Kaupunginhallitus, kokous 12.6.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 216 Talousarvion 2023 osavuosikatsaus 1-4/2023 ja talousarvion muuttaminen

ROIDno-2022-2496

Valmistelija

  • Janne Sandgren, vt. konsernitalouspäällikkö, janne.sandgren@rovaniemi.fi
  • Erika Kauvosaari, talousarviopäällikkö, erika.kauvosaari@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginhallituksen hyväksymän talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan (19.12.2022 § 446) talousarvion osavuosikatsaus laaditaan kaksi kertaa vuodessa tammi-huhtikuulta sekä tammi-elokuulta ja viedään tiedoksi kaupunginvaltuustolle. Osavuosikatsauksessa esitetään talouden toteutumaennuste ja keskeiset muutokset toiminnassa mukaan lukien investoinnit. Osavuosikatsauksessa esitetään lisäksi kaupunginvaltuuston päättämien sitovien tavoitteiden toteutuminen, kaupunginhallituksen ja lautakuntien tuloskorttien tavoitteiden eteneminen sekä toimenpiteiden toteutuminen. Osavuosikatsauksessa esitetään mahdolliset määrärahamuutokset. Kaupunginhallituksen osavuosikatsaus sisältää lisäksi strategisesti tärkeiden konserniyhtiöiden talouden toteuman. Osavuosikatsauksen yhteydessä esitellään sijoitustoiminnan tuotot ja lainasalkun tilanne sekä sijoitustoiminnan riskit ja mahdolliset muutokset omana liitteenään.  

Liitteenä 1 olevalla osavuosikatsauksella on huomioitu kaupunginvaltuuston 27.2.2023 § 22 hyväksymät talousarviomuutokset sekä alla olevat määrärahamuutokset: 

4/2023 johdosta on tarpeen tehdä seuraavat määrärahamuutokset (käyttötalouden määrärahamuutokset ovat yhteensä 2 052 099 euroa): 

1. Tarkastuslautakunnan toimintakate on -230 000 euroa,

2. Kaupunginhallituksen toimintakate on -2 487 018,34 euroa,  

3.  Hyvinvointilautakunnan toimintakate on -20 674 912,03 euroa,

4. Sivistyslautakunnan toimintakate on -138 435 831,20 euroa,

Lisäksi investointiosaan tehdään seuraava päivitys; Sivistyslautakunnalle varattu investointimäärä 655 000 euroa siirretään päivitetyn hallintosäännön mukaisesti hyvinvointilautakunnan investointimäärärahaksi.  

Tarkastuslautakunnan toimintakate pienenee lähes 30 000 euroa. Kaupunginhallituksen lisämääräraha (179 334,40 euroa) johtuu vuotta 2022 tai sitä aiempia vuosia koskevista sosiaali- ja terveyspalveluiden menoista. Lisäksi kaupunginhallituksen lisämäärärahassa on huomioitu 150 000 euron määrärahan lisäys jo päätettyjä ja tulevia oikeudenkäyntejä varten. Vapaa-ajan palveluiden määrärahan lisäys (211 814 euroa) johtuu työehtosopimusmuutoksista (116 691 €), lisäyksistä yhteisölle annettaviin avustuksiin (40 000 euroa) ja esimerkiksi museon muuttokustannuksiin (noin 55 000 euroa). Varhaiskasvatuspalveluiden lisämäärärahasta (1 127 166 euroa) noin 280 000 euroa johtuu Pilkkeen siirtymisestä kaupungin omaksi toiminnaksi ja noin 170 000 euroa palvelusetelien arvon 3 % korotuksista. Koko koulutuspalveluiden lisämääräraha (563 119 euroa) ja loppuosa varhaiskasvatuksen lisämäärärahasta johtuu työehtosopimuksien mukaisista korotuksista, jotka sisältävät myös kesäkuun kertaerän sekä järjestelyerän edellyttämät muutokset. Tarkemmin määrärahamuutokset on avattu liitteessä 1 kohdassa 5.1. käyttötalousosa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2023 talousarvion osavuosikatsaus merkitään tiedoksi ja että vuoden 2023 talousarviota muutetaan liitteenä (liite 1) olevan osavuosikatsauksen mukaisesti seuraavasti: 

  1. Peruskaupungin käyttötalousosan toimintakate (pl. tilapalvelukeskus) on yhteensä -186 566 374,57 euroa ja vuoden 2023 tilikauden ylijäämä 1 487 241,19 euroa. 
  2. Koko kaupungin nettoinvestoinnit ovat 32 385 000 euroa. 
  3. Peruskaupungin talousarvion käyttötalousosa, tuloslaskelmaosa, investointiosa sekä rahoituslaskelmaosa vuodelle 2023 vahvistetaan liitteen 1 mukaiseksi.
  4. Peruskaupungin sijoitustoiminnan tuotot ja lainasalkun tilanne sekä sijoitustoiminnan riskit ja mahdolliset muutokset merkitään tiedoksi liitteen 2 mukaisesti.


Kaupunginhallitus päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta tässä kokouksessa.

Päätös

Vt. konsernitalouspäällikkö Janne Sandgren ja talousarviopäällikkö Erika Kauvosaari esittelivät asiaa kaupunginhallitukselle.
 
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Esitys kaupunginvaltuustolle

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.