Kaupunginhallitus, kokous 14.8.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 244 Asemakaavan ja tonttijaon muutos kortteli 101 tontit 1,6 ja 7 / Palkisentie

ROIDno-2021-3202

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Timo Hätönen, kaavasuunnittelija, timo.hatonen@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaavoitus kaavasuunnittelija TH 8.9.2022

Vireilletulo

3. kaupunginosan korttelin 101 tonttien 1, 6 ja 7, osoitteissa Palkisentie 29, 31 ja 33 asemakaavan muutos on saatettu vireille asettamalla kaavoituspäätös sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäville 20.5.-2.6.2022. Kuulutus nähtävilläpidosta julkaistiin 19.5.2022 Lapin Kansassa sekä kirjeellä alueen ja sen lähiympäristön asukkaille. Asemakaavan muutosaineistoon on ollut mahdollisuus tutustua nähtävilläolon aikana palvelupiste Osviitassa, kaupungin internet -sivuilla Kaavatorilla sekä kaupungin kaavoitusyksikössä. Mielipiteitä nähtävilläpidon aikana saapui neljä. Mielipiteistä kolme on alueen kiinteistön omistajilta ja yksi 3. kaupunginosan asukasyhdistykseltä. Mielipiteet ovat esityksen liitteenä.

Asemakaavamuutosta hakemuksen jättäneet kiinteistön omistajat ovat 11.8.2022 toimittaneet tarkempia perusteluja asemakaavamuutokselle. Hakijoiden perusteluosio on esityksen liitteenä.

Kaavoitus on tutkinut vireilletulon aikana saapuneet mielipiteet sekä hakijoiden 11.8.2022 toimittaman perusteluosion ja toteaa seuraavaa;

Palkisentien alueen kortteleiden 99 ja 101 tontit ovat kaikki pientaloja ja muodostavat näin ollen laajan ja yhtenäisen pientaloaluekokonaisuuden. Alueen talot ovat asuttuja ja kokonaisuudessaan yleisellä tasolla tarkasteltuna piha-alueineen kohtuullisen hyväkuntoisen ja viihtyisän oloisia. Suunnittelualueen lähimmät Palkisentien koillisosassa Kairatien varressa olevat kerrostalot ovat yleiskaavan sekä asemakaavan mukaisesti asuinkerrostaloalueella. Lähimmät lounaassa Palkisentien ja Evakkotien kulmauksessa olevat kerrostalot ovat asemakaavassa käyttötarkoituksen mukaisesti asuinkerrostaloalueella. Näin ollen voidaan todeta, että suunnittelualueen sekä sen lähiympäristön yleis- ja asemakaavat on toteutuneet voimassa olevien kaavojen mukaisesti.

Maanomistajien toimesta haettu ja vireille saatettu asemakaavan muutos ei vastaa alueella voimassa olevaa Rovaniemen 2015 yleiskaavaa, joka on tuotu esille mielipiteissä sekä myös saapuneessa hakijoiden perusteluosiossa. Yleiskaavassa alue ja sen lähiympäristö on osoitettu erillispientalojen asuntoalueeksi. Alueen yleispiirteinen sekä sen lähialueen laajempi tarkastelu ei ole tuonut esille seikkoja, joiden osalta yleiskaavan vastainen asemakaavan muuttaminen olisi perusteltua.

