimuksessa sovitaan myös kiinteistökaupan esisopimuksella asemakaavaehdotuksen mukaisen AR-tontin muodostamiseksi tarvittava alueluovutus Rovaniemen kaupungin omistamasta yleisestä alueesta sekä maanomistajien kaupungille luovutettavat yleiset alueet. 

Sopimuksen mukaisesti maanomistajien maksettavaksi tuleva maankäyttösopimuskorvaus on yhteensä 111.786 euroa. Kun korvaukseen huomioidaan asemakaavan toteuttamiseksi tarvittavat alueluovutukset tulee maaomistajiem maksettavaksi yhteensä 149.311 euroa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan maankäyttösopimuksen kiinteistöjen 698-401-48-56 ja 698-401-48-58 omistajien kanssa.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Maanomistajat, Paikkatieto- ja tonttipalvelut / Björkbacka, Onkalo, Kaavoitus / Pyhäjärvi, Hätönen, Yhdyskuntatekniikka / Alkki

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätöksen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Rovaniemen kaupunginhallitus

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiointipiste, Koskikatu 19, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi, 

henkilö- ja arkaluonteisia tietoja sisältävät sähköpostit osoitteesta: https://turvaposti.rovaniemi.fi osoitteeseen kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Faksinumero: 016 322 6450

Puhelinnumero: 016 3221

Kaupunginkirjaamon aukioloaika: ma - pe kello 9 - 15

 

Paperisten asiakirjojen on oltava toimitettuna Osviitta asiointipisteeseen viimeistään määräajan viimeisenä päivänä kello 15:een mennessä.

Osviitta asiointipiste: ma - to kello 9.00 - 16.30, pe kello 9.00 - 15.30

Osviitan kesäaukiolo (kesä-heinäkuu): ma - to 9.00 - 16.00; pe 9.00 - 15.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua

  • miten päätös halutaan oikaistavaksi 

  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Pöytäkirjan allekirjoitus- ja tarkastuspäivä sekä pöytäkirjan yleiseen tietoverkkoon nähtäväksi vientipäivämäärä on esitetty kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Asianosaiselle lähetettyyn otteeseen on merkitty päätöksen lähettämispäivä ja -tapa.