Kaupunginhallitus, kokous 14.8.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 253 Henkilöstö- ja nimitysjaoston jäsenten ja varajäsenten valinta

ROIDno-2021-3035

Valmistelija

 • Eeva-Maarit Kujala, kaupunginsihteeri, eeva-maarit.kujala@rovaniemi.fi

Perustelut

Hallintosäännön 11 §:n mukaan kaupunginhallituksessa on henkilöstö- ja nimitysjaosto, jossa on 6 jäsentä. Jaoston puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja varsinaisten jäsenten on oltava kaupunginhallituksen jäseniä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Kaupunginhallitus päättää jaoston toimikaudesta. Henkilöstö- ja nimitysjaoston tehtävistä määrätään 29 §:ssä.

Vaalikelpoisuus jaostoon

Kuntalain 30 §:n mukaan kunnanhallituksen, lautakunnan, valiokunnan ja johtokunnan jaostoihin sovelletaan, mutä asianomaisesta toimielimestä säädetään. Tämä koskee muun muassa vaalikelpoisuutta. Vaalikelpoisuudesta kaupunginhallitukseen säädetään kuntalain 73 §:ssä.

Kuntalain 31 §:n mukaan jaoston jäsenenä voi olla myös toimielimen varajäsen. Valtuusto voi myös päättää, että jaoston jäseneksi, ei kuitenkaan puheenjohtajaksi, voidaan valita muitakin kuin toimielimen jäseniä ja varajäseniä. Toimielinten jäsenille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet, joihin sovelletaan, mitä varsinaisista jäsenistä säädetään.

Jaoston tehtävät:

Hallintosääntö 29 §

Henkilöstö- ja nimitysjaoston tehtävänä on:

 1. valmistella kaupunginhallitukselle jäsenten ja jäsenehdokkaiden valinnat tytäryhteisöjen ja osakkuusyhteisöjen hallintoelimiin;
 2. tarkistaa, että tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa otetaan huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus;
 3. laatia esitys palkkiosäännöksi;
 4. valmistella yhtiökokousedustajien sekä yhdistysten kokousten edustajien valinta kaupunginhallitukselle;
 5. hyväksyä henkilöstö- ja koulutussuunnitelma ja tasa-arvosuunnitelma;
 6. antaa tarvittaessa virka- ja työehtosopimusten yleiset tulkintaohjeet;
 7. päättää palkkausjärjestelmien kuvauksesta;
 8. seurata ja edistää henkilöstöpolitiikan ja strategisten tavoitteiden toteutumista, henkilöstön saatavuutta, työhyvinvointia ja työterveyshuoltoa sekä työnantajan ja henkilöstön välistä yhteistoimintaa.


Valtuusto antaa konserniohjeessa kuntalain säännöksiä täydentävät ohjeet tytäryhteisöjen hallitusten kokoonpanosta ja nimittämiskäytännöistä.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää, että henkilöstö- ja nimitysjaoston toimikausi on 14.8.2023 - 31.5.2025.

Kaupunginhallitus

 • valitsee henkilöstö- ja nimitysjaostoon kuusi (6) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä
 • nimeää valituista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Päätös

Riku Tapio teki ryhmien puheenjohtajien yhteisenä esityksenä ja Maria-Riitta Mällisen kannattamana esityksen nimetä henkilöstö- ja nimitysjaostoon toimikaudeksi 14.8.2023 - 31.5.2025 seuraavat jäsenet ja varajäsenet sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan seuraavasti:

 

Varsinainen jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

Pj.

Maria-Riitta Mällinen

Terhi Heikkilä

Vpj.

Riku Tapio

Päivi Alanne-Kunnari

J

Päivi Alaoja

Reijo Jylhä

J

Miikka Keränen

Ella Keski-Panula

J

Mari Ikonen

Matti Huutola

J

Timo Tolonen

Tuomas Koskiniemi

 

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Riku Tapion esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Ao. henkilöt, Sarastia Oy, CaseM-tuki, toimielimen sihteeri, tietohallinto, luottamushenkilörekisteri

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätöksen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Rovaniemen kaupunginhallitus

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiointipiste, Koskikatu 19, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi, 

henkilö- ja arkaluonteisia tietoja sisältävät sähköpostit osoitteesta: https://turvaposti.rovaniemi.fi osoitteeseen kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Faksinumero: 016 322 6450

Puhelinnumero: 016 3221

Kaupunginkirjaamon aukioloaika: ma - pe kello 9 - 15

 

Paperisten asiakirjojen on oltava toimitettuna Osviitta asiointipisteeseen viimeistään määräajan viimeisenä päivänä kello 15:een mennessä.

Osviitta asiointipiste: ma - to kello 9.00 - 16.30, pe kello 9.00 - 15.30

Osviitan kesäaukiolo (kesä-heinäkuu): ma - to 9.00 - 16.00; pe 9.00 - 15.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua

 • miten päätös halutaan oikaistavaksi 

 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Pöytäkirjan allekirjoitus- ja tarkastuspäivä sekä pöytäkirjan yleiseen tietoverkkoon nähtäväksi vientipäivämäärä on esitetty kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Asianosaiselle lähetettyyn otteeseen on merkitty päätöksen lähettämispäivä ja -tapa.