Asemakaavan muutosta hakeneet tahot ovat tuoneet esille yleiskaavan ilmeisen vanhentumisen sekä tuoneet esille myös Rovaniemen alueiden käytön strategian tavoitteet täydennysrakentamisen mahdollisuuksiin varautumisesta ja sen toteuttamisesta alueella. Maankäyttö- ja rakennuslain 42 §:n momentti 4:n kohdalla "Vanhentunut yleiskaava" on mm. seuraavanlaiset mainninat: "On myös selvitettävä, ovatko olosuhteet muuttuneet niin merkittävästi, että yleiskaavan mukaiset ratkaisut eivät enää ole perusteltuja" sekä "Lähtökohtana näissäkin tapauksissa on kuitenkin ensisijaisesti yleiskaavan tarkistaminen, eikä asemakaavojen laatiminen yleiskaavan vastaisesti". Nyt on siis kyseessä laaja yleiskaavassa osoitettu pientaloalue ja sen osittaisesta muuttamisesta vastoin yleiskaavaa kerrostalojen asuinalueeksi, jossa olosuhteet eivät ole yleiskaava huomioon ottaen merkittävästi muuttuneet. Yleispiirteisen kaavan täsmentymisen periaatteena on, että asemakaavan tulee säilyttää yleispiireisen kaavan pääasiallinen käyttötarkoitus (MRL 54 § momentti 1). Mikäli muutokseen ryhdyttäisiin vaikuttaisi se olevan aluekokonaisuuden merkittävään muutokseen.

Kaavoitus esittää, että 3. kaupunginosan korttelin 101 tonttien 1, 6, ja 7 asemakaavan muutosasia keskeytetään.

Lisätietoja:
kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 040 578 9283

kaavasuunnittelija Timo Hätönen
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 0400 451 453

Päätösehdotus

Esittelijä

Jukka Ylinampa, palvelualuepäällikkö, jukka.ylinampa@rovaniemi.fi

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta päättää keskeyttää 3. kaupunginosan korttelin 101 tonteille 1, 6 ja 7 haetun asemakaavan muutoksen esittelytekstissä mainituin perustein. Asemakaavan muutoksen keskeyttämisestä päättää lautakunta (hallintosääntö 36 §).

Päätös

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta kuuli asiassa kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärveä.

Jäsen Heikki Poranen esitti Matti Pöykön, Mikko Lempiäisen, Kaisu Huhtalon ja Tarja Suopajärven kannattamana, että yhdyskuntasuunnittelun lautakunta päättää jatkaa 3. kaupunginosan korttelin 101 tonteille 1, 6 ja 7 haetun asemakaavan muutoksen kaavoitusta.

Puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu palvelualuepäällikön pohjaesityksestä poikkeava esitys, joten asiasta on äänestettävä. Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta hyväksyi puheenjohtajan esityksen, jonka mukaan ne, jotka ovat palvelualuepäällikön pohjaesityksen kannalla äänestävät Jaa, ja ne jotka ovat Heikki Porasen esityksen kannalla äänestävät Ei. Suoritetussa äänestyksessä annettiin neljä (4) Jaa-ääntä ja seitsemän (7) Ei-ääntä.

Puheenjohtaja totesi, että yhdyskuntasuunnittelun lautakunnan päätökseksi on tullut Heikki Porasen esitys.

Äänestystulokset

 • Kyllä 4 kpl 36%

  Jani Ylipahkala, Heikki Luiro, Ville Vuorjoki, Anne Hakkarainen

 • Ei 7 kpl 64%

  Mikko Lempiäinen, Elina Kuula, Tarja Suopajärvi, Kaisu Huhtalo, Matti Pöykkö, Heikki Poranen, Pirjo Kairakari

Valmistelija

Timo Hätönen, kaavasuunnittelija, timo.hatonen@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaavoitus kaavasuunnittelija TH 5.6.2023

Kaavaluonnos;

Asemakaavan muutoksessa alueelle on laadittu 22.2.2023 päivätty kaavaluonnos. Kaavassa voimassa olevaa erillispientalojen korttelialueen käyttötarkoitusta AO on muutettu asuinkerrostalojen alueeksi AK, kerrosluvulla V (viisi), ja kokonaisrakennusoikeudella 3730+t200, jossa ensimäinen luku osoittaa asuntokerrosalan neliömetrimäärän ja toinen luku varastotilojen kerrosneliömetrimäärän. Kerrosluku alueella nouseen kahdesta (II) viiteen (V) ja kerrosala  asuntojen osalta 2830 k-m2. Pysäköinti- ja oleskelualueet sijoittuvat tonttialueen takaosaan.

