Kaupunginhallitus, kokous 14.8.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 243 Asemakaavamuutos korttelin 17 tontit 1, 2 ja 8, Koskikatu

ROIDno-2018-2254

Valmistelija

 • Sipi Hintsanen, kaupunginarkkitehti, sipi.hintsanen@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaavoitus, kaupunginarkkitehti S.H. 8.8.2023

Asemakaavaluonnos on laadittu teknisten palveluiden kaavoituksessa. Keskustan osayleiskaava antaa pohjan suunnittelulle. 

Kaupungin näkemyksen mukaan huomioitavat asiat ovat (1.-3.):

 1. korkean rakentamisen sijainti korttelissa
 2. kohteeseen vaaditaan erillinen vihersuunnitelma rakennuslupavaiheessa
 3. pysäköinnin järjestäminen.


Asemakaavan muutoksen pohjaksi laadittavat kortteliosien (tonttien) viitesuunnitelmat ovat laatineet Arkkitehtuuritoimisto Seppo Valjus Oy/Sampo Valjus sekä Arkkitehtuuritoimisto Arktes Oy/Paavo Karjalainen.

Rakennusoikeus 25 400 kem2, korttelin pinta-ala on 7027 m2, ja korttelitehokkuus ek=3.62. Rakennusoikeus jakautuu seuraavasti: KL-10 Liikerakennusten korttelialue, rakennusoikeus 13700+ma300, korkein sallittu kerroslukumäärä XVIII. KL-13 Liikerakennusten korttelialue, rakennusoikeus 7300, korkein sallittu kerroslukumäärä XIV ja AL Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue, rakennusoikeus 3200+ma900, korkein sallittu kerroslukumäärä IV. Kiinteistö osakeyhtiö Lapinmaalle on annettu suojelumääräys sr-1. LPA korttelialue on tarkoitettu pysäköintiä varten.

Kaavaluonnoksesta on laadittu varjostusselvitykset. Ennen ehdotusvaihetta laaditaan velvoittavat rakentamistapaohjeet, jotka tulevat kaavamääräysten osaksi.

Lisätietoja:
kaupunginarkkitehti Sipi Hintsanen
puh 016 322 8908
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää, että asemakaavaluonnos ja valmisteluaineistot laitetaan julkisesti nähtäville valmisteluvaiheen kuulemista varten. Ennen ehdotusvaihetta laaditaan velvoittavat rakentamistapaohjeet, jotka tulevat osaksi kaavamääräyksiä.

Kaavaluonnosta esitellään kuntalaisille maanantaina 18.9. klo 16-18, josta tilaisuudesta tiedotetaan kuulutuksella Lapin Kansassa ja laajasti Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla.

Päätös

Tämä asia käsiteltiin § 258 jälkeen.

Puheenjohtaja Susanna Junttila (HallintoL 28.1 §, kohta 5, Arinan hallitusneuvoston jäsen) ja 1. varapuheenjohtaja Mikkel Näkkäläjärvi (HallintoL 28.1 §, kohta 7) poistuivat esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Varajäsenet Raija Kerätär ja Kimmo Niukkanen osallistuivat kokoukseen asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan. Kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Päivi Alaoja toimi tämän asian osalta kokouksen puheenjohtajana.

Kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi esitteli asiaa kaupunginhallitukselle. Hän osallistui kokoukseen asian esittelyn ajan.

Miikka Keränen esitti Maria-Riitta Mällisen ja Mari Ikosen kannattamana, että asia päätettäisiin palauttaa valmisteluun seuraavasti:

“Kaupunginhallitus päättää, että asemakaavaluonnos palautetaan valmisteluun. Asemakaavaluonnoksen valmistelussa tulee ottaa huomioon kaupunginvaltuuston yksimielisesti hyväksymä toimenpidealoite kaupungin matkailukapasiteetista. Lisäksi rakennuksesta tulisi saada useampi luonnosvaihtoehto, sekä alustava selvitys viheralueista ja mahdollisesta infratunnelista. Lisäksi valmistelussa tulisi selvittää kerroskorkeus ja tarvittaessa rakennuttajien yhdenvertainen kohtelu osayleiskaavan osalta.” 

Kaupunginhallitus hyväksyi puheenjohtajan esityksen, jonka mukaan asiassa suoritetaan äänestys, jossa ne, jotka ovat asian käsittelyn jatkamisen kannalla vastaavat JAA, ja ne jotka ovat asian palauttamisen kannalla (Miikka Keräsen esitys) vastaavat EI.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin  8 JAA -ääntä ja 3  EI -ääntä, 0 tyhjää ja 0 oli poissa. Puheenjohtaja totesi, että äänestyksen tuloksena asian käsittelyä jatketaan.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus piti tauon tämän asian käsittelyn jälkeen kello 16.32 - 16.40. Puheenjohtaja piti nimenhuudon tauon jälkeen ja totesi, että kaikki ennen taukoa paikalla olleet olivat edelleen paikalla.

Esteellisyys

 • Mikkel Näkkäläjärvi, Susanna Junttila

Äänestystulokset

 • Kyllä 8 kpl 73%

  Riku Tapio, Päivi Alanne-Kunnari, Timo Tolonen, Kimmo Niukkanen, Reijo Jylhä, Tuomas Koskiniemi, Päivi Alaoja, Raija Kerätär

 • Ei 3 kpl 27%

  Mari Ikonen, Maria-Riitta Mällinen, Miikka Keränen

Tiedoksi

Kaavoitusyksikkö

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.