Kaupunginhallitus, kokous 12.6.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 208 Sierijärven osayleiskaava

ROIDno-2023-1678

Valmistelija

  • Petteri Lampi, kaavasuunnittelija, petteri.lampi@rovaniemi.fi

Perustelut

Tekniset palvelut/kaavoitus esittää Sierijärven osayleiskaavan laatimisen käynnistämistä. Suunnittelualue sijaitsee Rovaniemen kaupungin keskustasta n. 10 kilometriä itä-kaakkoon Ounasvaaran päässä Oikaraisen kylän läheisyydessä. Suunnittelualue käsittää koko Sierijärven ja sen lähialueet Kurivaara mukaan lukien rajoittuen Rovaniemen yleiskaavan (2015) alueeseen sekä Oikaraisen kylän ja Jyrhämäjärven osayleiskaavan alueeseen. Sierijärven alueella ei ole voimassa oikeusvaikutteista kaavaa, joten tällä hetkellä alueelle rakentaminen toteutuu poikkeamismenettelyn kautta. Laadittava osayleiskaava mahdollistaa rakennusluvan myöntämisen suoraan yleiskaavan perusteella ja näin ollen nopeuttaa sekä suoraviivaistaa rakennuslupamenettelyä.

Osayleiskaavan tarkoituksena ja tavoitteena on ratkaista Sierijärven alueen maankäyttö sekä alueen elinvoimaisuuden turvaaminen. Kaavoituksessa huomioidaan asumisen, matkailun, virkistyksen ja liikenteen tarpeet sekä varmistetaan alueen luonnonarvojen turvaaminen. Yleiskaavoitus on käyttökelpoisin väline maaseutumaisen alueen maankäytön suunnitteluun pääasiassa yksityisten omistamille alueille. Osayleiskaavasta tulee suoraan rakentamista ohjaava (MRL 44.1 § ja MRL 72.1 §) oikeusvaikutteinen yleiskaava. Osayleiskaavan laatii Rovaniemen kaupunki.

Lisätietoja:

kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 040 5789283

kaavasuunnittelija Petteri Lampi
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 040 5046755

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää käynnistää Sierijärven osayleiskaavan laatimisen liitteenä olevan rajauskartan mukaiselle alueelle.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Kaavoitus

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.