Valmisteluvaiheen kuuleminen;

3. kaupunginosan korttelin 101 tonttien 1,6 ja 7, osoitteissa Palkisentie 29, 31 ja 33, asemakaavan muutos on pidetty yhdyskuntasuunnittelun lautakunnan 20.9.2022 § 116 päätöksen mukaisesti valmisteluvaiheen kuulemista varten yleisesti nähtävillä. Nähtävilläpito kuulutettiin 9.3.2023 Lapin Kansassa sekä ilmoitettiin kirjeellä, että sähköisesti osallisille. Asemakaavan muutokseen on voinut tutustua nähtävilläpidon aikana palvelupiste Osviitassa, kaupungin kaavoituksessa sekä kaupungin internet-sivuilla Kaavatorilla.

Nähtävilläpidon aikana saapui kolme mielipidettä. Saapuneissa mielipiteissä 3. kaupunginosan asukasyhdistys sekä korttelialueen, että vastapäätä olevan korttelialueen asukkaat vastustavat mielipiteessään myös alueen asemakaavan muutosta. Hakijoiden toimittamassa mielipiteessä kannatetaan alueen asemakaavan muutosta. Mielipiteet ovat esityksen liitteenä. Lausuntoja asiasta ei saapunut.

Muutoksia kaavaluonnokseen;

Tonttien kehittämisestä vastaava Lapti Oy on esittänyt pieniä muutoksia ja tarkennuksia kaavaluonnokseen. Luonnoksessa on tehty tarkennuksia mm. pysäköinti-, oleskelu- ja rakennusalojen keskinäisten suhteiden osalta. Lisäksi huolto-, kotihoito-, logistiikka ja vieraspaikkamääräystä sekä pyöräpysäköintimääräystä on tarkennettu. Esityksen mukaisesti on 20.2.2023 päivättyä kaavaluonnosta korjattu 30.5.2023.

Kaavoitus esittää, että 3. kaupunginosan korttelin 101 tonttien 1,6 ja 7 asemakaavan muutoksesta saapuneiden mielipiteiden osalta yhdyskuntasuunnittelun lautakunta tekee päätöksen asemakaavan muutoksen jatkokaavoituksesta 22.2.2023 päivätyn ja 30.5.2023 korjatun kaavaluonnoskartan mukaisesti.

Lisätietoja:
kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 040 578 9283

kaavasuunnittelija Timo Hätönen
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 0400 451 453

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Pertti Onkalo, kaupungingeodeetti, pertti.onkalo@rovaniemi.fi

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy 3. kaupunginosan korttelin 101 tonttien 1, 6 ja 7 asemakaavan muutosluonnoksen jatkokaavoituksen pohjaksi 22.2.2023 päivätyn ja 30.5.2023 korjatun kaavaluonnoskartan mukaisesti.

Kaupunginhallitus päättää kaavaehdotuksen ja tonttijaon muutoksen laatimisesta sekä niiden asettamisesta ehdotusvaiheen kuulemista varten julkisesti nähtäville. Kaavaehdotuksesta pyydetään tarvittavat lausunnot. Kaavoituskustannuksena hakijalta peritään vuoden 2020 hyväksytyn hinnoitteluperiaatteen mukaisesti 6000 € ja kuulutuskustannukset 300 €/kuulutus. Lisäksi hakijan ja kaupungin kesken laaditaan maakäyttösopimus kaupungin maapoliittisen ohjelman ja kaupungin yleisesti käyttämien sopimusperiaatteiden mukaisesti. Asemakaavan ja tonttijaon muutoksen hyväksyy kaupunginvaltuusto.

Päätös

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta kuuli asiassa kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärveä.

Jäsen Tarja Suopajärvi esitti, että kaavan muutosta ei jatketa. Suopajärven esitystä kannatti Ville Vuorjoki.

Puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu esittelijän pohjaesityksestä poikkeava esitys, joten asiasta on äänestettävä. Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta hyväksyi puheenjohtajan esityksen, jonka mukaan ne, jotka ovat esittelijän pohjaesityksen kannalla äänestävät Jaa, ja ne jotka ovat Suopajärven esityksen kannalla äänestävät Ei. Suoritetussa äänestyksessä annettiin seitsemän (7) Jaa-ääntä ja kolme (3) Ei-ääntä. Poissa oli yksi (1).

Jäsen Anne Hakkarainen oli äänestyksen aikana poistunut kokouksesta eikä ollut saapuvilla klo 15.15 - 15.30.

Puheenjohtaja totesi, että esittelijän esitys on tullut yhdyskuntasuunnittelun lautakunnan päätökseksi.

 

Asian päätöksenteon jälkeen yhdyskuntasuunnittelun lautakunta piti kokoustauon klo 15.33 - 15.45. Tauon jälkeen puheenjohtaja piti nimenhuudon ja läsnä olivat samat osallistujat kuin ennen taukoa.

 

Äänestystulokset

 • Kyllä 7 kpl 70%

  Kaisu Huhtalo, Elina Kuula, Matti Pöykkö, Heikki Poranen, Mikko Lempiäinen, Heikki Luiro, Vesa Ylinampa

 • Ei 3 kpl 30%

  Ville Vuorjoki, Tarja Suopajärvi, Kaisu Anttila

Valmistelija

 • Timo Hätönen, kaavasuunnittelija, timo.hatonen@rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää yhdyskuntasuunnittelun lautakunnan esityksen mukaisesti, että se hyväksyy 3. kaupunginosan korttelin 101 tonttien 1, 6 ja 7 asemakaavan muutosluonnoksen jatkokaavoituksen pohjaksi 22.2.2023 päivätyn ja 30.5.2023 korjatun kaavaluonnoskartan mukaisesti.

Kaupunginhallitus päättää kaavaehdotuksen ja tonttijaon muutoksen laatimisesta sekä niiden asettamisesta ehdotusvaiheen kuulemista varten julkisesti nähtäville. Kaavaehdotuksesta pyydetään tarvittavat lausunnot. Kaavoituskustannuksena hakijalta peritään vuoden 2020 hyväksytyn hinnoitteluperiaatteen mukaisesti 6000 € ja kuulutuskustannukset 300 €/kuulutus. Lisäksi hakijan ja kaupungin kesken laaditaan maakäyttösopimus kaupungin maapoliittisen ohjelman ja kaupungin yleisesti käyttämien sopimusperiaatteiden mukaisesti. Asemakaavan ja tonttijaon muutoksen hyväksyy kaupunginvaltuusto.

Päätös

Riku Tapio esitti Maria-Riitta Mällisen, Miikka Keräsen ja Päivi Alanne-Kunnarin kannattamana, että asia päätettäisiin palauttaa valmisteluun, jotta tutkitaan tarkemmin kerrostalorakentamisen soveltuvuus ja sopiva rakennusoikeus alueelle. 

Kaupunginhallitus hyväksyi puheenjohtajan esityksen, jonka mukaan asiassa suoritetaan äänestys, jossa ne, jotka ovat asian käsittelyn jatkamisen kannalla vastaavat JAA, ja ne jotka ovat asian palauttamisen kannalla (Riku Tapion esitys) vastaavat EI.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 4  JAA -ääntä, 7 EI -ääntä, 0 tyhjää 0  oli poissa. Puheenjohtaja totesi, että äänestyksen tuloksena asian käsittelyä ei jatketa, vaan se palautetaan valmisteluun.

Eemeli Kajula poistui kokouksesta kello 13.32. Eemeli Kajula liittyi kokoukseen etäyhteydellä kello 13.34.

 

Äänestystulokset

 • Kyllä 4 kpl 36%

  Reijo Jylhä, Tuomas Koskiniemi, Päivi Alaoja, Timo Tolonen

 • Ei 7 kpl 64%

  Miikka Keränen, Päivi Alanne-Kunnari, Mari Ikonen, Maria-Riitta Mällinen, Mikkel Näkkäläjärvi, Riku Tapio, Susanna Junttila

Tiedoksi

Kaavoitus

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.